Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 57.4 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με δημοσιεύσή της στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας "... πλήν εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον ορίσει άλλως διά της αποφάσεως αυτού". Ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται όλες οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου καθότι απαιτείται η σύμφωνος γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Ωστόσο, στα πλαίσια της διαφάνειας, όπως αυτή εξαγγέλθηκε από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η μη δημοσιοποίηση Αποφάσεων θα πρέπει να περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Συναφώς αναφέρεται ότι από την Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13.2.2014 και μετέπειτα, όλες οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θα δημοσιοποιούνται, εξαιρουμένων αυτών οι οποίες φέρουν βαθμό διαβάθμισης, οποιασδήποτε κατηγορίας, και αυτών για τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει αποφασίσει ότι δεν πρέπει να δημοσιευθούν, κατά κύριο λόγο μετά από έγκριση σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος θα αιτιολογεί την εν λόγω εισήγησή του.

3. Συνεπώς, δύναται να μη δημοσιεύονται Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις περιπτώσεις εκείνες όπου, κατά την κρίση του Συμβουλίου, η μη δημοσίευσή τους καθίσταται αναγκαία για το συμφέρον της άμυνας και ασφάλειας της Δημοκρατίας, της συνταγματικής τάξης, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας, των δημόσιων ηθών, της υπόληψης και των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών τα οποία διασφαλίζονται από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας και τις σχέσεις της Δημοκρατίας με άλλα κράτη.

4. Οι Αποφάσεις που είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα δημοσιεύονται και στο Τέταρτο Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, Μέρος Ι.Αποφάσεις 2024


Αποφάσεις 2014

Αποφάσεις 2023

Αποφάσεις 2022

Αποφάσεις 2021

Αποφάσεις 2020

Αποφάσεις 2019

Αποφάσεις 2018

Αποφάσεις 2017

Αποφάσεις 2016

Αποφάσεις 2015

Αποφάσεις 2013

Αποφάσεις 2012

Αποφάσεις 2011

Αποφάσεις 2010

Αποφάσεις 2009

Αποφάσεις 2008

Αποφάσεις 2007

Αποφάσεις 2006

Αποφάσεις 2005

Αποφάσεις 2004
Back To Top