Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
65.854 18/7/2007 Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισαγόμενους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4135, ημερ. 5.9.2007, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 65.854.pdf
65.855 18/7/2007 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισακτέους φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4135, ημερ. 5.9.2007, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 65.855.pdf
65.872 18/7/2007 Αίτηση των κ.κ. Χριστάκη και Ανδρέα Σκουφάρη (για Χαράλαμπο Ιακώβου) (ΛΕΥ/2839/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών (μάντρα αιγοπροβάτων) στο τεμάχιο με αρ. 70 φ/σχ XXVIII.46 στο χωριό Άγιος Θεόδωρος Σολέας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4134, ημερ. 24.8.2007, αρ. γνωστ. 148 Acrobat Reader File 65.872.pdf
65.853 18/7/2007 Διορισμός του Προέδρου του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993-2004 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4135, ημερ. 5.9.2007, αρ γνωστ. 153 Acrobat Reader File 65.853.pdf
65.869 18/7/2007 Εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 4(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 155 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4135, ημερ. 5.9.2007, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader File 65.869.pdf
65.871 18/7/2007 Αίτηση του κ. Γεώργιου Νεοφύτου (ΛΕΥ/954/2001) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 60.975 και ημερ. 19.10.2004 Υπουργείο Εσωτερικών ε..ε 4134, ημερ. 24.8.2007, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 65.871.pdf
65.896 25/7/2007 Διορισμός του Συμβουλίου Οπτικών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4136, ημερ. 26.9.2007, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 65.896.pdf
64.819 3/1/2007 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993/2004. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4109, ημερ. 31.1.2007, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 64.819.pdf
65.900 25/7/2007 Παράταση της θητείας της διορισθείσας Συμβουλευτικής Επιτροπής Χορού μέχρι το τέλος του 2007 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4136, ημερ. 26.9.20074, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 65.900.pdf
65.889 25/7/2007 Ρύθμιση δημιουργίας ξενοδοχειακών κλινών. Τερματισμός ισύος της Απόφασης με αρ. 42.538 και ημερ. 12.5.1995 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4136, ημερ. 26.9.2007, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 65.889.pdf
65.834 11/7/2007 Αίτηση της Εταιρείας Αδελφοί Σουμάκη Λτδ και άλλου (ΛΑΡ/1167/2004) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου για την ανέγερση πτηνοτροφικής μονάδας αυγοπαραγωγής στο τεμάχιο με αρ. 67 και 68 φ/σχ ΧΧΧ.61 στην Αθηένου με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4132, ημερ, 10.8.2007, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 65.834.pdf
65.832 11/7/2007 Αίτηση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για κ. Ιωνά Νικολέττη) (ΛΑΡ/1363/2004) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για ανέγερση πτηνοσφαγείου και πτηνοτροφικών υποστατικών στα τεμάχια με αρ. 167 (μέρος), 170 (μέρος) και 394 φ/σχ XL. 45 στο Καλό Χωριό Λάρνακας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4132, ημερ. 10.8.2007, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 65.832.pdf
65.873 18/7/2007 Αίτηση της Εταιρείας Nestoras Hotels Ltd (ΑΜΧ/0234/2000) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα στο τεμάχιο με αρ. 155, φ/σχ XLII/22.3.IV Τμήμα C στην Αγία Νάπα με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999(ΚΔΠ 309/99) ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 19.6.2002 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4134, ημερ. 24.8.2007, αρ. γνωστ. 149 Acrobat Reader File 65.873.pdf
65.856 18/7/2007 Αίτηση των Εταιρειών "Lanitis Development Public Ltd" και "Lanitis (Lakkos tou Frangou) Ltd" για ανταλλαγή ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας με ισάξια παρακείμενη δασική γη μέρος του Κρατικού Δάσους Ραντί Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4135, ημερ. 5.9.2007, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 65.856.pdf
65.833 11/7/2007 Αίτηση της Εταιρείας Α. Pieris Investments & Serbices Ltd (ΠΑ 227/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού για την αποπεράτωση ημιτελούς οικοδομής με γραφεία και καταστήματα στο τεμάχιο με αρ. 423 φ/σχ 59/01.05.02 στην Ενορία Ομόνοιας στο Δήμο Λεμεσού με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1973 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4132, ημερ. 10.8.2007, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader File 65.833.pdf
65.857 18/7/2007 Αίτηση για ανταλλαγή ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας με ισάξια παρακείμενη δασική γη μέρους του Κρατικού Δάσους "Λουρκά" στο Γέρι Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε. ε. 4135, ημερ. 5.9.2007, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 65.857.pdf
65.792 4/7/2007 Εκμίσθωση δασικής γης, μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου Πολεμιδιών στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού για σκοπούς συμπλήρωσης/επέκτασης υφιστάμενης εκκλησίας Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 65.792.pdf
65.835 11/7/2007 Αίτηση της Εταιρείας Onland Ltd (ΛΑΡ/0648/2004) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας για την ανέγερση εμπορικής ανάπτυξης στο τεμάχιο με αρ. 121 φ/σχ XL/41 στα Λειβάδια Λάρνακας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφνωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4132, ημερ. 10.8.2007, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 65.835.pdf
65.916 25/7/2007 Οι περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμοι του 2007. Διορισμός Ευρωπαρητηρητηρίων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4136, ημερ. 26.9.2007, αρ.γνωστ. 163 Acrobat Reader File 65.916.pdf
65.817 11/7/2007 Καθορισμός της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του ΙΒ΄Δημοτικού Σχολείου Πάφου "Πεύκιος Γεωργιάδης" Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε.4135, ημερ. 5.9.2007, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 65.817.pdf
65.895 25/7/2007 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε. ε. 4136, ημερ. 26.9.2007, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 65.895.pdf
65.839 11/7/2007 Παράταση διορισμού Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων (ΠΕΠ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4135, ημερ. 5.9.2007, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 65.839.pdf
65.850 18/7/2007 Διάρκεια θητείας παιδιών πολύτεκνων οικογενειών Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4130 ημερ. 27.7.2007, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 65.850.pdf
66.084 21/9/2007 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4141, ημερ. 14.11.2007, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader FIle 66.084.PDF
66.090 21/9/2007 Διορισμός νέου μέλους Ευρωπαρατηρητηρίου Λάρνακας, σύμφωνα με το άρθρο 17 των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4141, ημερ. 14.11.2007, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader FIle 66.090.PDF
64.834 3/1/2007 Αίτηση της Εταιρείας Ν. & G. Kyriakides, Mushrooms Ltd, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΜ/1312/2003), κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για δημιουργία νομάδας παραγωγής μανιταριών στο τεμάχιο με αρ. 169, Φ/Σχ. LIII/30, στον Ύψωνα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4108, ημερ. 24.1.2007, αρ. γνωστ. 27. Acrobat Reader File 64.834.pdf
66.020 5/9/2007 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α) για το έτος 2008 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4140, ημερ. 7.11.2007, αρ. γνωστ. 189 Acrobat Reader File 66.020.pdf
66.050 12/9/2007 Διορισμός Προέδρου και μελών του Ιατρικού Συμβούλιου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4141, ημερ. 14.11.2007, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 66.050.pdf
66.061 12/9/2007 Αίτηση του κ. Ανδρέα Λάμπρου (ΛΕΥ/2737/2004) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στο τεμάχιο με αρ. 229 φ/σχ ΧΧΙΧ.40.W2 στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις ) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 66.061.pdf
66.029 6/9/2007 Διορισμός νέου Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4141, ημερ. 14.11.2007, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 66.029.pdf
66.032 12/9/2007 Καταβολή βοηθήματος τοκετού σε όλες τις μητέρες, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης ε.ε. 4141, ημερ. 14.11.2007, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 66.032.pdf
66.015 5/9/2007 Διορισμός του κ. Πάρη Κωνσταντίνου ως μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4140, ημερ. 7.11.2007, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 66.015.pdf
66.016 5/9/2007 Διορισμός μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4140, ημερ. 7.11.2007, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 66.016.pdf
65.017 7/2/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4114, ημερ. 8.3.2007, αρ. γνωστ. 50. Acrobat Reader File 65.017.pdf
66.011 5/9/2007 Παράταση της διδασκαλίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε) μαθημάτων για τις Παγκύπριες Ενιαίες Εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4140, ημερ. 7.11.2007, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 66.011.pdf
66.017 5/9/2007 Αντικατάσταση μέλους του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε..ε 4140, ημερ. 7.11.2007, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 66.017.pdf
65.109 28/2/2007 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2007 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4118, ημερ. 20.4.2007, αρ. γνωστ. 73. Acrobat Reader File 65.109.pdf
65.107 28/2/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2007. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4118, ημερ. 20.4.2007, αρ. γνωστ. 71. Acrobat Reader File 65.107.pdf
66.021 5/9/2007 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4140, ημερ. 7.11.2007, αρ. γνωστ. 190 Acrobat Reader File 66.021.pdf
65.019 7/2/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το 2007. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4115, ημερ. 21.03.2007, αρ. γνωστ. 54. Acrobat Reader File 65.019.pdf
66.018 5/9/2007 Αντικατάσταση μέλους στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4140, ημερ. 7.11.2007, αρ.γνωστ. 188 Acrobat Reader File 66.018.pdf
66.022 5/9/2007 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4140, ημερ. 7.11.2007, αρ. γνωστ. 191 Acrobat Reader File 66.022.pdf
65.058 14/2/2007 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2007. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 65. Acrobat Reader File 65.058.pdf
65.060 14/2/2007 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2007. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 67. Acrobat Reader File 65.060.pdf
65.118 28/2/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4118, ημερ. 20.4.2007, αρ. γνωστ. 75. Acrobat Reader File 65.118.pdf
65.054 14/2/2007 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το έτος 2007. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 61. Acrobat Reader File 65.054.pdf
65.057 14/2/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2007. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 64. Acrobat Reader File 65.057.pdf
65.105 28/2/2007 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών που προέκυψαν από την Τουρκική Εισβολή. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4118, ημερ. 20.4.2007, αρ. γνωστ. 70. Acrobat Reader File 65.105.pdf
65.050 14/2/2007 Αίτημα της εταιρείας "Ketonis Development Ltd" για εκμίσθωση δασικής γης, μέρος του κύριου κρατικού δάσους "Αλέξιγρος", για σκοπούς εγκατάστασης αιολικού πάρκου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 59. Acrobat Reader File 65.050.pdf
64.980 7/2/2007 Διορισμός τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4115, ημερ 21.3.2007, αρ. γνωστ. 52. Acrobat Reader File 64.980.pdf
65.012 7/2/2007 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4115, ημερ. 21.3.2007, αρ. γνωστ. 53. Acrobat Reader File 65.012.pdf
65.044 14/2/2007 Επαναδιορισμός των νυν μελών της Ειδικής Επιτροπής που έχουν διοριστεί με βάση τους περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού με Έργα Τέχνης των Δημόσιων Κτιρίων Κανονισμούς του 1994 και 2003. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 56. Acrobat Reader File 65.044.pdf
64.978 7/2/2007 Προϋπολογισμοί της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και του Ινστιτούτου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη σχολική χρονιά 2006-2007. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4115, ημερ. 23.3.2007, αρ. γνωστ. 51. Acrobat Reader File 64.978.pdf
65.055 14/2/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου για το έτος 2007. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 62. Acrobat Reader File 65.055.pdf
65.059 14/2/2007 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2006. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 66. Acrobat Reader File 65.059.pdf
65.108 28/2/2007 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το έτος 2007. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4118, ημερ. 20.4.2007, αρ. γνωστ. 72. Acrobat Reader File 65.108.pdf
65.110 28/2/2007 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το 2007. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4118, ημερ. 20.4.2007, αρ. γνωστ. 74. Acrobat Reader File 65.110.pdf
65.056 14/2/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το έτος 2007. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 63. Acrobat Reader File 65.056.pdf
65.046 14/2/2007 Καθορισμός της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημοτικού Σχολείου Βεργίνα και επανακαθορισμός των Εκπαιδευτικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων "Ζήνων" και "Καμάρες". Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 58. Acrobat Reader File 65.046.pdf
65.051 14/2/2007 Καθιέρωση Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 60. Acrobat Reader File 65.051.pdf
65.061 14/2/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2007. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 68. Acrobat Reader File 65.061.pdf
65.116 28/2/2007 Αίτηση της εταιρείας "Λατομεία Λατούρος Λτδ" για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/1099/2000) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για δημιουργία Λατομείου Τάξης Α' για την εξόρυξη ασβεστολιθικού ψαμμίτη στο τεμάχιο με αρ. 127 και στα κρατικά τεμάχια με αρ. 128 (μέρος) και 133 (μέρος), φ/σχ. ΧΧΧΙΧ/41.W1, στο Δάλι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4116, ημερ. 30.3.2007, αρ. γνωστ. 55. Acrobat Reader File 65.116.pdf
65.045 14/2/2007 Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 57. Acrobat Reader File 65.045.pdf
65.967 29/8/2007 Ανανέωση της θητείας των επίσημων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 65.967.pdf
66.001 29/8/2007 Ιεραρχική Προσφυγή της εταιρείας SMARTMERIC LTD εναντίον απόφασης του Δήμου Λευκωσίας ως Πολεοδομικής Αρχής με βάση το άρθρο 31(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4138, ημερ. 12.10.2007, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader File 66.001.pdf
65.953 29/8/2007 Ορισμός της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης και ως Αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων του Συμβουλίου Φαρμάκων και της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 65.953.pdf
65.998 29/8/2007 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Μερική Ανάκληση/Τροποποίηση Αποφάσεων και λήψη νέας Απόφασης με αναδρομική ισχύ Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 65.998.pdf
65.985 29/8/2007 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2007 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 65.985.pdf
65.015 7/2/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4114, ημερ. 8.3.2007, αρ. γνωστ. 48. Acrobat Reader File 65.015.pdf
65.016 7/2/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4114, ημερ. 8.3.2007, αρ. γνωστ. 49. Acrobat Reader File 65.016.pdf
65.072 14/2/2007 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚυ) για το έτος 2007. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4117, ημερ. 5.4.2007, αρ. γνωστ. 69. Acrobat Reader File 65.072.pdf
65.948 29/8/2007 Αύξηση στο ύψος των χορηγημάτων που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συντήρηση παιδιών τοποθετημένων σε ανάδοχες οικογένειες (Κεφ. 15.04.2 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Άρθρο 04.456 "Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Ανάδοχες Οικογένειες Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 65.948.pdf
65.969 29/8/2007 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 179, ε.ε. 4142, ημερ. 23.11.2007 (διόρθωση) Acrobat Reader File 65.969.pdf
65.955 29/8/2007 Καθορισμός ενοικίου για τη Β' Φάση της Δεύτερης Βιομηχανικής Περιοχής Πάφου Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 65.955.pdf
65.917 29/8/2007 Παροχή βοήθειας προς την Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 65.917.pdf
65.959 29/8/2007 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Τερσεφάνου της Επαρχίας Λάρνακας (Περιοχή Ζ) για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων Υπουργείο Εσωτερικών ε. ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 65.959.pdf
65.958 29/8/2007 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Κοκκινοτριμιθιά της Επαρχίας Λευκωσίας (Περιοχή Η΄) για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 65.958.pdf
65.954 29/8/2007 Κάλυψη των επιχορηγημάτων ενοικίων των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών με σχέδια "De minimis" (Ήσσονος σημασίας) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε. ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 65.954.pdf
66.000 29/8/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ. Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4137, ημερ. 28.9.2007, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 66.000.pdf
65.966 29/8/2007 Διορισμός Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε .4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 65.966.pdf
65.963 29/8/2007 Αίτημα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για εκμίσθωση δασικής γης μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας για σκοπους ανέγερσης και λειτουργίας ηλεκτρικού υποσταθμού Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε .4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 65.963.pdf
65.968 29/8/2007 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμάκων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader File 65.968.pdf
64.890 17/1/2007 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.) για το έτος 2007. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4112, ημερ. 23.1.2007, αρ. γνωστ. 39. Acrobat Reader File 64.890.pdf
64.968 31/1/2007 Επιχορήγηση για αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή στους Εισακτέους (πρωτοετείς) Φοιτητές. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4114, ημερ. 8.3.2007, αρ. γνωστ. 47. Acrobat Reader File 64.968.pdf
64.884 17/1/2007 Διορισμός μελών του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4112, ημερ. 23.2.2007, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 64.884.pdf
64.949 31/1/2007 Διορισμός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4114, ημερ. 8.3.2007, αρ. γνωστ. 44. Acrobat Reader File 64.949.pdf
64.894 17/1/2007 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΣΑΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4112, ημερ. 23.2.2007, αρ. γνωστ. 41. Acrobat Reader File 64.894.pdf
64.891 17/1/2007 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2007. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4112, ημερ. 23.2.2007, αρ, γνωστ. 40. Acrobat Reader File 64.891.pdf
65.956 29/8/2007 Αναθεώρηση εκταρικών επιδοτήσεων για τις αροτραίες καλλιέργειες, το σκληρό σιτάρι, τα φυλλοβόλα και των κεφαλικών επιδοτήσεων για τα αιγοπρόβατα για το 2007 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 65.956.pdf
64.929 24/1/2007 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2007. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4113, ημερ. 2.3.2007, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 64.929.pdf
64.932 24/1/2007 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4113, ημερ. 2.3.2007, αρ. γνωστ. 43. Acrobat Reader File 64.932.pdf
64.951 31/1/2007 Διορισμός κυπριακών μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4114, ημερ. 8.3.2007, αρ. γνωστ. 45. Acrobat Reader File 64.951.pdf
64.807 3/1/2007 Κλήση υπόχρεων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 19 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4107, ημερ. 19.1.2007, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 64.807.pdf
64.822 3/1/2007 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2007. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4109, ημερ. 31.1.2007, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 64.822.pdf
64.885 17/1/2007 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4112, ημερ. 23.2.2007, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 64.885.pdf
64.931 24/1/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2006 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4111, ημερ. 16.2.2007, αρ. γνωστ. 36. Acrobat Reader File 64.931.pdf
65.975 29/8/2007 Παράταση χρόνου υπηρεσίας των Εθνοφυλάκων Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4139, ημερ. 24.10.2007, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader File 65.975.pdf
64.852 10/1/2007 Διορισμός μέλους του Στατιστικού Συμβουλίου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4110, ημερ. 14.2.2007, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 64.852.pdf
64.853 10/1/2007 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4110, ημερ. 14.2.2007, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 64.853.pdf
64.961 31/1/2007 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2007. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4114, ημερ. 8.3.2007, αρ. γνωστ. 46. Acrobat Reader File 64.968.pdf
64.821 3/1/2007 Αντικατάσταση μέλους στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4109, ημερ. 31.1.2007, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 64.821.pdf
64.860 10/1/2007 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2007. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4110, ημερ. 14.2.2007, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 64.860.pdf
64.840 10/1/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2007. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4110, ημερ. 14.2.2007, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 64.840.pdf
66.324 7/11/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4144, ημερ. 14.12.2007, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 66.324.pdf
65.589 23/5/2007 Αίτηση του κ. Χριστάκη Νεοφύτου (ΛΕΥ/2294/1995/Α), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για επέκταση υφιστάμενου χοιροστασίου και ανέγερση αποθηκών, τριών κατοικιών και δύο γραφείων, στο Παλαιομέτοχο, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 60.976 και ημερ. 19.10.2004. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4125, ημερ. 29.6.2007, αρ. γνωστ. 105. Acrobat Reader File 65.589.pdf
65.588 23/5/2007 Έγκριση του διορισμού του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4128, ημερ. 13.7.2007, αρ. γνωστ. 119. Acrobat Reader File 65.588.pdf
65.415 2/5/2007 Αίτηση του κ. Γαβριήλ Χατζηγαβριήλ και άλλων (ΛΕΥ/1973/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες σε κτηνοτροφική μονάδα αιγοπροβάτων, στα τεμάχια με αρ. 772 και 834, φ/σχ. XXXIX.22, στην Αγία Βαρβάρα της Επαρχίας Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 93. Acrobat Reader File 65.415.pdf
65.580 23/5/2007 Σχέδιο Ταχύρρυθμης Κατάρτισης Νεοεισερχόμενων στην Απασχόληση σε Θέματα Αςσφάλειας και Υγείας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4128, ημερ. 13.7.2007, αρ. γνωστ. 118. Acrobat Reader File 65.580.pdf
65.345 18/4/2007 Διορισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 101. Acrobat Reader File 65.345.pdf
65.534 16/5/2007 Επιχορήγηση των θερινών αδειών εργοδοτουμένων, των λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2007 από τα πλεονάσματα του Κεντρικού Ταμείου Αδειών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4126, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ. 116. Acrobat Reader File 65.534.pdf
65.513 16/5/2007 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4126, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ. 115. Acrobat Reader File 65.513.pdf
65.484 9/5/2007 Κατάργηση της Δωρέαν εισόδου σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου κατά της ημέρα Κυριακή. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4126, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ. 112. Acrobat Reader File 65.484.pdf
65.461 9/5/2007 Καθορισμός της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως Εποπτικής Αρσής για σκοπούς των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996 έως 2004 για πρόσωπα που ενεργούν ως ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και διαπραγματευτές συναλλάγματος. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4126, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ. 110. Acrobat Reader File 65.461.pdf
65.437 9/5/2007 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων και σε κυβερνητικά οικόπεδα στέγασης εκτοπισθέντων και σε κυβερνητικά οικόπεδα αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4126, ημερ. 9.5.2007, αρ. γνωστ. 106. Acrobat Reader File 65.437.pdf
65.417 2/5/2007 Αίτηση της Εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Λτδ (ΛΑΡ/0368/2002) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοίων της Δήλωσης Πολιτικής, για δημιουργία λατομείου εξόρυξης ογκολίθων/ασβεστολίθων, στα τεμάχια με αρ. 243, 246, 247, 130, 131 και 136, φ/σχ. LV/6, στο Ψεματισμένο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 95. Acrobat Reader File 65.417.pdf
65.439 9/5/2007 Καθορισμός των Εκπαιδευτικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων "Πεύκιος Γεωργιάδης" και "Κωνσταντινουπόλεως" Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4126, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ. 107. Acrobat Reader File 65.439.pdf
65.416 2/5/2007 Αίτηση του κ. Καλλινίκου Βασιλείου (ΛΑΡ/1306/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου με αρ. 27, Φ/σχ. XLI.25, στα Λειβάδια, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 199 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 94. Acrobat Reader File 65.416.pdf
65.418 2/5/2007 Αίτηση της Εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Λτδ (ΛΑΡ/0821/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για δημιουργία λατομείου εξόρυξης ογκολίθων/ασβεστολίθων, στα τεμάχια με αρ. 244 (μέρος), 252 (μέρος) και 260 (μέρος), φ/σχ. LV/6 και LV/7, στο Ψεματισμένο και Χοιροκοιτία, μέ βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολοεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 96. Acrobat Reader File 65.418.pdf
65.503 9/5/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4124, ημερ. 8.6.2007, αρ. γνωστ. 104. Acrobat Reader File 65.503.pdf
65.451 9/5/2007 Διορισμός μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4126, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ. 109. Acrobat Reader File 65.451.pdf
65.450 9/5/2007 Διορισμός των μέλων της Εθνικής Επιτροπής "Περιβάλλον και Υγεία του Παιδίου" Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4126, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ. 108. Acrobat Reader File 65.450.pdf
65.479 9/5/2007 Αίτημα για εκμίσθωση δασικής γης, μέρος του Δάσους Σωτήρας, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Σωτήρας Αμμοχώστου, για ανέργεση νέου κοινοτικού γηπέδου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4126, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ111. Acrobat Reader File 65.479.pdf
65.486 9/5/2007 Διορισμός Επιτροπής Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλλικών Νερών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4126, ημερ. 6.7.2007, αρ, γνωστ. 113. Acrobat Reader File 65.486.pdf
65.419 2/5/2007 Αίτηση της Εταιρείας "Λατομεία Λατούρος Λτδ" (ΛΕΥ/0300/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για δημιουργία Λατομείου Τάξης Α' για την εξόρυξη ασβεστολιθικού ψαμμίτη, στα τεμάχια με αρ. 116, 118, 129, 130, 337, 343, 344, 476 έως 481 και στα τεμάχια με αρ. 128, 133 και 490, φ/σχ. XXXI/33.W2, XXXI/41.W2, XXX/40.E2 και XXX/48.E1, στο Δάλι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 97. Acrobat Reader File 65.419.pdf
65.420 2/5/2007 Αίτηση της Εταιρείας Demlaw Investments Ltd και άλλων (ΠΑ 377/03) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για την ανέγερση συγκροτήματος γραφείων, στα τεμάχια με αρ. 870 και 874, φ/σχ. LIV.58.3.III, Τμήμα Α, στην Ενορία Αγίας Τριάδος, στο Δήμο Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 98. Acrobat Reader File 65.420.pdf
65.488 9/5/2007 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4126, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ. 114. Acrobat Reader File 65.488.pdf
65.414 2/5/2007 Αίτηση του κ. Ανδρέα Φαντούση (ΛΑΡ/1173/2005, ΛΑΡ/1175/2005) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με μετατροπές και αλλαγή χρήσης υφιστάμενου αθλητικού κέντρου/φυσιοθεραπευτηρίου σε υπεραγορά, στα τεμάχια με αρ. 1285 και 371, φ/σχ. XL/55.Ε1, στην Αραδίππου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 92. Acrobat Reader File 65.414.pdf
66.205 24/10/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 66.205.pdf
66.229 24/10/2007 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Καλό Χωριό Λάρνακας για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων (Περιοχή Κ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ, γνωστ. 223 Acrobat Reader File 66.229.pdf
66.225 24/10/2007 Παραχώρηση ειιδικής χορηγίας στους συνταξιούχους Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ. γνωστ. 221 Acrobat Reader File 66.225.pdf
66.097 4/10/2007 Αντικατάσταση Αντιπροέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας ε.ε. 4143, ημερ. 5.12.2007, αρ. γνωστ. 202 Acrobat Reader File 66.097.pdf
66.226 24/10/2007 Α) Παραχώρηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στους αιγοπροβατοτρόφους Β) Παραχώρηση επιπλέον κεφαλικής επιδότησης στους αιγοπροβατοτρόφους με μονάδες δυναμικότητας μέχρι 50 ζώα Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ, γνωστ. 222 Acrobat Reader File 66.226.pdf
65.413 2/5/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδιών Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ γνωστ. 91. Acrobat Reader File 65.413.pdf
66.194 24/10/2007 Πρόσκληση Στρατευσίμων Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4142, ημερ. 23.11.2007, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader File 66.194.pdf
66.117 4/10/2007 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον κανονισμό 14(1) των περί Πολιτικής 'Αμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4138, ημερ. 12.10.2007, αρ. γνωστ.166 Acrobat Reader File 66.117.pdf
66.146 4/10/2007 Οικονομική βοήθεια σε κατοίκους ορεινών περιοχών με υψόμετρο 600 μέτρων και άνω Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4143, ημερ. 5.12.2007, αρ, γνωστ. 210 Acrobat Reader File 66.146.pdf
66.150 4/10/2007 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Eurocypria Airlines Ltd Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4143, ημερ. 5.12.2007, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 66.150.pdf
66.103 4/10/2007 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το έτος 2008 Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4143, ημερ. 5.12.2007, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader File 66.103.pdf
66.102 4/10/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4143, ημερ. 5.12.2007, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader File 66.102.pdf
66.180 24/10/2007 Αναθεώρηση του ύψους των Δημόσιων Βοηθημάτων που παρέχονται για κάλυψη των βασικών αναγκών σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο 95(1)2006 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 66.180.pdf
66.179 24/10/2007 Αναθεώρηση του ύψους των επιδομάτων σε εγκλωβισμένους Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 66.179.pdf
66.164 24/10/2007 Αίτηση για ανταλλαγή ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας με ισάξια παρακείμενη δασική γη, μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου Πολεμιδιών Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 66.164.pdf
66.221 24/10/2007 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 66.221.pdf
66.197 24/10/2007 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 66.197.pdf
66.120 4/10/2007 Διεύρυνση του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα Ανεξαρτήτως Εισοδημάτων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4143, ημερ. 5.12.2007, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 66.120.pdf
66.109 4/10/2007 Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4143, ημερ. 5.12.2007, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader File 66.109.pdf
66.206 24/10/2007 Αίτηση της κας Μαρίας Ανδρέα Βασιλείου (ΑΜΧ/0355/2003) γιά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αγίας Νάπας για υφιστάμενη δισκοθήκη και υπαίθριο μπαρ, στο τεμάχιο με αρ. 89 φ/σχ XLII.22.3.Ι Τμήμα Β στα όρια του Δήμου Αγίας Νάπας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4142, ημερ. 23.11.2007, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 66.206.pdf
66.268 31/10/2007 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2007 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 66.268.pdf
66.108 4/10/2007 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4143, ημερ. 5.12.2007, αρ. γνωστ. 207 ε.ε 4145, ημερ. 19.12.2007 (διόρθωση) Acrobat Reader File 66.108.pdf
66.196 24/10/2007 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 66.196.pdf
66.259 31/10/2007 Σχέδιο Παροχής Βοήθειας προς τους Ψαράδες για Ζημιές που Προκαλούνται από Δελφίνια Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 66.259.pdf
66.107 4/10/2007 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4143, ημερ. 5.12.2007, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 66.107.pdf
66.208 24/10/2007 Αίτηση τησ κας Ειρήνης Αναστασίου (ΠΑ/0285/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου για οικοδομικές μετατροπές με σκοπό τη διαμόρφωση υφιστάμενων οικιστικών διαμερισμάτων απο 24 σε 23 και αλλαγή χρήσης σε οργανωμένα διαμερίσματα καθώς και την ενοποίησή τους σε υφιστάμενο συγκρότημα οργανωμένων διαμερισμάτων στο τεμάχιο με αρ. 163 φ/σχ 2-146-3499 Τμήμα 4 στην Ενορία Άγιος Θεόδωρος στο Δήμο Πάφου με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4142, ημερ. 23.11.2007, αρ, γνωστ. 200 Acrobat Reader File 66.208.pdf
66.098 4/10/2007 Αύξηση τιμών στα βασικά είδη κατανάλωσης ε.ε. 4143, ημερ. 5.12.2007, αρ. γνωστ. 203 Acrobat Reader File 66.098.pdf
66.282 31/10/2007 Κήρυξη της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ως Ειδικής Δημόσιας Αργίας για συναλλαγές του κοινού με τη Δημοσία Υπηρεσία Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 66.282.pdf
65.321 18/4/2007 Διορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 100. Acrobat Reader File 65.321.pdf
66.245 24/10/2007 Αναθεώρηση της μισθοδοσίας των οικιακών βοηθών από τρίτες χώρες ε.ε. 4145, ημερ. 19.12.2007, αρ. γνωστ. 224 Acrobat Reader File 66.245.pdf
65.136 7/3/2007 Αναθεώρηση εκταρικής επιδότησης για τα καπνά, για το 2006. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4118, ημερ. 20.4.2007, αρ. γνωστ. 78. Acrobat Reader File 65.136.pdf
65.311 18/4/2007 Εκμίσθωση μέρους του Κρατικού Δάσους "Άγιος Ιωάννης" στο Δήμο Λάρνακας. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 99. Acrobat Reader File 65.311.pdf
65.204 21/3/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2007. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4121, ημερ. 11.5.2007, αρ. γνωστ. 84. Acrobat Reader File 65.204.pdf
65.196 21/3/2007 Διορισμός Αρμοδίων Λειτουργών για σκοπούς του άρθρου 64 των περί Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 μέχρι 2004. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4121, ημερ. 11.5.2007, αρ. γνωστ. 82. Acrobat Reader File 65.196.pdf
65.197 21/3/2007 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, σε αντικατάσταση μέλους που υπέβαλε παραίτηση. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4121, ημερ. 11.5.2007, αρ. γνωστ. 83. Acrobat Reader File 65.197.pdf
66.207 24/10/2007 Αίτηση της κας Μαρούλας Χριστοδούλου (ΑΜΧ/0288/2004) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για ανέγερση κατοικίας στο τεμάχιο με αρ. 1095 φ/σχ XLII.6.W2, στο Παραλίμνι με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4142, ημερ. 23.11.2007, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 66.207.pdf
65.280 4/4/2007 Εγκαθίδρυση Συμβουλίου Εκμετάλλευσης του Χώρου Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικαικών Αποβλήτων Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4122, ημερ. 25.5.2007, αρ. γνωστ. 90. Acrobat Reader File 65.280.pdf
65.294 4/4/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4120, ημερ. 2.5.2007, αρ. γνωστ. 80. Acrobat Reader File 65.294.pdf
65.346 18/4/2007 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 102. Acrobat Reader File 65.346.pdf
65.254 28/3/2007 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4122, ημερ. 28.3.2007, αρ. γνωστ. 87. Acrobat Reader File 65.254.pdf
65.129 7/3/2007 Διορισμός νέου διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Κατεχόμενης Αμμοχώστου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4118, ημερ. 20.4.2007, αρ. γνωστ. 76. Acrobat Reader File 65.129.pdf
65.172 21/3/2007 Παραχώρηση έκτακτου πασχαλινού δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4121, ημερ. 11.5.2007, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 65.172.pdf
65.239 28/3/2007 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών για τη διετία 25.4.2007 μέχρι 24.4.2009. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4122, ημερ. 25.5.2007, αρ. γνωστ. 85. Acrobat Reader File 65.239.pdf
65.255 28/3/2007 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Eurocypria Airlines Ltd. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4122, ημερ. 25.5.2007, αρ. γνωστ. 88. Acrobat Reader File 65.255.pdf
65.347 18/4/2007 Διορισμός Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4123, ημερ. 1.6.2007, αρ. γνωστ. 103. Acrobat Reader File 65.347.pdf
65.130 7/3/2007 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4118, ημερ. 20.4.2007, αρ. γνωστ. 77, ε.ε 4119, ημερ. 27.4.2007 (Διορθ). Acrobat Reader File 65.130.pdf
65.240 28/3/2007 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4122, ημερ. 25.5.2007, αρ. γνωστ. 86. Acrobat Reader File 65.240.pdf
65.137 7/3/2007 Παραχώρηση πρόσθεσης εκταρικής επιδότησης για τις αροτραίες καλλιέργειες και το σκληρό σιτάρι για το 2006. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4118, ημερ. 20.4.2007, αρ. γνωστ. 79. Acrobat Reader File 65.137.pdf
65.256 28/3/2007 Διορισμός Πολεοδομικού Συμβουλίου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4122, ημερ. 25.5.2007, αρ. γνωστ. 89. Acrobat Reader File 65.256.pdf
66.603 19/12/2007 Διορισμός νέου μέλους Ευρωπαρατηρητηρίου Λεμεσού σύμφωνα με το άρθρο 17 των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 66.603.pdf
66.619 19/12/2007 Αίτηση του κ. Χρίστου Περικλέους (ΠΑΦ/1154/2001) για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ανέγερση κτηνοτροφικών υπστατικών στο τεμάχιο με αρ. 1 (μέρος) φ/σχ LVII.3 εντός του Κρατικού Δάσους Ραντί στα Κούκλια με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 66.619.pdf
66.554 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το έτος 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 66.554.pdf
66.474 5/12/2007 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων απο Πολύτιμα Μέταλλα Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε .4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 66.474.pdf
66.626 19/12/2007 Διορισμός του κ. Δώρου Λυκούργου ως νέου μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 66.626.pdf
66.476 5/12/2007 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 66.476.pdf
66.485 5/12/2007 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2007 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 66.485.pdf
66.496 5/12/2007 Σύσταση Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Αστυνομία Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 66.496.pdf
66.315 7/11/2007 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το έτος 2008 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 66.315.pdf
66.484 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2008 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 66.484.pdf
66.555 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε. ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 66.555.pdf
66.479 5/12/2007 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γρφείου της ΡΑΕΚ για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 66.479.pdf
66.567 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 66.567.pdf
66.533 5/12/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4146, ημερ. 28.12.2007, αρ. γνωστ. 225 Acrobat Reader File 66.533.pdf
66.495 5/12/2007 Τερματισμός της λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση της Σύμβασης για τα Δικαιωμάτα του Παιδιού Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 66.495.pdf
66.588 19/12/2007 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα INTERACT II με στόχο την υποστήριξη και την απδοτική αξιοποίηση των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007 -2013 Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 66.588.pdf
66.600 19/12/2007 Διορισμός κοινού Συμβουλίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 66.600.pdf
66.473 5/12/2007 Διορισμός μελών του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 66.473.pdf
66.625 19/12/2007 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Αναθεωρητικής Αρχής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ, γνωστ. 76 ε.ε. 4212, ημερ. 9.10.2009 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 66.625.pdf
66.553 5/12/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 66.553.pdf
66.483 5/12/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 66.483.pdf
66.541 5/12/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 66.541.pdf
66.624 19/12/2007 Έγκριση διορισμού Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμου κεφ. 300Α και νόμων του 1959 έως 2001 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 66.624.pdf
66.455 5/12/2007 Σχέδιο Δράσης για την απομάκρυνση στερεών αποβλήτων από την Κυπριακή ύπαιθρο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4152, η,ερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 66.455.pdf
66.459 5/12/2007 Αίτηση της εταιρείας "D.K. Windsupply Ltd" για εκμίσθωση δασικής γης μέρος του Κρατικού Δάσους "Ορείτες" για σκοπούς εγκατάστασης αιολικού πάρκου Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4152, ημερ. 2.2.2008, αρ. γνωστ, 43 Acrobat Reader File 66.459.pdf
66.478 5/12/2007 Προϋπολογισμοί του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2008 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 66.478.pdf
66.452 5/12/2007 Επέκταση της διάρκειας της άδειας και του επιδόματος μητρότητας, για μισθωτή η οποία έχει αναλάβει κτη φροντίδα του παιδιού για σκοπούς υιοθεσίας κατά δύο εβδομάδες Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 66.452.pdf
66.458 5/12/2007 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Μερική Ανάκληση/τροποποίηση αποφάσεων και λήψη νέας Απόφασης με αναδρομική ισχύ Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 66.458.pdf
66.556 5/12/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4152 , ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 66.556.pdf
66.482 5/12/2007 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 66.482.pdf
65.777 27/6/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4131, ημερ. 3.8./2007, αρ. γνωστ. 135. Acrobat Reader File 65.777.pdf
65.664 13/6/2007 Εκμίσθωση δασικής γης στην εταιρεία "Ayia Napa Forest Golf Ltd" για σκοπούς δημιουργίας γηπέδου γκολφ. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 131. Acrobat Reader File 65.664.pdf
65.665 13/6/2007 Λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Βαβατσινιάς κατά τη σχολική χρονιά 2007-2008. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 132. Acrobat Reader File 65.665.pdf
65.748 27/6/2007 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Τροφίμων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 140. Acrobat Reader File 65.748.pdf
65.678 13/6/2007 Διορισμός αναπληρωτών των ως εκ της θέσης τους (ex officio) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 133. Acrobat Reader File 65.678.pdf
65.779 27/6/2007 Έγκριση διορισμού Γενικού Διευθυντή του ΚΟΑΓ, σύμφωνα με το άρθρο 10 των περί του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμων του 1980 έως 2005. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 145. Acrobat Reader File 65.779.pdf
65.763 27/6/2007 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Αλεθρικό Λάρνακας για τις στεγαστικές ανάγκες των εκτοπισμένων (Περιοχή Ε). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 142. Acrobat Reader File 65.763.pdf
65.769 27/6/2007 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2007. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 143. Acrobat Reader File 65.769.pdf
65.778 27/6/2007 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ. γνωστ. 144. Acrobat Reader File 65.778.pdf
65.718 19/6/2007 Αναθεώρηση Εκπαιδευτικών Περιφερειών Λάρνακας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 134. Acrobat Reader File 65.718.pdf
66.604 19/12/2007 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Καλλυντικών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 66.604.pdf
66.352 14/11/2007 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το έτος 2008 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4148, ημερ. 23.1.2008, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 66.352.pdf
66.384 20/11/2007 Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου στους βοηθούμενους απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4150, αρ. γνωστ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 66.384.pdf
65.648 6/6/2007 Εκμίσθωση στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού δασικής γης, μέρος του δάσους "Άγιος Λάζαρος" στη Λάρνακα. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 129. Acrobat Reader File 65.648.pdf
65.735 19/6/2007 Σύντμηση στρατιωτικής θητείας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4127, ημερ. 6.7.2007, αρ. γνωστ. 117. Acrobat Reader File 65.735.pdf
66.424 20/11/2007 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2008 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 66.424.pdf
66.394 20/11/2007 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 66.394.pdf
65.646 6/6/2007 Ορισμός Αρμόδιας Αρχής για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1907/2006 για Έλεγχο και Διαχείριση Χημικών Ουσιών - REACH Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 128. Acrobat Reader File 65.646.pdf
65.760 27/6/2007 Παραχώρηση αποζημιώσεων για τις ζημιές από αντίξοες καιρικές συνθήκες, που δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, για την περίοδο Απριλίου, 2004 - Δεκεμβρίου, 2005, υπό μορφή ενισχύσεως ήσσονος σημασίας. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4133, ημερ. 22.8.2007, αρ, γνωστ. 141. Acrobat Reader File 65.760.pdf
66.356 14/11/2007 Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4148, ημερ. 23.1.2008, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 66.356.pdf
65.656 6/6/2007 Διορισμός Συμβουλίου Κλινικών Εργαστηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4131, ημερ. 3.8.2007, αρ. γνωστ. 130. Acrobat Reader File 65.656.pdf
66.393 20/11/2007 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε .4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 66.393.pdf
66.353 14/11/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το έτος 2008 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4148, ημερ. 23.1.2008, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 66.353.pdf
66.354 14/11/2007 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4148, ημερ. 23.1.2008, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 66.354.pdf
66.390 20/11/2007 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 66.390.pdf
66.349 14/11/2007 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Μεταποιητικού Τομέα 2007 - 2013 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4148, ημερ. 23.1.2008, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 66.349.pdf
66.425 20/11/2007 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚυ) για το έτος 2008 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 66.425.pdf
66.355 14/11/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2008 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4148, ημερ. 23.1.2008, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 66.355.pdf
66.357 14/11/2007 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4148, ημερ. 23.1.2008, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 66.357.pdf
66.348 14/11/2007 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4148, ημερ. 23.1.2008, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 66.348.pdf
66.423 20/11/2007 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2008 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 66.423.pdf
66.421 20/11/2007 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσίων για το έτος 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 66.421.pdf
66.334 14/11/2007 Πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4148, ημερ. 23.12008, αρ, γνωστ. 15 Acrobat Reader File 66.334.pdf
66.420 20/11/2007 Αποζημίωση κτηνοτρόφων για θανάτωση ζώων λόγω του Αφθώδους Πυρετού Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 66.420.pdf
65.617 31/5/2007 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Αγροκηπιά της Επαρχίας Λευκωσίας για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων και απόρων οικογενειών (Περιοχή Β'). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4129, ημερ. 18.7.2007, αρ. γνωστ. 122. Acrobat Reader File 65.617.pdf
65.628 31/5/2007 Διορισμός Οδοντιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4129, ημερ. 18.7.2007, αρ. γνωστ. 125. Acrobat Reader File 65.628.pdf
65.642 31/5/2007 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4129, ημερ. 18.7.2007, αρ. γνωστ. 126. Acrobat Reader File 65.642.pdf
66.351 14/11/2007 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2008 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4148, ημερ. 23.1.2008, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 66.351.pdf
66.308 7/11/2007 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους αιχμαλώτους πολέμου του 1974 και προς τους εξαρτώμενους τους Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 66.308.pdf
65.600 31/5/2007 Καθορισμός Αρμόδιας Αρχής για το πρόγραμμα COSPAS - SARSAT και Αρμόδιου Τμήματος για την πληρωμή της σχετικής εισφοράς. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4129, ημερ. 18.7.2007, αρ. γνωστ. 120. Acrobat Reader File 65.600.pdf
66.391 20/11/2007 Διορισμός Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και έγκριση του καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4150, ημερ. 30.1.2008, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 66.391.pdf
66.295 7/11/2007 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 66.295.pdf
65.611 31/5/2007 Αναθεώρηση Εκπαιδευτικών Περιφερειών Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4129, ημερ. 18.7.2007, αρ. γνωστ. 121. Acrobat Reader File 65.611.pdf
65.627 31/5/2007 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4129, ημερ. 18.7.2007, αρ. γνωστ. 124. Acrobat Reader File 65.627.pdf
65.625 31/5/2007 Διορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εθνικού αξιωματικού συνδέσμου επαφής με τον εν λόγω Οργανισμό. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4129, ημερ. 18.7.2007, αρ. γνωστ. 123. Acrobat Reader File 65.625.pdf
66.312 7/11/2007 Ανάθεση αρμοδιότητας για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πλημμύρων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 66.312.pdf
66.323 7/11/2007 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4144, ημερ. 14.12.2007, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 66.323.pdf
66.325 7/11/2007 Αίτηση της κας Γεωργίας Βαρνάβα (ΛΕΥ/1231/2004) για χορήγηση πολεοδομικής κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα στο τεμάχιο με αρ. 40 φ/σχ ΧΧΧ.47.W2 στο Πέρα Χωριό Νήσου με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4144, ημερ. 14.12.2007, αρ. γνωστ. 214 Acrobat Reader File 66.325.pdf
66.316 7/11/2007 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ, 14 Acrobat Reader File 66.316.pdf
66.297 7/11/2007 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίουτης Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 66.297.pdf
66.313 7/11/2007 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 66.313.pdf
66.299 7/11/2007 Υποβολή παραίτησης μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και διορισμός νέου μέλους Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ, γνωστ. 7 Acrobat Reader File 66.299.pdf
66.314 7/11/2007 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 66.314.pdf
66.307 7/11/2007 Υλοποίηση Προγράμματος Πρώιμης Διάγνωσης και Πρόληψης του Καρκίνου του Παχέως Εντέρου στο γενικό πληθυσμό της Κύπρου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 66.307.pdf
66.298 7/11/2007 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4147, ημερ. 16.1.2008, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 66.298.pdf
66.481 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το έτος 2008 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 66.481.pdf
66.608 19/12/2007 Σχέδιο απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών οχημάτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 66.608.pdf
66.593 19/12/2007 Διορισμός Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 66.593.pdf
66.540 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2008 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ, γνωστ. 60 Acrobat Reader File 66.540.pdf
66.601 19/12/2007 Παράταση θητείας Κοινοταρχών των ενοριών των δημαρχούμενων περιοχών Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 66.601.pdf
66.477 5/12/2007 Προϋπολογισμοί της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και του Ινστιτούτου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη σχολική χρονιά 2007-2008 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 66.477.pdf
66.460 5/12/2007 Αίτηση του κ. Ανδρέα Χρυσαφίνη για παραχώρηση δικαιώματος διάβασης μέσα από δασική γη στον Πρόδρομο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 66.460.pdf
66.542 5/12/2007 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το Οικονομικό έτος 2005 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 66.542.pdf
66.472 5/12/2007 Διορισμός Κτηνιατρικού Λειτουργού ως μέλος του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 45 ε.ε 4153, ημερ. 5.3.2008 (διόρθωση) Acrobat Reader File 66.472.pdf
66.480 5/12/2007 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4152, ημερ. 22.2.2008, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 66.480.pdf

Back To Top