Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στα πλαίσια της περαιτέρω διαφάνειας και αδιάλειπτης πληροφόρησης και ενημέρωσης του πολίτη και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα/ αρχής, η Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιοποιεί από το 2020, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, Κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα των προσώπων οι οποίοι υπηρέτησαν/ υπηρετούν στη θέση Γενικού Διευθυντή (και ως Αναπληρωτή) από το 1961 έως και σήμερα, στα Υπουργεία, στα Υφυπουργεία και στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης στην οποία οι Γενικοί Διευθυντές παρουσιάζονται από το 1963, έτος δημιουργίας της ως «Επιτροπή Προγραμματισμού». Εξαίρεση αποτελεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο οποίο οι Γενικοί Διευθυντές αναφέρονται από το 1965, έτος το οποίο δημιουργήθηκε το εν λόγω Υπουργείο. Όσον αφορά στα Υφυπουργεία, οι Γενικοί Διευθυντές αναφέρονται για το Υφυπουργείο Ναυτιλίας από το 2018, για το Υφυπουργείο Τουρισμού από το 2019, για το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής από το 2020 και για το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας από το 2021 και για το Υφυπουργείο Πολιτισμού απο το 2022, έτη τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα εν λόγω Υφυπουργεία, με σχετικές Νομοθεσίες.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι, στον εν λόγω Κατάλογο δεν παρουσιάζονται οι διατελέσαντες Γενικοί Διευθυντές στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεδομένου ότι για την άσκηση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Εξωτερικών, τοποθετείται από τον Υπουργό Εξωτερικών πρόσωπο που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία με τον βαθμό του Πρέσβη, για όση περίοδο ήθελε ορίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Απαιτούμενα Προσόντα Διορισμού ή Προαγωγής, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκάστης Θέσεως) Κανονισμούς του 1966 έως 2009.

Η εν λόγω ενημέρωση, παρέχει στοιχεία και πληροφορίες για τη χρονική περίοδο που αυτοί υπηρέτησαν σε έκαστο Υπουργείο/Υφυπουργείο και στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Πρόσθετα, έναντι της κάθε περιόδου, παρέχεται αντίστοιχη αναφορά, με παραπομπή/ σύνδεση (link), στη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη βάση της οποίας τοποθετήθηκε/διορίστηκε ως Αναπληρωτής ή ως Γενικός Διευθυντής στο συγκεκριμένο Υπουργείο (για την περίοδο από το 1984 μέχρι και σήμερα) ή στο σχετικό Απόσπασμα από την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (για την περίοδο από το 1961 έως 1984).

Διευκρινίζεται ότι, οι διατελέσαντες Γενικοί Διευθυντές οι οποίοι αναφέρονται ως Αναπληρωτές, αναγράφονται μόνο στις περιπτώσεις που αυτοί διορίστηκαν λόγω του γεγονότος ότι οι υπηρετούντες Γενικοί Διευθυντές βρίσκονταν με προαφυπηρετική άδεια.

Σημειώνεται ότι, το 1961 η θέση του Γενικού Διευθυντή ονομαζόταν «Διοικητικός Λειτουργός» («Administrative Officer») και εντός του 1962 μετονομάστηκε σε «Γενικός Διευθυντής», με την έγκριση των σχετικών Σχεδίων Υπηρεσίας Γενικού Διευθυντή για κάθε Υπουργείο, δεδομένου ότι υπήρχε μία μόνιμη οργανική θέση Γενικού Διευθυντή στον Προϋπολογισμό του κάθε Υπουργείου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 23.778 και ημερ. 27/10/1983 ενέκρινε όπως οι θέσεις Γενικών Διευθυντών (εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου της Βουλής των Αντιπροσώπων) γίνουν εναλλάξιμες με ένα κοινό Σχέδιο Υπηρεσίας και υπαχθούν κάτω από το Υπουργικό Συμβουλίου και η εν λόγω Απόφαση υλοποιήθηκε με τον Προϋπολογισμό του 1984. Έκτοτε και με βάση το άρθρο 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, η αρμόδια Αρχή για τους Γενικούς Διευθυντές είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την τοποθέτησή τους στα Υπουργεία/Υφυπουργεία/Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26/3/2018 ως οι περί Υπουργικού Συμβουλίου – Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

Αναφέρεται ότι, η όλη εργασία για την συλλογή/επεξεργασία όλων των στοιχείων, διεκπεραιώθηκε από τον κ. Γεώργιο Π. Ιουλιανού, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα Προϊστάμενου του Γραφείου του Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, την περίοδο από 22.4.2013 μέχρι 2.3.2023, μετά από σχετικές οδηγίες και καθοδήγηση του κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα, Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου την περίοδο από 7.3.2013 μέχρι 24.10.2022.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία λήφθηκαν από το Αρχείο της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και από όλα τα Υπουργεία, την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και το Κρατικό Αρχείο, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την όλη συνεισφορά τους.


Back To Top