Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
78.210 22/1/2015 Αποπαγοποίηση δυο θέσεων (Χειριστή και Μηχανικού) στη Μονάδα Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 281 Acrobat Reader File 78.210.pdf
78.226 22/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 297 Acrobat Reader File 78.226.pdf
78.239 22/1/2015 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για Οικονομική και Τεχνική Συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μπαχρέιν. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 301 Acrobat Reader File 78.239.pdf
78.219 22/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 290 Acrobat Reader File 78.219.pdf
78.214 22/1/2015 Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στην Υγεία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μπαχρέιν. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 285 Acrobat Reader File 78.214.pdf
78.222 22/1/2015 Αντιστοιχία Εμβαδού Κυβερνητικών Γραφείων και Μισθολογικής Κλίμακας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 293 Acrobat Reader File 78.222.pdf
78.240 22/1/2015 Εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2014, σύμφωνα με τα εδάφια (1) έως (3) του άρθρου 4 των Νόμων αυτών, 7 θέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 302 Acrobat Reader File 78.240.pdf
78.164 14/1/2015 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 260 Acrobat Reader File 78.164.pdf
78.238 22/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 300 Acrobat Reader File 78.238.pdf
78.213 22/1/2015 Συνομολόγηση Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, αναφορικά με τη χρήση των υποδομών και υπηρεσιών των λιμανιών και αεροδρομίων της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκένωσης από την περιοχή της Μέσης Ανατολής στη Γαλλία μέσω της Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 284 Acrobat Reader File 78.213.pdf
78.144 14/1/2015 Επέκταση Κινητικότητας στη Δημόσια Υπηρεσία Μέσω της Δημιουργίας Μηχανισμών που να Ευνοούν την Ανάπτυξη Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 241 Acrobat Reader File 78.144.pdf
78.177 14/1/2015 Διαπίστευση του κ. Steve Vemunavi Katjiuanjo ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Δημοκρατίας της Ναμίμπια στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 269 Acrobat Reader File 78.177.pdf
78.152 14/1/2015 Συμφωνία για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 249 Acrobat Reader File 78.152.pdf
78.141 14/1/2015 Προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο που αφορούν Δημόσιες Συμβάσεις. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 238. Acrobat Reader File 78.141.pdf
78.145 14/1/2015 Εργοδότηση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της εφαρμογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου 113(Ι)/1999 – Μέση Γενική Εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 242 Acrobat Reader File 78.145.pdf
78.166 14/1/2015 Σχέδιο Επιχορήγησης της Συντεχνίας ΠΕΟ από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για ανέγερση/επέκταση εργατικών αναπαυτηρίων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 262 Acrobat Reader File 78.166.pdf
78.154 14/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 251 Acrobat Reader File 78.154.pdf
78.158 14/1/2015 Συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 254 Acrobat Reader File 78.158.pdf
78.151 14/1/2015 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων και παροχή υπηρεσίας εκσυγχρονισμένης εγγραφής σε μεταγενέστερο στάδιο, ατελώς, από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 248 Acrobat Reader File 78.151.pdf
78.207 15/1/2015 Παράταση ισχύος των προσφορών για περίοδο που θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design-Build-Finance - Operate» (DBFO) – Λήξη ισχύος προσφορών 15.1.2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 280 Acrobat Reader File 78.207.pdf
78.197 14/1/2015 Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο «Neapolis University - Cyprus». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 274 Acrobat Reader File 78.197.pdf
78.160 14/1/2015 Εργοδότηση σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εφαρμογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου 113(Ι)/1999 – Δημοτική Εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 256 Acrobat Reader File 78.160.pdf
78.205 14/1/2015 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ωράριο Υπηρεσίας – Εκπαίδευσης – Ειδικών Καθηκόντων των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 279 Acrobat Reader File 78.205.pdf
78.156 14/1/2015 α)Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στολές των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας) Κανονισμοί του 2015. β)Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στολές των Μελών της Εθνικής Φρουράς) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 253 Acrobat Reader File 78.156.pdf
78.167 14/1/2015 Καταβολή από το Κράτος των εξόδων άντλησης νερού για σκοπούς υδατοπρομήθειας της κοινότητας Άλασσας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 263 Acrobat Reader File 78.167.pdf
78.150 14/1/2015 Υποθήκευση μέρους κρατικής γης για εξασφάλιση των στεγαστικών δανείων που παραχωρούνται από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, σε εκτοπισθέντες δικαιούχους οικοπέδου σε συνοικισμό αυτοστέγασης εκτοπισθέντων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 247 Acrobat Reader File 78.150.pdf
78.155 14/1/2015 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, ανέλιξη και ανανέωση συμβάσεων ακαδημαϊκού προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 252 Acrobat Reader File 78.155.pdf
78.174 14/1/2015 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERACT ΙΙΙ 2014 – 2020 – Προσχέδιο Προγράμματος. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 267 Acrobat Reader File 78.174.pdf
78.170 14/1/2015 Αγορά υπηρεσιών επτά Χειριστών και δύο Τεχνικών που εργοδοτούνταν από την CYTA για συνέχιση της λειτουργίας του «ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ» για διάρκεια έξι μηνών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 266 Acrobat Reader File 78.170.pdf
78.179 14/1/2015 Παράταση περιόδου αξιολόγησης των προσφορών Tender for the: «Design, Build and Operate for 10 Years of the Treatment Plant for Domestic Septage, Industrial Wastewater, Surplus Sludge and Leachate at Vati Area» - Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Α.Υ. 15/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 271 Acrobat Reader File 78.179.pdf
78.142 14/1/2015 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Πτώχευσης Νόμο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 239, ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015 (Διορθ). Acrobat Reader File 78.142.pdf
78.148 14/1/2015 Εξασφάλιση εξουσιοδότησης Προσχώρησης στις Διεθνείς Συμβάσεις για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 245 Acrobat Reader File 78.148.pdf
78.147 14/1/2015 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 244 Acrobat Reader File 78.147.pdf
78.165 14/1/2015 Χρονική Επέκταση της Συμφωνίας Ανάθεσης Διαχείρισης του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 261 Acrobat Reader File 78.165.pdf
78.199 14/1/2015 Σύναψη Διπλωματικών Σχέσεων μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας της Παλάου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 276 Acrobat Reader File 78.199.pdf
78.194 14/1/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας Ι, Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 272 Acrobat Reader File 78.194.pdf
78.159 14/1/2015 Συμφωνία για τη διαχείριση του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 255 Acrobat Reader File 78.159.pdf
78.201 14/1/2015 Αντικατάσταση μέλους της Αρχής Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 277 Acrobat Reader File 78.201.pdf
78.162 14/1/2015 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 258 Acrobat Reader File 78.162.pdf
78.153 14/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Μεταφοράς των Αρμοδιοτήτων και Λειτουργιών του Ιδρύματος Ενέργειας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 250 Acrobat Reader File 78.153.pdf
78.196 14/1/2015 Αίτημα του Δήμου Λάρνακας για έγκριση πώλησης του δημοτικού τεμαχίου αρ. 387, Φ/Σχ. 41/57.01.03, Τμήμα 4, ενορία Σκάλα, στην εταιρεία LANOMEX DEVELOPMENT LTD, ώστε να το αξιοποιήσει, μαζί με όμορα τεμάχια της, για ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχείου 5 αστέρων και συγκροτήματος καταστημάτων, γραφείων, διαμερισμάτων και αναπτύξεων αναψυχής και ψυχαγωγίας στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας (περιοχή Φοινικούδων). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 273 Acrobat Reader File 78.196.pdf
78.149 14/1/2015 Αντιστοιχία Εμβαδού Κυβερνητικών Γραφείων και Μισθολογικής Κλίμακας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 246 Acrobat Reader File 78.149.pdf
78.168 14/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 264 Acrobat Reader File 78.168.pdf
78.146 14/1/2015 Ετήσιοι εξελεγμένοι λογαριασμοί του Ταμείου για την αποπληρωμή του δανείου για την αποζημίωση των αποχωρούντων Λιμενεργατών και Σημειωτών που καθιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμου του 2008 (Ν.58(Ι)/2008). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 243 Acrobat Reader File 78.146.pdf
78.143 14/1/2015 Προσχέδιο Κανονισμών που τιτλοφορείται «Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμοί του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 240, ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015. Acrobat Reader File 78.143.pdf
78.163 14/1/2015 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 259 Acrobat Reader File 78.163.pdf
78.198 14/1/2015 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μαρόκο με έδρα την Καζαμπλάνκα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 275 Acrobat Reader File 78.198.pdf
78.203 14/1/2015 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Πρόδρομων τους, της Παράνομης Μετανάστευσης και Άλλων Ποινικών Αδικημάτων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 278 Acrobat Reader File 78.203.pdf
78.178 14/1/2015 Διαπίστευση της κας Helena Bambasova ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Τσεχίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 270 Acrobat Reader File 78.178.pdf
78.176 14/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 268 Acrobat Reader File 78.176.pdf
78.161 14/1/2015 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2015 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2015-2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 257 Acrobat Reader File 78.161.pdf
78.169 14/1/2015 Αποπαγοποίηση επιλεγμένων θέσεων ανέλιξης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 265 Acrobat Reader File 78.169.pdf
78.395 17/2/2015 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 237 Acrobat Reader File 78.395.pdf
78.195 14/1/2015 Διορισμός Προέδρου των Επιτρόπων του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ, γνωστ. 69 Acrobat Reader File 78.195.pdf
78.200 14/1/2015 Διορισμός νέας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 70 ε.ε. 4427, ημερ. 30.1.2015 Acrobat Reader File 78.200.pdf
78.317 4/2/2015 Τοποθετήσεις/Μετακινήσεις Γενικών Διευθυντών, Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 78.317.pdf
78.346 11/2/2015 Παραίτηση μέλους της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας – Διορισμός νέου μέλους. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 78.346.pdf
78.172 14/1/2015 Εξουσιοδότηση ανακριτών του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών με βάση το άρθρο 4(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 78.172.pdf
78.192 14/1/2015 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 78.192.pdf
78.193 14/1/2015 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015,αρ, γνωστ. 111 Acrobat Reader File 78.193.pdf
78.379 17/2/2015 Διορισμός δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (Κ.Ετ.Α.Π.). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 236 Acrobat Reader File 78.379.pdf
78.314 4/2/2015 Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4428, ημερ. 6.2.2015, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 78.314.pdf
78.237 22/1/2015 Αντικατάσταση μέλους της Αρχής Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4427, ημερ. 30.1.2015, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 78.237.pdf
78.241 22/1/2015 Διορισμός Αναπληρωτών των εκ της θέσης τους (ex-officio) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4427, ημερ. 30.1.2015, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 78.241.pdf
78.334 11/2/2015 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Οπτικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 78.334.pdf
78.217 22/1/2015 Σύναψη Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Μπαχρείν για την Εμπορική Ναυτιλία. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 288 Acrobat Reader File 78.217.pdf
78.313 4/2/2015 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 379 Acrobat Reader File 78.313.pdf
78.296 4/2/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 366 Acrobat Reader File 78.296.pdf
78.297 4/2/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 367 Acrobat Reader File 78.297.pdf
78.316 4/2/2015 Έκδοση Πιστοποιητικού Ίδρυσης Νομικού Προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ. 41. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 381 Acrobat Reader File 78.316.pdf
78.295 4/2/2015 Μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για Αναδιάρθρωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 365 Acrobat Reader File 78.295.pdf
78.311 4/2/2015 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδαφίου (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 377 Acrobat Reader File 78.311.pdf
78.293 4/2/2015 Αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων και/ή Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 363 Acrobat Reader File 78.293.pdf
78.304 4/2/2015 Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την προμήθεια αναλωσίμων για ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις με την παροχή συνοδού εξοπλισμού (Αυτοματοποιημένες Μηχανές Ανοσοϊστοχημείας) για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 374 Acrobat Reader File 78.304.pdf
78.298 4/2/2015 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 368 Acrobat Reader File 78.298.pdf
78.308 4/2/2015 Αίτηση με αρ. LXIV της εταιρείας Hellenic Copper Mines Ltd για παραχώρηση Μεταλλευτικής Μίσθωσης στο τοπονύμιο Απλίκι. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 375 Acrobat Reader File 78.308.pdf
78.507 11/3/2015 Αντικατάσταση του Αντιπροέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4434, ημερ. 20.3.2015, αρ. γνωστ. 314 Acrobat Reader File 78.507.pdf
78.294 4/2/2015 Απασχόληση Εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για το 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 364 Acrobat Reader File 78.294.pdf
78.289 4/2/2015 Συνέχιση Συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πολυεθνικό Συγκρότημα Μάχης Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας – Κύπρου (HELBROC). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 359 Acrobat Reader File 78.289.pdf
78.508 11/3/2015 Διορισμός Συμβουλίου του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4434, ημερ. 20.3.2015, αρ. γνωστ. 315 Acrobat Reader File 78.508.pdf
78.310 4/2/2015 Διορισμός Επιτροπής του Αρδευτικού Τμήματος «Κάτω Φύλαργα» Πελενδρίου σύμφωνα με το άρθρο 10(9)-(α) του περί Αρδευτικών Τμημάτων Νόμου Κεφ. 342. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 376 Acrobat Reader File 78.310.pdf
78.291 4/2/2015 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 361 Acrobat Reader File 78.291.pdf
78.538 17/3/2015 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4434, ημερ. 20.3.2015, αρ. γνωστ. 316 Acrobat Reader File 78.538.pdf
78.549 17/3/2015 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4434, ημερ. 20.3.2015, αρ. γνωστ. 317 Acrobat Reader File 78.549.pdf
78.264 28/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 339 Acrobat Reader File 78.264.pdf
78.268 28/1/2015 Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών και Δασικών Ελκυστήρων (Κατηγορίες T, C, R και S) των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 343 Acrobat Reader File 78.268.pdf
78.267 28/1/2015 α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2015» β) Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 342 Acrobat Reader File 78.267.pdf
78.506 11/3/2015 Αντικατάσταση μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4434, ημερ. 20.3.2015, αρ. γνωστ. 313 Acrobat Reader File 78.506.pdf
78.278 28/1/2015 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 346 Acrobat Reader File 78.278.pdf
78.284 28/1/2015 Έγγραφο Πολιτικής Δήλωσης «Διεθνούς Χάρτη Ενέργειας» από την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 350 Acrobat Reader File 78.284.pdf
78.266 28/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 341 Acrobat Reader File 78.266.pdf
78.249 28/1/2015 Τροποποίηση Προγράμματος Δημιουργίας και Συντήρησης Καταφυγίων Πολιτικής Άμυνας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 324 Acrobat Reader File 78.249.pdf
78.255 28/1/2015 Προώθηση Επενδυτικών Έργων από Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείων Συγκοινωνιών, Εσωτερικών, Παιδείας και Άμυνας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 330 Acrobat Reader File 78.255.pdf
78.248 28/1/2015 Μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για Αναδιάρθρωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 323 Acrobat Reader File 78.248.pdf
78.281 28/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 349 Acrobat Reader File 78.281.pdf
78.258 28/1/2015 Αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 333 Acrobat Reader File 78.258.pdf
78.260 28/1/2015 Διπλωματικά και Υπηρεσιακά Διαβατήρια Δικαιούχοι/Γενικές Διατάξεις. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 335 Acrobat Reader File 78.260.pdf
78.254 28/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 329 Acrobat Reader File 78.254.pdf
78.285 28/1/2015 Κάλυψη αναγκών για νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από ιδιωτικές κλινικές. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 351 Acrobat Reader File 78.285.pdf
78.276 28/1/2015 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 344 Acrobat Reader File 78.276.pdf
78.251 28/1/2015 Έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Κύπρου – Ρωσίας για την Εμπορική Ναυτιλία. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 326 Acrobat Reader File 78.251.pdf
78.245 28/1/2015 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 320 Acrobat Reader File 78.245.pdf
78.259 28/1/2015 Συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (International Fund for Agricultural Development - IFAD) για τα έτη 2016 – 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 334 Acrobat Reader File 78.259.pdf
78.243 28/1/2015 Απασχόληση Εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για το 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 319 Acrobat Reader File 78.243.pdf
78.247 28/1/2015 Νέα Σχέδια παροχής κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες για προσέλκυση επιβατών για την χρονική περίοδο 2015- 2019. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 322 Acrobat Reader File 78.247.pdf
78.261 28/1/2015 Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας στον τομέα της Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 336 Acrobat Reader File 78.261.pdf
78.250 28/1/2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διαχείρισης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων της κάθε Επαρχίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 325 Acrobat Reader File 78.250.pdf
78.277 28/1/2015 Βελτίωση του Κόμβου Αγ. Φύλας του παρακαμπτήριου Λεμεσού Συμβόλαιο αρ. PS/D30 – Επίσχεση προστατευτικής λωρίδας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 345 Acrobat Reader File 78.277.pdf
78.280 28/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 348 Acrobat Reader File 78.280.pdf
78.242 28/1/2015 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 318 Acrobat Reader File 78.242.pdf
78.256 28/1/2015 Συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 331 Acrobat Reader File 78.256.pdf
78.263 28/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Υγείας ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 338 Acrobat Reader File 78.263.pdf
78.253 28/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 328 Acrobat Reader File 78.253.pdf
78.265 28/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 340 Acrobat Reader File 78.265.pdf
78.477 3/3/2015 Διορισμός Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4433, ημερ. 13.3.2015, αρ. γνωστ. 312 Acrobat Reader File 78.477.pdf
78.388 17/2/2015 Αίτηση της Εταιρείας S.A. Focus Capital Ltd (ΛΕΜ/0275/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για εμπορική και γραφειακή ανάπτυξη, στα τεμάχια με αρ. 650, 1587 και 190, φ/σχ. 54/42, Τμήμα 2 και 54/5012V01, Τμήμα 1, στην Ενορία και Δήμο Αγίου Αθανασίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4433, ημερ. 13.3.2015, αρ. γνωστ. 305 Acrobat Reader File 78.388.pdf
78.246 28/1/2015 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 321 Acrobat Reader File 78.246.pdf
78.279 28/1/2015 Ανάπτυξη και Λειτουργία Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πολίτη (ΚΤΕΠ). Προεδρίας της Δημοκρατίας ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 347 Acrobat Reader File 78.279.pdf
78.432 3/3/2015 Ανανέωση της θητείας της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4433, ημερ. 13.3.2015, αρ. γνωστ. 308 Acrobat Reader File 78.432.pdf
78.262 28/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Υγείας ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 337 Acrobat Reader File 78.262.pdf
78.252 28/1/2015 Ιδιωτική απασχόληση κρατικών υπαλλήλων. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015» - Τροποποίηση του άρθρου 65(2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 327 Acrobat Reader File 78.252.pdf
78.257 28/1/2015 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης της θέσης Διευθυντή Φυλακών, στο Τμήμα Φυλακών, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4435, ημερ. 27.3.2015, αρ. γνωστ. 332 Acrobat Reader File 78.257.pdf
78.223 22/1/2015 Δημιουργία μιας θέσης Βοηθού Λειτουργού Τύπου, με όρους Επιτόπιου Προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 294 Acrobat Reader File 78.223.pdf
78.218 22/1/2015 Μετονομασία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του 2014»). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 289 Acrobat Reader File 78.218.pdf
78.212 22/1/2015 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 283 Acrobat Reader File 78.212.pdf
78.473 3/3/2015 Επιτροπή για την Παρακολούθηση των Τιμών των Πετρελαιοειδών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4433, ημερ. 13.3.2015, αρ. γνωστ. 310 Acrobat Reader File 78.473.pdf
78.387 17/2/2015 Αίτηση των Μοναστήρι Κύκκου, Κ. Athienitis (Shopping Malls) Ltd και Boldrini Enterprises Ltd (ΛΕΥ/1288/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση υπεραγοράς τροφίμων και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, στο τεμάχιο με αρ. 3492, φ/σχ. 30/3.Ε1, Τμήμα 3, στη Λακατάμια. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4433, ημερ. 13.3.2015, αρ. γνωστ. 304 Acrobat Reader File 78.387.pdf
78.434 3/3/2015 Διορισμός νέων μελών στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4433, ημερ. 13.3.2015, αρ. γνωστ. 309 Acrobat Reader File 78.434.pdf
78.475 3/3/2015 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4433, ημερ. 13.3.2015, αρ. γνωστ. 311 Acrobat Reader File 78.475.pdf
78.345 11/2/2015 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 303 Acrobat Reader File 78.345.pdf
78.431 3/3/2015 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Αισθητικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4433, ημερ. 13.3.2015, αρ. γνωστ. 307 Acrobat Reader File 78.431.pdf
78.430 3/3/2015 Εκτελεστικό Συμβούλιο Έργου Παραχώρησης για τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4433, ημερ. 13.3.2015, αρ. γνωστ. 306 Acrobat Reader File 78.430.pdf
78.221 22/1/2015 Διαχείριση στόλου κυβερνητικών οχημάτων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 292 Acrobat Reader File 78.221.pdf
78.224 22/1/2015 Παράταση τοποθέτησης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κ. Κωνσταντίνου Τρικούπη, υπάλληλου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 295 Acrobat Reader File 78.224.pdf
78.225 22/1/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 296 Acrobat Reader File 78.225.pdf
78.211 22/1/2015 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 282 Acrobat Reader File 78.211.pdf
78.215 22/1/2015 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μπαχρέιν για Συνεργασία στον Τομέα της Ενέργειας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 286 Acrobat Reader File 78.215.pdf
78.227 22/1/2015 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 298 Acrobat Reader File 78.227.pdf
78.220 22/1/2015 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». β)Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 291 Acrobat Reader File 78.220.pdf
78.230 22/1/2015 Αίτημα για παραχώρηση άδειας χρήσης τεμαχίου γης στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μονιάτη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 299 Acrobat Reader File 78.230.pdf
78.216 22/1/2015 Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρείν. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4432, ημερ. 6.3.2015, αρ. γνωστ. 287 Acrobat Reader File 78.216.pdf
78.301 4/2/2015 Έναρξη διαβουλεύσεων για επικαιροποίηση συγκεκριμένων προνοιών της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) Κύπρου – Ουκρανίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 371 Acrobat Reader File 78.301.pdf
78.367 17/2/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που ενοποιεί, τροποποιεί και καταργεί την υφιστάμενη νομοθεσία περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών και που προνοεί για άλλα συναφή θέματα». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 414 Acrobat Reader File 78.367.pdf
78.371 17/2/2015 Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πατατόσπορου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 418 Acrobat Reader File 78.371.pdf
78.374 17/2/2015 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επαρχία Μολδαβίας στη Ρουμανία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 421 Acrobat Reader File 78.374.pdf
78.399 17/2/2015 Τροποποίηση της περί Αρχαιοτήτων Νομοθεσίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 440 Acrobat Reader File 78.399.pdf
78.353 17/2/2015 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το έτος 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 400 Acrobat Reader File 78.353.pdf
78.376 17/2/2015 Ανανέωση της απόσπασης του κ. Αντώνη Πηλείδη, Τελωνειακού Λειτουργού Α’, Τμήμα Τελωνείων, Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 423 Acrobat Reader File 78.376.pdf
78.375 17/2/2015 Διαπίστευση του κ. Fawwaz Al-Eitan ως νέου Πρέσβη του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 422 Acrobat Reader File 78.375.pdf
78.357 17/2/2015 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 404 Acrobat Reader File 78.357.pdf
78.354 17/2/2015 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 401 Acrobat Reader File 78.354.pdf
78.369 17/2/2015 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμοί του Δήμου Λακατάμιας του 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 416 Acrobat Reader File 78.369.pdf
78.377 17/2/2015 Ανανέωση της απόσπασης της κας Άντζελας Δρουσιώτου, Λειτουργού Προγραμματισμού Α’, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 424 Acrobat Reader File 78.377.pdf
78.361 17/2/2015 Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Μεταβίβαση της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 408 Acrobat Reader File 78.361.pdf
78.389 17/2/2015 Αίτημα για παράταση της διάρκειας της άδειας χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κάθηκα από το Κοινοτικό Συμβούλιο μέχρι το 2033. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 431 Acrobat Reader File 78.389.pdf
78.365 17/2/2015 Κηδεία δημοσία δαπάνη της Λουλούς Συμεωνίδου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 412 Acrobat Reader File 78.365.pdf
78.356 17/2/2015 Προϋπολογισμός Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 403 Acrobat Reader File 78.356.pdf
78.362 17/2/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 409 Acrobat Reader File 78.362.pdf
78.360 17/2/2015 Ελλιμενισμός Σκαφών Σώματος Προσκόπων Κύπρου στη Μαρίνα Λάρνακας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 407 Acrobat Reader File 78.360.pdf
78.394 17/2/2015 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στους τομείς της Έρευνας και Τεχνολογίας. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 436 Acrobat Reader File 78.394.pdf
78.380 17/2/2015 Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού – Ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 426 Acrobat Reader File 78.380.pdf
78.390 17/2/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας V Επαρχίας Λάρνακας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 432 Acrobat Reader File 78.390.pdf
78.391 17/2/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικών Περιφερειών ΙΧ και VIII Επαρχίας Πάφου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 433 Acrobat Reader File 78.391.pdf
78.358 17/2/2015 Εκπαιδευτικά Επιδόματα: Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικό Πακέτο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 405 Acrobat Reader File 78.358.pdf
78.363 17/2/2015 Παράταση της υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 410 Acrobat Reader File 78.363.pdf
78.393 17/2/2015 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Δήμου Αθηένου, της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 435 Acrobat Reader File 78.393.pdf
78.372 17/2/2015 Οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Κοινοτικών Κλάσεων του Προβασικού Πατατοσπόρου Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 419 Acrobat Reader File 78.372.pdf
78.368 17/2/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 415 Acrobat Reader File 78.368.pdf
78.378 17/2/2015 Ανανέωση της απόσπασης της κας Χριστίνας Πανταζή, Λειτουργού Φυσικού Περιβάλλοντος Α’, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 425 Acrobat Reader File 78.378.pdf
78.366 17/2/2015 Συμφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 413 Acrobat Reader File 78.366.pdf
78.359 17/2/2015 Λειτουργία του παράκτιου σταθμού ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 406 Acrobat Reader File 78.359.pdf
78.384 17/2/2015 Παράταση ισχύος για πέντε μήνες της Προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων τεθωρακισμένων οχημάτων, αρματοφορέων και γερανοφόρων για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς (Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/11/2014) – Λήξη ισχύος προσφορών 12.3.2015. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 429 Acrobat Reader File 78.384.pdf
78.396 17/2/2015 Νομοθετική ρύθμιση της απασχόλησης των Συμβούλων – Συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 437 Acrobat Reader File 78.396.pdf
78.355 17/2/2015 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το έτος 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 402 Acrobat Reader File 78.355.pdf
78.370 17/2/2015 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμοί του Δήμου Στροβόλου του 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 417 Acrobat Reader File 78.370.pdf
78.373 17/2/2015 Οι περί Καθορισμού των Κοινοτικών Κλάσεων του Βασικού και του Πιστοποιημένου Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 420 Acrobat Reader File 78.373.pdf
78.364 17/2/2015 Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί Χρήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης για το έτος 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 411 Acrobat Reader File 78.364.pdf
78.383 17/2/2015 Παράταση της περιόδου Αξιολόγησης Προσφορών της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης στη Λευκωσία (πρώην κτήριο ΣΠΕΛ), για τις Μηχανολογικές εργασίες – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 101/2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 428 Acrobat Reader File 78.383.pdf
78.321 11/2/2015 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 386 Acrobat Reader File 78.321.pdf
78.382 17/2/2015 Παράταση της περιόδου Αξιολόγησης Προσφορών της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης στη Λευκωσία (πρώην κτήριο ΣΠΕΛ), για τις Ηλεκτρολογικές εργασίες – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 100/2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 427 Acrobat Reader File 78.382.pdf
78.332 11/2/2015 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 396 Acrobat Reader File 78.332.pdf
78.385 17/2/2015 Παράταση ισχύος για πέντε μήνες της Προσφοράς για την προμήθεια αρβύλων, για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς (Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/42/2014) – Λήξη ισχύος προσφορών 10.4.2015. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 430 Acrobat Reader File 78.385.pdf
78.397 17/2/2015 Σχέδια Υπηρεσίας για τη Θέση Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 438 Acrobat Reader File 78.397.pdf
78.398 17/2/2015 Άμεση ανάγκη για απασχόληση Δεσμοφυλάκων μόνιμων και εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας στο Τμήμα Φυλάκων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 439 Acrobat Reader File 78.398.pdf
78.392 17/2/2015 Αναπροσαρμογή του ορίου μεταξύ των Δήμων Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 434 Acrobat Reader File 78.392.pdf
78.331 11/2/2015 Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με την ένταξη νέων περιοχών των Δήμων Λεμεσού και Κάτω Πολεμιδιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 395 Acrobat Reader File 78.331.pdf
78.324 11/2/2015 Θεσμοθέτηση των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ως Δημόσιας Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατάταξη στο Επίπεδο Διπλώματος Διετούς Διάρκειας – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 388 Acrobat Reader File 78.324.pdf
78.326 11/2/2015 Μελέτη για «Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμού (2013)». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 390 Acrobat Reader File 78.326.pdf
78.329 11/2/2015 Απόσπαση μέλους της Αστυνομίας ως εθνικού εμπειρογνώμονα στο Κέντρο Καταπολέμησης Διαδικτυακού Εγκλήματος της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (Ευρωπόλ). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 393 Acrobat Reader File 78.329.pdf
78.328 11/2/2015 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17(1) του περί Προϋπολογισμού του Νόμου του 2015 και στο άρθρο 4 του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2013 έως (Αρ. 2) του 2014, 5 θέσεων Επιθεωρητή Πλοίων (Κλ. Α8, Α10 και Α11), Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 392 Acrobat Reader File 78.328.pdf
78.344 11/2/2015 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή των Κοινοτικών Συμβουλίων Νήσου- Πέρα Χωρίου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 399 Acrobat Reader File 78.344.pdf
78.320 11/2/2015 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τη μετακίνηση της κας Ολυμπίας Στυλιανού, Γενικής Διευθύντριας στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της κας Αίγλης Παντελάκη, Γενικής Διευθύντριας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 385 Acrobat Reader File 78.320.pdf
78.333 11/2/2015 Διαπίστευση του κ. Patrick John Rata ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Νέας Ζηλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 397 Acrobat Reader File 78.333.pdf
78.335 11/2/2015 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τέσσερις μήνες για τη Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, Φάση ΙΙ - Τμήμα Α - Αρ. Διαγωνισμού: PS/DB/5. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 398 Acrobat Reader File 78.335.pdf
78.330 11/2/2015 Εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών της 4ης Περιοδικής Έκθεσης της Δημοκρατίας, αναφορικά με την εφαρμογή του Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) – Γενεύη, 19 και 20 Μαρτίου, 2015. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 394 Acrobat Reader File 78.330.pdf
78.521 11/3/2015 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4437, ημερ. 9.4.2015, αρ.γνωστ. 356 Acrobat Reader File 78.521.pdf
78.643 2/4/2015 Αντικατάσταση Προέδρου και μέλους και διορισμός Αντιπροέδρου του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4437, ημερ. 9.4.2015, αρ. γνωστ. 358 Acrobat Reader File 78.643.pdf
78.587 26/3/2015 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4436, ημερ. 3.4.2015, αρ. γνωστ. 353 Acrobat Reader File 78.587.pdf
78.520 11/3/2015 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4437, ημερ. 9.4.2015, αρ.γνωστ. 355 Acrobat Reader File 78.520.pdf
78.327 11/2/2015 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στη Νομική Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 391 Acrobat Reader File 78.327.pdf
78.620 2/4/2015 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4437, ημερ. 9.4.2015, αρ. γνωστ. 357 Acrobat Reader File 78.620.pdf
78.638 2/4/2015 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 383 Acrobat Reader File 78.638.pdf
78.292 4/2/2015 Σχέδιο Δράσης για την Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 362 Acrobat Reader File 78.292.pdf
78.322 11/2/2015 Χορηγία προς το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 387 Acrobat Reader File 78.322.pdf
78.325 11/2/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4440, ημερ. 30.4.2015, αρ. γνωστ. 389 Acrobat Reader File 78.325.pdf
78.312 4/2/2015 Αναπλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 378 Acrobat Reader File 78.312.pdf
78.299 4/2/2015 Κατάργηση του Ταχυδρομικού Γραφείου Φανερωμένης και μεταφορά των εργασιών του στο Ταχυδρομικό Γραφείο Πλατείας Ελευθερίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 369 Acrobat Reader File 78.299.pdf
78.302 4/2/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 372 Acrobat Reader File 78.302.pdf
78.315 4/2/2015 Μίσθωση υπηρεσιών τριών Συμβούλων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας – Εξάμηνα Συμβόλαια. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 380 Acrobat Reader File 78.315.pdf
78.318 4/2/2015 Παράταση ισχύος των προσφορών για περίοδο που θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design-Build-Finance-Operate» (DBFO) – Λήξη ισχύος προσφορών 15.2.2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 382 Acrobat Reader File 78.318.pdf
78.595 26/3/2015 Διορισμός αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4436, ημερ. 3.4.2015, αρ. γνωστ. 354 Acrobat Reader File 78.595.pdf
78.586 26/3/2015 Διορισμός νέων μελών στο Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4436, ημερ. 3.4.2015, αρ.γνωστ. 352 Acrobat Reader File 78.586.pdf
78.300 4/2/2015 Επισκόπηση των Ορυκτών Πόρων της Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 370 Acrobat Reader File 78.300.pdf
78.303 4/2/2015 Διαπίστευση Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μάλτα και Πρέσβη στο Σαν Μαρίνο με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 373 Acrobat Reader File 78.303.pdf
78.290 4/2/2015 Αίτηση της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4438, ημερ. 17.4.2015, αρ. γνωστ. 360 Acrobat Reader File 78.290.pdf
78.497 11/3/2015 Τροποποίηση του Καταστατικού Εγγράφου της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 505 Acrobat Reader File 78.497.pdf
78.484 11/3/2015 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α) για το 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 493 Acrobat Reader File 78.484.pdf
78.592 26/3/2015 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4439, ημερ. 24.4.2015, αρ. γνωστ. 384 Acrobat Reader File 78.592.pdf
78.524 11/3/2015 Υλοποίηση Προϋπολογισμού των Υπουργείων – Κατάλογος Έργων που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2015. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 515 Acrobat Reader File 78.524.pdf
78.485 11/3/2015 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 494 Acrobat Reader File 78.485.pdf
78.490 11/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 499 Acrobat Reader File 78.490.pdf
78.489 11/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας για τη Μεταφορά και Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 498 Acrobat Reader File 78.489.pdf
78.491 11/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 500 Acrobat Reader File 78.491.pdf
78.492 11/3/2015 Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 501 Acrobat Reader File 78.492.pdf
78.494 11/3/2015 Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Στόλου για τα Οχήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 502 Acrobat Reader File 78.494.pdf
78.483 11/3/2015 Σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα» για την περίοδο 2014 – 2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 492 Acrobat Reader File 78.483.pdf
78.523 11/3/2015 Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας – Έκδοση εντάλματος προκαταβολής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 514 Acrobat Reader File 78.523.pdf
78.503 11/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 511 Acrobat Reader File 78.503.pdf
78.488 11/3/2015 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 497 Acrobat Reader File 78.488.pdf
78.522 11/3/2015 Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 513 Acrobat Reader File 78.522.pdf
78.486 11/3/2015 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε συγκεκριμένα άτομα και ομάδες πληθυσμού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 495 Acrobat Reader File 78.486.pdf
78.487 11/3/2015 Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Ινδιών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 496 Acrobat Reader File 78.487.pdf
78.501 11/3/2015 Τερματισμός λειτουργίας Ταχυδρομικού Γραφείου Ομονοίας και μεταφορά των εργασιών του στο ιδιόκτητο Ταχυδρομικό Γραφείο Αγίου Αντωνίου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 509 Acrobat Reader File 78.501.pdf
78.498 11/3/2015 Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 506 Acrobat Reader File 78.498.pdf
78.500 11/3/2015 Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 508 Acrobat Reader File 78.500.pdf
78.479 6/3/2015 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος του 1965 (Ν.9/1965) – «Οι περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου σύμφωνα με το Μέρος VIA του Νόμου Κανονισμοί του 2015». Οι Κανονισμοί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου σύμφωνα με το Μέρος VIA του Νόμου του 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 490 Acrobat Reader File 78.479.pdf
78.471 3/3/2015 Υποβολή αιτήματος στο Υπουργικό Συμβούλιο για εξαίρεση στους περιορισμούς μετάβασης αποστολών στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 485 Acrobat Reader File 78.471.pdf
78.777 28/4/2015 Διορισμός νέου Προέδρου και Μελών στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015, αρ. γνωστ. 491 Acrobat Reader File 78.777.pdf
78.458 3/3/2015 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 66.534, σε σχέση με την έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 34 Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 472 Acrobat Reader File 78.458.pdf
78.416 3/3/2015 Παραχώρηση στο Σάββα Γεννάρη, Κτηνιατρικό Λειτουργό – Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, άδειας χωρίς απολαβές, για εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 454 Acrobat Reader File 78.416.pdf
78.505 11/3/2015 Διορισμός νέων μελών στο Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 512 Acrobat Reader File 78.505.pdf
78.499 11/3/2015 Παραχώρηση επί δανείω 24 Αρχαιοτήτων στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 507 Acrobat Reader File 78.499.pdf
78.478 6/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 489 Acrobat Reader File 78.478.pdf
78.406 3/3/2015 Σύσταση Εθνικής Επιτροπής, για πάταξη της σύλησης και της παράνομης διακίνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 444 Acrobat Reader File 78.406.pdf
78.472 3/3/2015 Αντικατάσταση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 486 Acrobat Reader File 78.472.pdf
78.403 3/3/2015 Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του κυβερνητικού έργου-Αναδιοργάνωση Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 441 Acrobat Reader File 78.403.pdf
78.426 3/3/2015 Τοποθέτηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κ. Κωνσταντίνου Κτωρή, υπάλληλου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 464 Acrobat Reader File 78.426.pdf
78.414 3/3/2015 Εξαίρεση πέντε θέσεων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 452 Acrobat Reader File 78.414.pdf
78.466 3/3/2015 Οι περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 480 Acrobat Reader File 78.466.pdf
78.425 3/3/2015 Διαπίστευση του κ. Michael Braad ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου της Δανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 463 Acrobat Reader File 78.425.pdf
78.465 3/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 479 Acrobat Reader File 78.465.pdf
78.418 3/3/2015 Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της Πληροφορικής για Τελωνειακούς Σκοπούς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 456 Acrobat Reader File 78.418.pdf
78.427 3/3/2015 Αίτημα του Σμηναγού (ΜΑ) Λάμπρου Πέτρου για παράταση της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, για σκοπούς απασχόλησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 465 Acrobat Reader File 78.427.pdf
78.408 3/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 446 Acrobat Reader File 78.408.pdf
78.409 3/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 447 Acrobat Reader File 78.409.pdf
78.462 3/3/2015 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση δύο κενών θέσεων Διευθυντή Ελέγχου (Κλ. Α15(i)), στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 476 Acrobat Reader File 78.462.pdf
78.410 3/3/2015 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος του 1965 (Ν.9/1965) – «Οι περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου σύμφωνα με το Μέρος VIA του Νόμου, Κανονισμοί του 2015». Οι Κανονισμοί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου σύμφωνα με το Μέρος VIA του Νόμου του 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 448 Acrobat Reader File 78.410.pdf
78.464 3/3/2015 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 478 Acrobat Reader File 78.464.pdf
78.415 3/3/2015 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013 έως (Αρ. 2) του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 453 Acrobat Reader File 78.415.pdf
78.474 3/3/2015 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 487 Acrobat Reader File 78.474.pdf
78.413 3/3/2015 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το έτος 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 451 Acrobat Reader File 78.413.pdf
78.422 3/3/2015 Διορισμός Επιτίμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δυτική Πολωνία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 460 Acrobat Reader File 78.422.pdf
78.405 3/3/2015 Αποποίηση δικαιώματος για πρόωρη αποπληρωμή από την Πορτογαλία προς τον μηχανισμό στήριξης «EFSF». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 443 Acrobat Reader File 78.405.pdf
78.469 3/3/2015 Νομική Αρωγή σε κατόχους Αξιογράφων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 483 Acrobat Reader File 78.469.pdf
78.435 3/3/2015 Παράταση της ισχύος των προσφορών για Design, Build and Operate for 10 years of the Treatment Plant for Domestic Septage, Industrial Wastewater, Surplus Sludge and Leachate at Vati Area – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Α.Υ. 15/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 468 Acrobat Reader File 78.435.pdf
78.417 3/3/2015 Εκπαίδευση δέκα μελών της Ομάδας Ειδικών Αποστολών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.) – Εκπαίδευση Ομάδων Νηοψίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), Κρήτη 9 – 20 Μαρτίου, 2015. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 455 Acrobat Reader File 78.417.pdf
78.411 3/3/2015 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 449 Acrobat Reader File 78.411.pdf
78.419 3/3/2015 Ακύρωση Απόφασης για παραχώρηση του υποστατικού του Κοινοτικού Κέντρου Ευημερίας Πολεμιδιών στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Πολεμιδιών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 457 Acrobat Reader File 78.419.pdf
78.421 3/3/2015 Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2013. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 459 Acrobat Reader File 78.421.pdf
78.461 3/3/2015 Αντικατάσταση του Διατάγματος που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 3(1) των περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμων του 2002 έως (Αρ.2) του 2014, αναφορικά με τον καθορισμό περιοχών Δεκτών στις οποίες επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης από διατηρητέες οικοδομές. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 475 Acrobat Reader File 78.461.pdf
78.424 3/3/2015 Διαπίστευση του κ. C. William Allen ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Λιβερίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Παρίσι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 462 Acrobat Reader File 78.424.pdf
78.468 3/3/2015 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου για τη Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Πρόδρομών τους, της Παράνομης Μετανάστευσης και Άλλων Ποινικών Αδικημάτων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 482 Acrobat Reader File 78.468.pdf
78.457 3/3/2015 Επίσχεση για μετακίνηση προστατευτικής λωρίδας – Αίτημα της εταιρείας Darken Trading Ltd, στον κυκλικό κόμβο Μέσα Γειτονιάς δίπλα από τεμ. 545 (παλαιό 231) τμήματος 8 φ/σχ. 54/420603, στην Ενορία Πάνθεα του Δήμου Μέσα Γειτονιάς, Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 471 Acrobat Reader File 78.457.pdf
78.459 3/3/2015 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 473 Acrobat Reader File 78.459.pdf
78.429 3/3/2015 Εξαίρεση από την Αναστολή Πλήρωσης των Θέσεων Καθαριστριών στα Ειδικά Σχολεία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 467 Acrobat Reader File 78.429.pdf
78.404 3/3/2015 Διεξαγωγή Μελετών Αναδιάρθρωσης. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 442 Acrobat Reader File 78.404.pdf
78.437 3/3/2015 Προσθήκη της περιοχής «Πόλις - Γιαλιά» στον τελικό κατάλογο περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας της Κύπρου που προτάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 470 Acrobat Reader File 78.437.pdf
78.420 3/3/2015 Εξουσιοδότηση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ισλανδίας αφετέρου σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 458 Acrobat Reader File 78.420.pdf
78.436 3/3/2015 Τερματισμός ενοικίασης του τεμαχίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων και πώληση των δέκα δεξαμενών αποθήκευσης αλκοόλης που υπάρχουν στο εν λόγω τεμάχιο. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 469 Acrobat Reader File 78.436.pdf
78.476 3/3/2015 Παράταση ισχύος του Σχεδίου Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 488 Acrobat Reader File 78.476.pdf
78.423 3/3/2015 Διαπίστευση του κ. Soriba Camara ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Γουινέας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Κάιρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 461 Acrobat Reader File 78.423.pdf
78.428 3/3/2015 Ανανέωση της απόσπασης του κ. Χρίστου Παντελή, Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 466 Acrobat Reader File 78.428.pdf
78.463 3/3/2015 Αντικατάσταση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 477 Acrobat Reader File 78.463.pdf
78.407 3/3/2015 Ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας κατά το Δεκέμβριο 2014 και Ιανουάριο 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 445 Acrobat Reader File 78.407.pdf
78.470 3/3/2015 Θεσμοθέτηση «Ημέρας του Πολίτη». Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 484 Acrobat Reader File 78.470.pdf
78.412 3/3/2015 Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 450 Acrobat Reader File 78.412.pdf
78.460 3/3/2015 Αντικατάσταση του Διατάγματος που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 24 των περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2014, αναφορικά με τα κριτήρια, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα ανώτατα ποσά σε σχέση με επιχορηγήσεις που παρέχονται από τον Προϋπολογισμό του Κράτους, για τις δαπάνες συντήρησης και διάσωσης διατηρητέων οικοδομών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 474 Acrobat Reader File 78.460.pdf
78.467 3/3/2015 Εξαίρεση των άπορων τελειόφοιτων μαθητών από την υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες εξετάσεις και έκδοσης απολυτηρίου και αποδεικτικού απόλυσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4441, ημερ. 8.5.2015. αρ. γνωστ. 481 Acrobat Reader File 78.467.pdf
78.572 26/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 567 Acrobat Reader File 78.572.pdf
78.502 11/3/2015 Μεταφορά της αρμοδιότητας για τη λειτουργία του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) στο Τμήμα Γεωργίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 510 Acrobat Reader File 78.502.pdf
78.571 26/3/2015 Νομοσχέδια που αφορούν στην προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. β)Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. γ)Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 566 Acrobat Reader File 78.571.pdf
78.564 26/3/2015 Μείωση της οικονομικής συνεισφοράς των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 559 Acrobat Reader File 78.564.pdf
78.577 26/3/2015 Διενέργεια εράνου από «πόρτα σε πόρτα» από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 571 Acrobat Reader File 78.577.pdf
78.597 26/3/2015 Διεξαγωγή Διαγωνισμών Προσφορών για Πρόσληψη Χρηματοοικονομικών Συμβούλων για τη Διενέργεια Διαδικασίας Εξεύρεσης Επενδυτή αναφορικά με τη Χρήση των Εμπορικών Σημάτων και Λογοτύπων των Κυπριακών Αερογραμμών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 584 Acrobat Reader File 78.597.pdf
78.584 26/3/2015 Διορισμός Επιτροπής Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλλικών Νερών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 578 Acrobat Reader File 78.584.pdf
78.602 26/3/2015 Προϋπολογισμoί Ημικρατικών Οργανισμών για το 2016. ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 587 Acrobat Reader File 78.602.pdf
78.575 26/3/2015 Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κας Κατερίνας Λαμπράκη – Κασίνη, Ανώτερης Νοσηλευτικού Λειτουργού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 569 Acrobat Reader File 78.575.pdf
78.565 26/3/2015 Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε χαμηλοσυνταξιούχους για το 2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 560 Acrobat Reader File 78.565.pdf
78.598 26/3/2015 Παραχώρηση χορηγίας προς το Πολιτικό Κόμμα Ενωμένοι Δημοκράτες για κάλυψη της Συνδρομής τους στο ALDE Party. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 585 Acrobat Reader File 78.598.pdf
78.570 26/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 565 Acrobat Reader File 78.570.pdf
78.567 26/3/2015 Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 562 Acrobat Reader File 78.567.pdf
78.585 26/3/2015 Ανανέωση των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) για την περίοδο 2015-2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 579 Acrobat Reader File 78.585.pdf
78.576 26/3/2015 Μετάβαση τεσσάρων (4) μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας (Μ.Α.ΕΠ) στη Γερμανία, για μεταφορά πίσω στην Κύπρο του ελικοπτέρου ΑΠΟΛΛΩΝ (CP-2) BELL 412, μετά την ολοκλήρωση της συντήρησής του. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 570 Acrobat Reader File 78.576.pdf
78.593 26/3/2015 Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από το Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων προς τη Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ως Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με προσθήκες/μετατροπές στα κτίρια των Φαρμακευτικών Αποθηκών και αλλαγή χρήσης τους σε Γραφεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, εντός κρατικής γης στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 581 Acrobat Reader File 78.593.pdf
78.578 26/3/2015 Διόρθωση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.284, ημερ. 20.11.2012, σχετικά με την εκμίσθωση δασικής γης για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στο Κοινοτικό Γήπεδο Φρενάρους. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 572 Acrobat Reader File 78.578.pdf
78.594 26/3/2015 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 582 Acrobat Reader File 78.594.pdf
78.566 26/3/2015 Παραχώρηση της τακτικής χρηματοδότησης της Συμμαχίας Πολιτών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 561 Acrobat Reader File 78.566.pdf
78.580 26/3/2015 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Αναγνώριση και Καταγραφή των Αιγοπροβάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 574 Acrobat Reader File 78.580.pdf
78.573 26/3/2015 α)Οι περί Πτώχευσης (Τέλη και Δικαιώματα του Επίσημου Παραλήπτη) Κανονισμοί του 2015. β)Οι περί Εταιρειών (Εκκαθάριση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 568 Acrobat Reader File 78.573.pdf
78.581 26/3/2015 Διαπίστευση του κ. Jørn Gjelstad ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου της Νορβηγίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 575 Acrobat Reader File 78.581.pdf
78.583 26/3/2015 Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων – Αντικατάσταση μελών σύμφωνα με τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2010 (79(I)/2010). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 577 Acrobat Reader File 78.583.pdf
78.588 26/3/2015 Παράταση περιόδου ισχύος διαγωνισμού Δ.Ο. 16/2013 – «Ναυπήγηση και προμήθεια πέντε ταχύπλοων περιπολικών ακάτων εξολοκλήρου από Αλουμίνιο, Δοκιμές/Μετρήσεις των Σκαφών, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση», της Αστυνομίας Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 580 Acrobat Reader File 78.588.pdf
78.562 26/3/2015 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 557 Acrobat Reader File 78.562.pdf
78.600 26/3/2015 Παράταση ισχύος των προσφορών για περίοδο μέχρι 15.6.2015- Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design-Build-Finance-Operate» (DBFO) – Λήξη ισχύος προσφορών 31.3.2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 586 Acrobat Reader File 78.600.pdf
78.568 26/3/2015 Αναθεώρηση της διαδικασίας καταβολής των τελών εκμίσθωσης για υπηρεσίες που παρέχουν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 563 Acrobat Reader File 78.568.pdf
78.835 13/5/2015 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 547 Acrobat Reader File 78.835.pdf
78.559 26/3/2015 Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 554 Acrobat Reader File 78.559.pdf
78.596 26/3/2015 Αντικατάσταση Προέδρου και μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 583 Acrobat Reader File 78.596.pdf
78.945 3/6/2015 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4445, ημερ. 5.6.2015, αρ. γνωστ. 553 Acrobat Reader File 78.945.pdf
78.810 6/5/2015 Ανάκληση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 72.786 και ημερ. 4.11.2011, αναφορικά με αίτηση της Εταιρείας Oryktaco Ltd (ΛΕΥ/0967/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιοχώματος και νομιμοποίηση υφιστάμενης αυθαίρετης μονάδας επεξεργασίας μπετονίτη, στη Μαλούντα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4445, ημερ. 5.6.2015, αρ. γνωστ. 551 Acrobat Reader File 78.810.pdf
78.563 26/3/2015 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 558 Acrobat Reader File 78.563.pdf
78.569 26/3/2015 Οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι του 1983 έως 2013: α)Καθορισμός ανωτάτου ορίου αύξησης ενοικίου για κατοικίες ή καταστήματα σε ελεγχόμενες περιοχές. β)Καθορισμός ποσοστού αύξησης ενοικίων για καταστήματα σε δυσπραγούσες περιοχές. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 564 Acrobat Reader File 78.569.pdf
78.582 26/3/2015 Παράταση της μετάθεσης του κ. Χρίστου Αταλιανή, Επιθεωρητή Πλοίων Α΄, στο Ναυτιλιακό Γραφείο στην Ύπατη Αρμοστεία στο Λονδίνο. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 576 Acrobat Reader File 78.582.pdf
78.880 19/5/2015 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4444, ημερ. 29.5.2015, αρ. γνωστ. 550 Acrobat Reader File 78.880.pdf
78.561 26/3/2015 Εισαγωγή Σχεδίων Πρόωρης Αφυπηρέτησης στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 556 Acrobat Reader File 78.561.pdf
78.680 15/4/2015 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 517 Acrobat Reader File 78.680.pdf
78.763 28/4/2015 Αίτηση των Εταιρειών Emarton Holdings Ltd και Levarton Holdings Ltd (ΠΠΑ251/13-ΚΠ19/13), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για την ανέγερση τριώροφης οικοδομής εντός του τεμαχίου με αρ. 223, η οποία θα συνδέεται με υφιστάμενη γραφειακή ανάπτυξη, εγκριμένη κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας (αρ. φακ. Σ.Μ.Π. 5.33.6.2.308 – συνεδρία αρ. 8/2011) στα τεμάχια με αρ. 21 και 250 (που εμπίπτουν εξολοκλήρου στη Ζώνη Εβ5 και σε Άξονα Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι), φ/σχ. 21/460103, Τμήμα 2, στην Ενορία Αγίου Ανδρέα, στο Δήμο Λευκωσίας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 544 Acrobat Reader File 78.763.pdf
78.679 15/4/2015 Αίτηση της Εταιρείας J & P Kalamon Ltd (ΛΕΥ/0538/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση οικοδομής με εκθεσιακό χώρο και γραφεία, στο Στρόβολο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 516 Acrobat Reader File 78.679.pdf
78.762 28/4/2015 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 543 Acrobat Reader File 78.762.pdf
78.901 27/5/2015 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4445, ημερ. 5.6.2015, αρ. γνωστ. 552 Acrobat Reader File 78.901.pdf
78.857 19/5/2015 Καθορισμός όλων των δραστηριοτήτων του Κρατικού/Κυβερνητικού Λαχείου (Κρατικό Λαχείο) καθώς και οτιδήποτε ανήκει στο κράτος το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια των εργασιών του Κρατικού Λαχείου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων του Λαχείου αυτού, ως περιουσιακών στοιχείων της Δημοκρατίας υποκείμενων σε αποκρατικοποίηση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 549 Acrobat Reader File 78.857.pdf
78.836 13/5/2015 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 548 Acrobat Reader File 78.836.pdf
78.761 28/4/2015 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015 ,αρ. γνωστ. 542 Acrobat Reader File 78.761.pdf
78.554 17/3/2015 Αίτημα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 539 Acrobat Reader File 78.554.pdf
78.546 17/3/2015 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών που εκδόθηκε με την Κ.Δ.Π. 146/2014, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, αναφορικά με αριθμό οικοδομών αρχιτεκτονικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται, σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 533 Acrobat Reader File 78.546.pdf
78.529 17/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως του Ναϊρόμπι για την Ανέλκυση Ναυαγίων και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 521 Acrobat Reader File 78.529.pdf
78.535 17/5/2015 Ενημερωτικές επισκέψεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια παροχής τεχνικής βοήθειας από το Support Group για την καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 527 Acrobat Reader File 78.535.pdf
78.552 17/3/2015 Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την προμήθεια συρραπτικών και λαπαροσκοπικών εργαλείων για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων (Υ.Υ. 13.25.014.122, Αρ. Διαγ. Σ.Υ. 59/14). Υπουργείο Υγείας ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 537 Acrobat Reader File 78.552.pdf
78.537 17/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 529 Acrobat Reader File 78.537.pdf
78.828 13/5/2015 Αντικατάσταση μέλους στο Οδοντιατρικό Συμβούλιο. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 545 Acrobat Reader File 78.828.pdf
78.526 17/3/2015 Σύστημα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας – LEFCO. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 518 Acrobat Reader File 78.526.pdf
78.530 17/3/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας στη φυσική υψηλών ενεργειών (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 522 Acrobat Reader File 78.530.pdf
78.536 17/3/2015 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο Τμήμα Φυλακών, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 528 Acrobat Reader File 78.536.pdf
78.539 17/3/2015 Παράταση περιόδου αξιολόγησης των προσφορών – Θέμα: «Climate Change Risk Assessment» - Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Π. 22/2014. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 530 Acrobat Reader File 78.539.pdf
78.550 17/3/2015 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2015 – Τροποποίηση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 535 Acrobat Reader File 78.550.pdf
78.540 17/3/2015 Παράταση ισχύος των προσφορών και εγγύησης συμμετοχής για τη σύμβαση για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Πάφου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 531 Acrobat Reader File 78.540.pdf
78.534 17/3/2015 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 104η σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας, Γενεύη 1.6.2015 – 13.6.2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 526 Acrobat Reader File 78.534.pdf
78.547 17/3/2015 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 534 Acrobat Reader File 78.547.pdf
78.545 17/3/2015 Διάλυση των Κυβερνητικών Υδατικών Έργων (ΚΥΕ) Σωτήρας και Λιοπετρίου και ανάληψη της διαχείρισής τους αντίστοιχα από τον Δήμο Σωτήρας και Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 532 Acrobat Reader File 78.545.pdf
78.553 17/3/2015 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 538 Acrobat Reader File 78.553.pdf
78.527 17/3/2015 Υποβολή υποψηφιότητας Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή ως μέλους του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη διετία 2016 – 2017 και Συμμετοχή της Κύπρου στην 29η Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 519 Acrobat Reader File 78.527.pdf
78.528 17/3/2015 Εξέταση του αιτήματος του Πανεπιστήμιου Κύπρου για αξιοποίηση κρατικής γης στην περιοχή της Στέγης Αγίου Χαραλάμπους στις Αλυκές Λάρνακας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 520 Acrobat Reader File 78.528.pdf
78.833 13/5/2015 Αντικατάσταση μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 546 Acrobat Reader File 78.833.pdf
78.495 11/3/2015 Αναγνώριση της απασχόλησης σε δημόσια υπηρεσία χώρας κράτους μέλους ή σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς μισθοδοτικής τοποθέτησης στη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 503 Acrobat Reader File 78.495.pdf
78.533 17/3/2015 Τροποποίηση των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1976 έως 2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 525 Acrobat Reader File 78.533.pdf
78.551 17/3/2015 Δελφινάρια στην Κύπρο – Ενδιαφέρον από πιθανούς επενδυτές. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 536 Acrobat Reader File 78.551.pdf
78.496 11/3/2015 Ανάπτυξη και δημιουργία ενός καζίνο τύπου Integrated Resort – Τροποποίηση της Σύνθεσης της Επιτροπής. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4442, ημερ. 15.5.2015, αρ. γνωστ. 504 Acrobat Reader File 78.496.pdf
78.532 17/3/2015 Οι περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 524 Acrobat Reader File 78.532.pdf
78.556 17/3/2015 Μελέτη για την ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 541 Acrobat Reader File 78.556.pdf
78.531 17/3/2015 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμος του 2015». β)Οι περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 523 Acrobat Reader File 78.531.pdf
78.555 17/3/2015 Ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4443, ημερ. 22.5.2015, αρ. γνωστ. 540 Acrobat Reader File 78.555.pdf
78.579 26/3/2015 Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Νομοσχέδιο με τίτλο: (Ο περί της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 573 Acrobat Reader File 78.579.pdf
78.713 22/4/2015 Ανανέωση της απόσπασης της κας Νίτσας Καθητζιώτου, Βοηθού Εξεταστή, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 665 Acrobat Reader File 78.713.pdf
78.697 22/4/2015 Μνημόνιο Συναντίληψης Διμερών Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Ιράκ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 653 Acrobat Reader File 78.697.pdf
78.696 22/4/2015 Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή στην περιοχή Βασιλικού Καθορισμός Ενοικίου Εκμίσθωσης οικοπέδων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 652 Acrobat Reader File 78.696.pdf
78.709 22/4/2015 Διαπίστευση του κ. Umar Sanda Ahmed ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Γκάνας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Κάιρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 661 Acrobat Reader File 78.709.pdf
78.703 22/4/2015 Συντήρηση Κτιρίων του Δημοσιογραφικού Χωριού στα Περβόλια Λάρνακας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 658 Acrobat Reader File 78.703.pdf
78.699 22/4/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων (Καταργητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 655 Acrobat Reader File 78.699.pdf
78.711 22/4/2015 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπορντώ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 663 Acrobat Reader File 78.711.pdf
78.681 15/4/2015 Διορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης εθνικού αξιωματικού συνδέσμου επαφής με τον εν λόγω Οργανισμό. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 637 Acrobat Reader File 78.681.pdf
78.708 22/4/2015 Διαπίστευση Πρεσβείας του Μπαχρέιν στην Κύπρο με έδρα το Κάιρο – Διαπίστευση του Sheikh Rashid bin Abdulrahman Al Khalifa ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου του Μπαχρέιν στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Κάιρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 660 Acrobat Reader File 78.708.pdf
78.721 22/4/2015 Εισήγηση για Διορισμό Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το Έργο «Ανάπτυξη Κρατικής Γης στην Περιοχή Τσιφλίκι Γεροκηπιάς, στον Δήμο Γεροσκήπου, με τη μέθοδο της μακροχρόνιας αδειοδότησης/μίσθωσης». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 672 Acrobat Reader File 78.721.pdf
78.718 22/4/2015 Διορισμός ενός μέλους της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 670 Acrobat Reader File 78.718.pdf
78.723 22/4/2015 Διενέργεια Εράνου από «πόρτα σε πόρτα» από το Μέλαθρον Αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 673 Acrobat Reader File 78.723.pdf
78.692 22/4/2015 Σύσταση και λειτουργία του πρώτου πιλοτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 648 Acrobat Reader File 78.692.pdf
78.710 22/4/2015 Διαπίστευση του κ. Alan Merson Sweetman ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 662 Acrobat Reader File 78.710.pdf
78.687 22/4/2015 Έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 644 Acrobat Reader File 78.687.pdf
78.695 22/4/2015 Νέο έκτακτο μέτρο στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών, λόγω της επιβολής στις 7 Αυγούστου 2014 από τη Ρωσική Κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 651 Acrobat Reader File 78.695.pdf
78.666 15/4/2015 Διορισμός Επιτίμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ταλίν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 626 Acrobat Reader File 78.666.pdf
78.659 15/4/2015 Διαπραγμάτευση Συμφωνίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ξένων κρατών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 619 Acrobat Reader File 78.659.pdf
78.685 15/4/2015 Διαπίστευση του κ. Ηλία Φωτόπουλου ως νέου Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 641 Acrobat Reader File 78.685.pdf
78.676 15/4/2015 Αίτημα για παράταση της διάρκειας της άδειας χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Συλίκου από το Κοινοτικό Συμβούλιο μέχρι το 2031. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 634 Acrobat Reader File 78.676.pdf
78.662 15/4/2015 Νομοσχέδιο για τη μεταφορά προσωπικού από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ). (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Μεταφοράς Προσωπικού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2015»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 622 Acrobat Reader File 78.662.pdf
78.654 15/4/2015 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 614 Acrobat Reader File 78.654.pdf
78.684 15/4/2015 Αίτημα του Σμηναγού (ΜΑ) Λάμπρου Πέτρου για παράταση της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, για σκοπούς απασχόλησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 640 Acrobat Reader File 78.684.pdf
78.658 15/4/2015 Ανάληψη του Συστήματος Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 618 Acrobat Reader File 78.658.pdf
78.661 15/4/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 621 Acrobat Reader File 78.661.pdf
78.981 10/6/2015 Επαναδιορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 643 Acrobat Reader File 78.981.pdf
78.673 15/4/2015 Διορισμός νέων μελών στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Κυπριακή Μαρωνιτική Αραβική γλώσσα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 633 Acrobat Reader File 78.673.pdf
78.682 15/4/2015 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα και Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των Εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 638 Acrobat Reader File 78.682.pdf
78.678 15/4/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α (11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας VI, Επαρχίας Πάφου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 636 Acrobat Reader File 78.678.pdf
78.656 15/4/2015 Καθεστώτα Στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 616 Acrobat Reader File 78.656.pdf
78.664 15/4/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 624 Acrobat Reader File 78.664.pdf
78.668 15/4/2015 Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κας Ειρήνης Μάντη, Αρχιφοροθέτη, Τμήμα Φορολογίας, Υπουργείο Οικονομικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας, στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 628 Acrobat Reader File 78.668.pdf
78.667 15/4/2015 Παράταση της μετάθεσης της κας Βασιλικής Σαντίν, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 627 Acrobat Reader File 78.667.pdf
78.670 15/4/2015 Ανανέωση της απόσπασης του κ. Λούκα Γεωργίου, Νοσηλευτικού Λειτουργού, Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας, στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 630 Acrobat Reader File 78.670.pdf
78.653 15/4/2015 Αίτημα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 613 Acrobat Reader File 78.653.pdf
78.652 15/4/2015 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 612 Acrobat Reader File 78.652.pdf
78.671 15/4/2015 Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κας Μαρίας Μπότσαρη, Λειτουργού Φ.Π.Α., Τμήμα Φορολογίας, Υπουργείο Οικονομικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας, στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 631 Acrobat Reader File 78.671.pdf
78.669 15/4/2015 Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης του κ. Νικόλα Αδαμίδη, Λειτουργού Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας, στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 629 Acrobat Reader File 78.669.pdf
78.683 15/4/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 639 Acrobat Reader File 78.683.pdf
78.672 15/4/2015 Διορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 632 Acrobat Reader File 78.672.pdf
78.663 15/4/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 623 Acrobat Reader File 78.663.pdf
78.660 15/4/2015 Διμερής Συμφωνία μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά την προστασία και επιστροφή κλεμμένης ή παράνομα εισηγμένης ή εξαχθείσας πολιτιστικής περιουσίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 620 Acrobat Reader File 78.660.pdf
78.655 15/4/2015 Τροποποίηση Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 615 Acrobat Reader File 78.655.pdf
78.657 15/4/2015 Στρατηγικός Σχεδιασμός Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 2015-2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 617 Acrobat Reader File 78.657.pdf
78.637 2/4/2015 Παράταση χρονικής διάρκειας υπηρεσίας Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 607 Acrobat Reader File 78.637.pdf
78.606 2/4/2015 Εκλογή Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Λονδίνο, Ιούνιος 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 588 Acrobat Reader File 78.606.pdf
78.617 2/4/2015 Απασχόληση ενός ατόμου, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 599 Acrobat Reader File 78.617.pdf
78.615 2/4/2015 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. β)Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 597 Acrobat Reader File 78.615.pdf
78.677 15/4/2015 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κάτω Μονή Τεμ. 433 Φ/Σχ. 29/36 Αρ. Αγωγής 172/2009 Ανδρέας Ευθυμίου ν. Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 635 Acrobat Reader File 78.677.pdf
78.621 2/4/2015 Τροποποίηση της Σύνθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 602 Acrobat Reader File 78.621.pdf
78.619 2/4/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 601 Acrobat Reader File 78.619.pdf
78.640 2/4/2015 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 609 Acrobat Reader File 78.640.pdf
78.665 15/4/2015 Υποβολή αιτήματος για εξαίρεση από τους περιορισμούς μετάβασης αποστολών στο εξωτερικό. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ. γνωστ. 625 Acrobat Reader File 78.665.pdf
78.613 2/4/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιων Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 595 Acrobat Reader File 78.613.pdf
78.642 2/4/2015 Νέα Χρονοδιαγράμματα για την Παροχή Υπηρεσιών Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) από Ταχυδρομικά Γραφεία. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 610 Acrobat Reader File 78.642.pdf
78.609 2/4/2015 Χώρος πρώην Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 591 Acrobat Reader File 78.609.pdf
78.618 2/4/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 600 Acrobat Reader File 78.618.pdf
78.635 2/4/2015 Τροποποίηση των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας Νάπας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 605 Acrobat Reader File 78.635.pdf
78.639 2/4/2015 Δημιουργία μιας θέσης Λειτουργού/Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΕΕ), ως εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με τους όρους εργοδότησης του επιτόπιου προσωπικού. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 608 Acrobat Reader File 78.639.pdf
78.636 2/4/2015 Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) – Τεχνικές Υπηρεσίες – (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 606 Acrobat Reader File 78.636.pdf
78.610 2/4/2015 Ανακήρυξη του 2015 ως Έτους Μνήμης του Κύπρου Χρυσάνθη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 592 Acrobat Reader File 78.610.pdf
78.607 2/4/2015 Προώθηση Κυπριακής Εμπορικής Ναυτιλίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 589 Acrobat Reader File 78.607.pdf
78.611 2/4/2015 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων (προηγούμενα Flight Safety Foundation SE Europe - Cyprus). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 593 Acrobat Reader File 78.611.pdf
78.961 10/6/2015 Σύσταση Στατιστικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4447, ημερ. 19.6.2015, αρ, γνωστ. 642 Acrobat Reader File 78.961.pdf
78.560 26/3/2015 Έγκριση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 555 Acrobat Reader File 78.560.pdf
78.622 2/4/2015 Παράταση ισχύος προσφοράς διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για το πεδίο βολής στον Αναλυόντα μέχρι 25.10.2015 (Έργο Τ.Υ. 317/2012). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 603 Acrobat Reader File 78.622.pdf
78.616 2/4/2015 Βελτιώσεις στον τομέα των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων. Προεδρίκο Μέγαρο ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 598 Acrobat Reader File 78.616.pdf
78.612 2/4/2015 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αργεντινής για την Κατάργηση Θεωρήσεων σε Διπλωματικά, Επίσημα και Υπηρεσιακά Διαβατήρια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 594 Acrobat Reader File 78.612.pdf
78.634 2/4/2015 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών που εκδόθηκε με την Κ.Δ.Π. 145/2014, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, αναφορικά με αριθμό οικοδομών αρχιτεκτονικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο Κίτι της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 604 Acrobat Reader File 78.634.pdf
78.644 2/4/2015 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». β)Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων (Όρια Τουριστικών Περιοχών/Ζωνών, Τουριστική Περίοδος, Ωράρια Λειτουργίας, Αργίες) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 611 Acrobat Reader File 78.644.pdf
78.614 2/4/2015 Νομοσχέδια με τίτλο: α)O περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. β)Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 596 Acrobat Reader File 78.614.pdf
78.608 2/4/2015 Αξιολόγηση μη στοχευμένων μέτρων οικονομικής στήριξης που εφαρμόζονταν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού («Μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα», «Ετήσιο Τιμητικό Χορήγημα»). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4446, ημερ. 12.6.2015, αρ. γνωστ. 590 Acrobat Reader File 78.608.pdf
78.802 6/5/2015 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για κατόχους Διπλωματικών, Υπηρεσιακών ή Επίσημων Διαβατηρίων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 725 Acrobat Reader File 78.802.pdf
78.807 6/5/2015 Παράταση της ισχύος των Προσφορών με Θέμα: “Climate Change Risk Assessment” – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Π. 22/2014. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 730 Acrobat Reader File 78.807.pdf
78.714 22/4/2015 Σχέδια Υπηρεσίας Προσωπικού του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 666 Acrobat Reader File 78.714.pdf
78.790 6/5/2015 Αύξηση της περιόδου απασχόλησης των αγροπυροσβεστών, κατά το έτος 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 715 Acrobat Reader File 78.790.pdf
78.804 6/5/2015 Οι περί Αρτυμάτων στα Τρόφιμα (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 727 Acrobat Reader File 78.804.pdf
78.800 6/5/2015 Εφαρμογή συστήματος αναμονής και κλήσεως στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 723 Acrobat Reader File 78.800.pdf
78.809 6/5/2015 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε σχέση με το διάδρομο όδευσης του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 731 Acrobat Reader File 78.809.pdf
78.792 6/5/2015 Τροποποίηση Σχεδίου Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 717 Acrobat Reader File 78.792.pdf
78.814 6/5/2015 Παράταση περιόδου ισχύος της προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για αναβάθμιση του Κέντρου Δεδομένων (Data Centre) των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για κάλυψη της ανάγκης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Ενιαίο Data Centre (YEKA/2014/04/Δ). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 734 Acrobat Reader File 78.814.pdf
78.791 6/5/2015 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το έτος 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 716 Acrobat Reader File 78.791.pdf
78.813 6/5/2015 Διορισμός Επιτροπής από το Υπουργικό Συμβούλιο, για διερεύνηση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην υδροδότηση της Λευκωσίας, μετά από την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στον κεντρικό αγωγό Τερσεφάνου-Λευκωσίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 733 Acrobat Reader File 78.813.pdf
78.799 6/5/2015 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό (Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί Αγώνες). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 722 Acrobat Reader File 78.799.pdf
78.815 6/5/2015 Ο περί παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 735 Acrobat Reader File 78.815.pdf
78.795 6/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 719 Acrobat Reader File 78.795.pdf
78.801 6/5/2015 Διάθεση/παραχώρηση χρησιμοποιήσιμων αποθεμάτων του Οικοτροφείου και των Εργαστηρίων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων (ΚΕΑΑ) σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς/Ιδρύματα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 724 Acrobat Reader File 78.801.pdf
78.805 6/5/2015 Καθορισμός θητείας και όρων εντολής των εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του ‘Γαλλο-Κυπριακού’ Σχολείου» - Διορισμός νέων μελών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 728 Acrobat Reader File 78.805.pdf
78.806 6/5/2015 Επιτροπή Μνημείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 729 Acrobat Reader File 78.806.pdf
78.803 6/5/2015 Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 726 Acrobat Reader File 78.803.pdf
78.811 6/5/2015 Διορισμός του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 732 Acrobat Reader File 78.811.pdf
78.796 6/5/2015 Έγκριση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος 2015 για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Προεδρικό Μέγαρο ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 720 Acrobat Reader File 78.796.pdf
78.784 28/4/2015 Παράταση περιόδου αξιολόγησης Διαγωνισμού 9/14 για παροχή υπηρεσιών συντακτικής επιμέλειας των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Μέρος 4 Επιλεγμένες Προσφυγές αναφορικά με τα έτη 2014 – 2015. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 707 Acrobat Reader File 78.784.pdf
78.783 28/4/2015 Παράταση περιόδου αξιολόγησης Διαγωνισμού 8/14 για παροχή υπηρεσιών συντακτικής επιμέλειας των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Μέρος 3 αναφορικά με τα έτη 2014 – 2015. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 706 Acrobat Reader File 78.783.pdf
78.916 27/5/2015 Αίτηση της Εταιρείας Lantiana Estates Ltd (ΑΜΧ/0085/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη διώροφη οικοδομή που περιλαμβάνει 51 Οργανωμένα Διαμερίσματα και συγκεκριμένα την προσθήκη ενός διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο, την προσθήκη τρίτου ορόφου αποτελούμενου από 18 διαμερίσματα και την προσθήκη δύο καταστημάτων στο ισόγειο, στo τεμάχιo με αρ. 98, φ/σχ. 2-296-376, Τμήμα 16, Τοποθεσία «Πρωταράς», στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 709 Acrobat Reader File 78.916.pdf
78.782 28/4/2015 Παράταση περιόδου αξιολόγησης Διαγωνισμού 7/14 για παροχή υπηρεσιών συντακτικής επιμέλειας των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Μέρος 2 αναφορικά με τα έτη 2014 – 2015. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 705 Acrobat Reader File 78.782.pdf
78.797 6/5/2015 Καθορισμός αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας που δύνανται να τυγχάνουν εξυπηρέτησης από τις Διπλωματικές Αποστολές κατά τις υπηρεσιακές τους επισκέψεις στο εξωτερικό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 721 Acrobat Reader File 78.797.pdf
78.816 6/5/2015 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 736 Acrobat Reader File 78.816.pdf
78.773 28/4/2015 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου (Κ.Δ.Π. 206/2007). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 698 Acrobat Reader File 78.773.pdf
78.730 28/4/2015 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 677 Acrobat Reader File 78.730.pdf
78.785 28/4/2015 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 708 Acrobat Reader File 78.785.pdf
78.739 28/4/2015 Τερματισμός υπηρεσιών του Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας στην Περούτζια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 684 Acrobat Reader File 78.739.pdf
78.772 28/4/2015 Παράταση της ισχύος και της περιόδου Αξιολόγησης των προσφορών με θέμα διαγωνισμού: «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 697 Acrobat Reader File 78.772.pdf
78.764 28/4/2015 Διαπίστευση του κ. Doulat Kuanyshev ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Τελ-Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 689 Acrobat Reader File 78.764.pdf
78.737 28/4/2015 Συντήρηση Κτιρίων του Δημοσιογραφικού Χωριού στα Περβόλια Λάρνακας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 682 Acrobat Reader File 78.737.pdf
78.768 28/4/2015 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπορντώ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 693 Acrobat Reader File 78.768.pdf
78.774 28/4/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας ΙΙΙ, Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 699 Acrobat Reader File 78.774.pdf
78.740 28/4/2015 Παράταση της υπηρεσίας Λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που υπηρετεί στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 685 Acrobat Reader File 78.740.pdf
78.770 28/4/2015 Ανανέωση της απόσπασης της κας Νίτσας Καθητζιώτου, Βοηθού Εξεταστή, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 695 Acrobat Reader File 78.770.pdf
78.735 28/4/2015 Εκσυγχρονισμός του ωρολογίου προγράμματος στη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 681 Acrobat Reader File 78.735.pdf
78.767 28/4/2015 Διαπίστευση του κ. Alan Merson Sweetman ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 692 Acrobat Reader File 78.767.pdf
78.776 28/4/2015 Διορισμός ενός μέλους της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 701 Acrobat Reader File 78.776.pdf
78.766 28/4/2015 Διαπίστευση του κ. Umar Sanda Ahmed ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Γκάνας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Κάιρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 691 Acrobat Reader File 78.766.pdf
78.732 28/4/2015 Κατάργηση Νόμων: α)Ο περί της Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Καταργητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή (Καταργητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 679 Acrobat Reader File 78.732.pdf
78.765 28/4/2015 Διαπίστευση Πρεσβείας του Βασίλειου του Μπαχρέιν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Κάιρο – Διαπίστευση του Sheikh Rashid bin Abdulrahman Al Khalifa ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου του Μπαχρέιν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Κάιρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 690 Acrobat Reader File 78.765.pdf
78.729 28/4/2015 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας προς τους Εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 676 Acrobat Reader File 78.729.pdf
78.779 28/4/2015 Εισήγηση για Διορισμό Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το Έργο «Ανάπτυξη Κρατικής Γης στην Περιοχή Τσιφλίκι Γεροκηπιάς, στον Δήμο Γεροσκήπου, με τη μέθοδο της μακροχρόνιας αδειοδότησης/μίσθωσης». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 702 Acrobat Reader File 78.779.pdf
78.775 28/4/2015 Δημιουργία και πλήρωση θέσης Οικονομικού Λειτουργού με όρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου Οικονομικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 700 Acrobat Reader File 78.775.pdf
78.728 28/4/2015 Έγκριση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος 2015 για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Προεδρικό Μέγαρο ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 675 Acrobat Reader File 78.728.pdf
78.742 28/4/2015 Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κας Νάτιας Φλουρή, Λειτουργού ΦΠΑ, Τμήμα Φορολογίας, Υπουργείο Οικονομικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 687 Acrobat Reader File 78.742.pdf
78.734 28/4/2015 Προϋπολογισμός Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 680 Acrobat Reader File 78.734.pdf
78.731 28/4/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 678 Acrobat Reader File 78.731.pdf
78.738 28/4/2015 Διαπίστευση της κας Mariem Aouffa ως νέας Πρέσβειρας της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 683 Acrobat Reader File 78.738.pdf
78.780 28/4/2015 Παράταση ισχύος προσφορών για την προμήθεια Αντιαναιμικών σκευασμάτων (Ερυθροποιητίνης) (Φ.Υ. 13.25.02.02.141, Αρ. Διαγ. 120/2014) (Είδος 2) – Σύμφωνα με τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών Κανονισμούς (ΚΔΠ 201/2007). Υπουργείο Υγείας ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 703 Acrobat Reader File 78.780.pdf
78.771 28/4/2015 Σχέδια Υπηρεσίας Προσωπικού του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 696 Acrobat Reader File 78.771.pdf
78.760 28/4/2015 Επέκταση των Ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με την ένταξη περιοχής του Δήμου Λειβαδιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 688 Acrobat Reader File 78.760.pdf
78.690 22/4/2015 Προϋπολογισμός για το 2015 του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 647 Acrobat Reader File 78.690.pdf
78.769 28/4/2015 Αίτημα για παράταση της μετάθεσης της κας Μαρίας Χρίστου – Ξενοφώντος, Ανώτερης Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 694 Acrobat Reader File 78.769.pdf
78.719 22/4/2015 Διορισμός νέου Προέδρου και Μελών στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 671 Acrobat Reader File 78.719.pdf
78.701 22/4/2015 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. β)Ο περί της Αρχής Λιμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 656 Acrobat Reader File 78.701.pdf
78.715 22/4/2015 Παράταση της ισχύος και της περιόδου Αξιολόγησης των προσφορών με θέμα διαγωνισμού: «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 667 Acrobat Reader File 78.715.pdf
78.741 28/4/2015 Παράταση της υπηρεσίας της κας Μαρίας Χατζηθεοδοσίου, Σύμβουλου Α’, που υπηρετεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 686 Acrobat Reader File 78.741.pdf
78.702 22/4/2015 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 657 Acrobat Reader File 78.702.pdf
78.712 22/4/2015 Αίτημα για παράταση της μετάθεσης της κας Μαρίας Χρίστου – Ξενοφώντος, Ανώτερης Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 664 Acrobat Reader File 78.712.pdf
78.781 28/4/2015 Παράταση περιόδου αξιολόγησης Διαγωνισμού 6/14 για παροχή υπηρεσιών συντακτικής επιμέλειας των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Μέρος 1 αναφορικά με τα έτη 2014 – 2015. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 704 Acrobat Reader File 78.781.pdf
78.717 22/4/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας ΙΙΙ, Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 669 Acrobat Reader File 78.717.pdf
78.694 22/4/2015 Σχέδιο Μετριασμού της Αλληλεπίδρασης της Αλιείας και των Δελφινιών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 650 Acrobat Reader File 78.694.pdf
78.688 22/4/2015 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 645 Acrobat Reader File 78.688.pdf
78.707 22/4/2015 Διαπίστευση του κ. Doulat Kuanyshev ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Τελ-Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 659 Acrobat Reader File 78.707.pdf
78.689 22/4/2015 Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 646 Acrobat Reader File 78.689.pdf
78.698 22/4/2015 Νόμος που τροποποιεί τον περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας Νόμο του 2014 (Ν.25(Ι)/2014). (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 654 Acrobat Reader File 78.698.pdf
78.693 22/4/2015 Αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου που περιλαμβάνει το Συνεδριακό Κέντρο, το Ξενοδοχείο Φιλοξενία και το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 649 Acrobat Reader File 78.693.pdf
78.725 22/4/2015 Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 έως 2012. ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 674 Acrobat Reader File 78.725.pdf
78.716 22/4/2015 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου (Κ.Δ.Π. 206/2007). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4448, ημερ. 26.6.2015, αρ. γνωστ. 668 Acrobat Reader File 78.716.pdf
78.887 27/5/2015 Οδηγίες για την Επιλογή και Εφαρμογή των Δημοσίων Επενδυτικών Έργων. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 792 Acrobat Reader File 78.887.pdf
78.888 27/5/2015 Έγκριση σύναψης και υπογραφής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την κλινική εκπαίδευση φοιτητών που παρακολουθούν προγράμματα ιατρικής στα πλαίσια του προγράμματος Bachelor in Medicine and Bachelor in Surgery (MBBS) του St. George’s University of London και MD προγράμματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 793 Acrobat Reader File 78.888.pdf
78.896 27/5/2015 Παραχώρηση Εξοπλισμού του πρώην Κρατικού Παιδοκομικού Σταθμού Κόκκινες στον Παιδοκομικό Σταθμό του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας Τσιακκιλερού. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 801 Acrobat Reader File 78.896.pdf
78.894 27/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων (Καταργητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 799 Acrobat Reader File 78.894.pdf
78.829 13/5/2015 Εισήγηση για αντικατάσταση μέλους Διαχειριστικής Επιτροπής για το ΄Εργο της Ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 746 Acrobat Reader File 78.829.pdf
78.902 27/5/2015 Ανάπτυξη και Δημιουργία ενός καζίνο τύπου Integrated Resort: Αντικατάσταση μέλους και γραμματέα της συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διαδικασίας ανάπτυξης καζίνο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 806 Acrobat Reader File 78.902.pdf
78.891 27/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 796 Acrobat Reader File 78.891.pdf
78.893 27/5/2015 Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 798 Acrobat Reader File 78.893.pdf
78.906 27/5/2015 Παράταση Περιόδου Αξιολόγησης Διαγωνισμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αρ. 9/2014, για την Παροχή Υπηρεσιών Συντακτικής Επιμέλειας των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Μέρος 4, για τα Έτη 2014 – 2015. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 810 Acrobat Reader File 78.906.pdf
78.890 27/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2015». Υπουργείο Υγείας ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 795 Acrobat Reader File 78.890.pdf
79.097 1/7/2015 Διορισμός Προέδρου και μελών Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 762 Acrobat Reader File 79.097.pdf
78.899 27/5/2015 Οι περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Τύπου Αίτησης, Τελών Αξιολόγησης και Ανανέωσης Εξουσιοδότησης Οργανισμών Ελέγχου και Εξουσιών Διευθυντή) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 804 Acrobat Reader File 78.899.pdf
78.918 27/5/2015 Μίσθωση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και Μισθωτή στη Μαρίνα Λεμεσού – Παράταση στο Δικαίωμα για μίσθωση επιπλέον περίοδο 35 χρόνων στους υφιστάμενους Υπομισθωτές/Μισθωτές. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 818 Acrobat Reader File 78.918.pdf
78.914 27/5/2015 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Κλήρου στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κλήρου και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 815 Acrobat Reader File 78.914.pdf
79.051 24/6/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 759 Acrobat Reader File 79.051.pdf
78.892 27/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Πρωτοκόλλου Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης της Σύμβασης για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 797 Acrobat Reader File 78.892.pdf
78.895 27/5/2015 Παραχώρηση «κατά χάριν» χορηγίας στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολεμιστών Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 800 Acrobat Reader File 78.895.pdf
78.978 10/6/2015 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4450, ημερ, 10.7.2015, αρ. γνωστ. 756 Acrobat Reader File 78.978.pdf
78.979 10/6/2015 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 757 Acrobat Reader File 78.979.pdf
78.862 19/5/2015 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το Σύνδεσμο Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευκωσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 774 Acrobat Reader File 78.862.pdf
78.863 19/5/2015 Καθορισμός σοβαρών ασθενειών που αποτελούν κριτήριο για οικιακή απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ. 105) Νόμου, όπως έχει εκάστοτε τροποποιηθεί. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 775 Acrobat Reader File 78.863.pdf
78.864 19/5/2015 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ των περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2013 και 2014. (Οι περί της Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 776 Acrobat Reader File 78.864.pdf
78.877 19/5/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α (11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικών Περιφερειών VII, X, XI Επαρχίας Πάφου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 786 Acrobat Reader File 78.877.pdf
78.851 19/5/2015 Εξαίρεση των Διοικητικών Λειτουργών που εκτελούν καθήκοντα Επαρχιακού Συντονιστή Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών από το Σχέδιο Μεταθέσεων βάσει του Πλαισίου Αρχών για τις Μεταθέσεις Διοικητικών Λειτουργών που έχει καταρτιστεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 764 Acrobat Reader File 78.851.pdf
78.850 19/5/2015 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013 έως (Αρ. 2) του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 763 Acrobat Reader File 78.850.pdf
79.092 1/7/2015 Διορισμός Συμβουλίου Καλλυντικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 760 Acrobat Reader File 79.092.pdf
78.867 19/5/2015 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Αλβανικής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Λάρνακα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 779 Acrobat Reader File 78.867.pdf
78.873 19/5/2015 Επιστροφή μέρους γης που απαλλοτριώθηκε για τη βελτίωση του δρόμου Αγία Ειρήνη-Λιμνάτι-Τριμίκλινη (τεμάχιο 779, Φ/Σχ. 47/47, Καπηλειό). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 782 Acrobat Reader File 78.873.pdf
78.875 19/5/2015 Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Τσερίου με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18(7) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 784 Acrobat Reader File 78.875.pdf
78.860 19/5/2015 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 772 Acrobat Reader File 78.860.pdf
78.879 19/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 788 Acrobat Reader File 78.879.pdf
78.861 19/5/2015 Μετάβαση τεσσάρων μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας (Μ.Α.ΕΠ.) στο Βέλγιο, για μεταφορά στην Κύπρο, του ελικοπτέρου ΙΑΣΩΝ (CP-8) AW, μετά την 4ετή συντήρησή του. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 773 Acrobat Reader File 78.861.pdf
78.866 19/5/2015 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Λάρνακα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 778 Acrobat Reader File 78.866.pdf
78.859 19/5/2015 Στρατηγικά Σχέδια και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων – Τεχνική Βοήθεια για τις Ομάδες Προϋπολογισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 771 Acrobat Reader File 78.859.pdf
78.856 19/5/2015 Τροποποίηση των Κανονισμών που διέπουν τη διαχείριση του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 769 Acrobat Reader File 78.856.pdf
78.874 19/5/2015 Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18(7) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 783 Acrobat Reader File 78.874.pdf
78.872 19/5/2015 Επιστροφή Πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο Πραστειό Κελλακίου, τεμάχιο 331 (νέο 639, 640), Φ.Σχ. 48/54, που απαλλοτριώθηκε στα πλαίσια της κατασκευής, βελτίωσης, ευθυγράμμισης και ασφαλτόστρωσης του δρόμου Παρεκκλησιάς – Κελλακίου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 781 Acrobat Reader File 78.872.pdf
78.853 19/5/2015 Παραχώρηση Εξοπλισμού του πρώην Κρατικού Παιδοκομικού Σταθμού Αγίου Αθανασίου στο Δήμο Αγίου Αθανασίου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 766 Acrobat Reader File 78.853.pdf
78.868 19/5/2015 Παράταση της μετάθεσης της κας Κλεονίκης Αναστασίου, Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 780 Acrobat Reader File 78.868.pdf
78.881 19/5/2015 Διορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 789 Acrobat Reader File 78.881.pdf
78.876 19/5/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α (11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας IV Επαρχίας Λευκωσίας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 785 Acrobat Reader File 78.876.pdf
78.852 19/5/2015 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 765 Acrobat Reader File 78.852.pdf
78.854 19/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 767 Acrobat Reader File 78.854.pdf
78.858 19/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 770 Acrobat Reader File 78.858.pdf
78.941 3/6/2015 Αίτηση της Εταιρείας Λαϊκή Υπεραγορά Στέλιος Ανδρέου Λτδ και της κας Κατερίνας Στέλιου (ΛΑΡ/0394/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη υπεραγορά, στα τεμάχια με αρ. 185 και 521, φ/σχ. 1-2570-3685, Τμήμα 9, Τοποθεσία Κόννος και Περβόλια, στο Δήμο Λιβαδιών, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4449, ημερ. 3.7.2015, αρ. γνωστ. 710 Acrobat Reader File 78.941.pdf
78.942 3/6/2015 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4449, ημερ. 3.7.2015, αρ. γνωστ. 711 Acrobat Reader File 78.942.pdf
79.098 1/7/2015 Έγκριση διορισμού Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4449, ημερ. 3.7.2015, αρ. γνωστ. 714 Acrobat Reader File 79.098.pdf
79.093 1/7/2015 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 761 Acrobat Reader File 79.093.pdf
78.943 3/6/2015 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4449, ημερ. 3.7.2015, αρ. γνωστ. 712 Acrobat Reader File 78.943.pdf
78.865 19/5/2015 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Φάση ΙΙ της Ανάκτησης Ατμών Βενζίνης κατά τη Διάρκεια του Ανεφοδιασμού Μηχανοκίνητων Οχημάτων σε Πρατήρια Καυσίμων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 777 Acrobat Reader File 78.865.pdf
78.878 19/5/2015 Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Γενικού Διευθυντή Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 787 Acrobat Reader File 78.878.pdf
79.032 24/6/2015 Διορισμός Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, με βάση το άρθρο 4 των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων του 2006 έως 2011. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4449, ημερ. 3.7.2015, αρ. γνωστ. 713 Acrobat Reader File 79.032.pdf
78.855 19/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 768 Acrobat Reader File 78.855.pdf
78.820 13/5/2015 Παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €1.137.000 στον Προϋπολογισμό του Τμήματος Φυλακών για το 2015 για κάλυψη αναγκών των Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 738 Acrobat Reader File 78.820.pdf
78.826 13/5/2015 Διαπίστευση ΄Υπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαγκλαντές, στη Μαλαισία, στις Μαλδίβες, στη Σρι Λάνκα και Πρέσβη στο Νεπάλ, στην Ταϊλάνδη, στο Μυανμάρ και στο Βιετνάμ, με έδρα το Νέο Δελχί. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 744 Acrobat Reader File 78.826.pdf
78.821 13/5/2015 Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα NER300 για Έργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 739 Acrobat Reader File 78.821.pdf
78.840 13/5/2015 Ενίσχυση για την Επανέναρξη της Λειτουργίας του Εξειδικευμένου Θεραπευτικού Προγράμματος εντός των Φυλακών και της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΦ με Ψυχίατρο, Κλινικούς / Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτή και Κοινωνικούς Λειτουργούς. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 751 Acrobat Reader File 78.840.pdf
78.844 13/5/2015 Πρόσληψη με Σύμβαση δύο Χημικών για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Φυσικοχημικών Εξετάσεων Πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 754 Acrobat Reader File 78.844.pdf
78.838 13/5/2015 Συμφωνία Υπουργείου Υγείας με Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑ.ΣΥ.ΚΙ) και αναθεώρηση συστήματος αποζημίωσης Ιατρικού Προσωπικού κατά τις μη εργάσιμες ώρες. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 749 Acrobat Reader File 78.838.pdf
78.837 13/5/2015 Προώθηση μεταρρυθμιστικών δράσεων στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 748 Acrobat Reader File 78.837.pdf
78.842 13/5/2015 Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης Αγρίων Πτηνών στην Κύπρο (2016-2020). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 752 Acrobat Reader File 78.842.pdf
78.825 13/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 743 Acrobat Reader File 78.825.pdf
78.827 13/5/2015 Διαπίστευση του κ. Keith Morrill ως νέου ΄Υπατου Αρμοστή του Καναδά στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 745 Acrobat Reader File 78.827.pdf
78.843 13/5/2015 Πρόσληψη με Σύμβαση ενός Ιατρού με ειδικότητα στη Γενική Χειρουργική και ενός Κτηνιάτρου για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 753 Acrobat Reader File 78.843.pdf
78.839 13/5/2015 Πρόταση του Υπουργείου Υγείας για τους Έκτακτους Συμβασιούχους Ιατρούς ως Απόρροια της Υλοποίησης της Αναδιοργάνωσης και Αυτονόμησης των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 750 Acrobat Reader File 78.839.pdf
78.823 13/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: “Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για Συνεργασία σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 741 Acrobat Reader File 78.823.pdf
78.822 13/5/2015 Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 740 Acrobat Reader File 78.822.pdf
78.845 13/5/2015 Αύξηση της περιόδου απασχόλησης των αγροπυροσβεστών, κατά το έτος 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 755 Acrobat Reader File 78.845.pdf
78.824 13/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 742 Acrobat Reader File 78.824.pdf
78.819 13/5/2015 Αριθμός των Προσφερόμενων Θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 737 Acrobat Reader File 78.819.pdf
78.834 13/5/2015 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 747 Acrobat Reader File 78.834.pdf
79.050 24/6/2015 Διορισμός δύο Βοηθών Εφόρων Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ, γνωστ. 758 Acrobat Reader File 79.050.pdf
79.047 24/6/2015 Συνοικισμός Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Κοκκινοτριμιθιά (Περιοχή Θ) - Ενσωμάτωση μέρους χώρου πρασίνου σε προτεινόμενο οικόπεδο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 916 Acrobat Reader File 79.047.pdf
79.013 24/6/2015 Παρουσία Κυπριακής Αντιπροσωπείας κατά την αξιολόγηση των Βρετανικών Παρθένων Νήσων και της Αυστρίας από την ομάδα από ομότιμους του Global Forum (Peer Review Group - PRG). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 892 Acrobat Reader File 79.013.pdf
79.021 24/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 900 Acrobat Reader File 79.021.pdf
79.019 24/6/2015 Υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης Testa-ng (Memorandum of understanding between The European Union and the Department of Information Technology Services on the quality and security requirements related to the connection to the TESTA-ng network set up under the ISA programme). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 898 Acrobat Reader File 79.019.pdf
79.053 24/6/2015 Έγκριση όρων εργασίας θέσης Γενικού Διευθυντή Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 919 Acrobat Reader File 79.053.pdf
79.022 24/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 901 Acrobat Reader File 79.022.pdf
79.008 24/6/2015 Αιτήματα Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 887 Acrobat Reader File 79.008.pdf
78.900 27/5/2015 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 805 Acrobat Reader File 78.900.pdf
79.033 24/6/2015 Διαγραφή Χρέους του νομικού προσώπου THORNTREE MEDIA LTD – Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 10056420Ε. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 911 Acrobat Reader File 79.033.pdf
79.031 24/6/2015 Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Εγγραφής και Διορισμός Εφόρου, Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 910 Acrobat Reader File 79.031.pdf
78.998 24/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 877 Acrobat Reader File 78.998.pdf
78.988 24/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 867 Acrobat Reader File 78.988.pdf
78.958 10/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 852 Acrobat Reader File 78.958.pdf
78.992 24/6/2015 Μείωση της συνεισφοράς Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 871 Acrobat Reader File 78.992.pdf
79.002 24/6/2015 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED 2014- 2020 – Προσχέδιο Προγράμματος. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 881 Acrobat Reader File 79.002.pdf
79.001 24/6/2015 Οι περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 880 Acrobat Reader File 79.001.pdf
78.997 24/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την τελική χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 876 Acrobat Reader File 78.997.pdf
79.010 24/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 889 Acrobat Reader File 79.010.pdf
78.956 10/6/2015 Συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις Μόνιμες Εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 850 Acrobat Reader File 78.956.pdf
79.015 24/6/2015 Εκπαιδεύσεις μελών του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού της Μ.Μ.Α.Δ. στο εξωτερικό. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 894 Acrobat Reader File 79.015.pdf
78.983 10/6/2015 Στελέχωση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αποτελεσματική λειτουργία του ως Μηχανισμός Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών και ως Αξιολογητής για θέματα Εμπορίας Προσώπων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 864 Acrobat Reader File 78.983.pdf
78.975 10/6/2015 Οικισμός Στέγασης Εκτοπισθέντων Αγ. Αναργύρων ΙΙ στη Λάρνακα - Εκσυγχρονισμός τίτλου του τεμαχίου 149, Φ/Σχ. 01-2570-3670. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 860 Acrobat Reader File 78.975.pdf
78.973 10/6/2015 Αίτηση παραχώρησης δικαιώματος διάβασης μέσα από σχολικό χώρο – Δημοτικό Σχολείο Χανδριών, Λεμεσός. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 858 Acrobat Reader File 78.973.pdf
78.955 10/6/2015 Διπλωματικά και Υπηρεσιακά Διαβατήρια Δικαιούχοι/ Γενικές Διατάξεις. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 849 Acrobat Reader File 78.955.pdf
78.977 10/6/2015 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Μενοίκου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 861 Acrobat Reader File 78.977.pdf
78.974 10/6/2015 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 72.771 ημερ. 4.11.2011 - Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας, που απαλλοτριώθηκε, με σκοπό την ανέγερση του νέου Γυμνασίου Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό, στους πρώην ιδιοκτήτες της. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 859 Acrobat Reader File 78.974.pdf
78.980 10/6/2015 Πλήρωση Θέσης Γενικού Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) – Όροι Εργασίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 862 Acrobat Reader File 78.980.pdf
78.960 10/6/2015 Διορισμός Επιτίμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βιετνάμ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 854 Acrobat Reader File 78.960.pdf
78.982 10/6/2015 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 863 Acrobat Reader File 78.982.pdf
78.962 10/6/2015 Καθίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου του 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 855 Acrobat Reader File 78.962.pdf
79.251 29/7/2015 Διορισμών μελών Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών για τη διετία 4.9.2015-3.9.2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4454, ημερ. 7.8.2015, αρ. γνωστ. 847 Acrobat Reader File 79.251.pdf
79.252 29/7/2015 Αντικατάσταση μέλους στην Κεντρική Επιτροπή και στο Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους 1999-2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4454, ημερ. 7.8.2015, αρ. γνωστ. 848 Acrobat Reader File 79.252.pdf
78.986 10/6/2015 Αναπλήρωση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 866 Acrobat Reader File 78.986.pdf
78.959 10/6/2015 Οι περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 853 Acrobat Reader File 78.959.pdf
79.199 22/7/2015 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4453, ημερ. 31.7.2015, αρ. γνωστ. 846 Acrobat Reader File 79.199.pdf
79.177 22/7/2015 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4453, ημερ. 31.7.2015, αρ. γνωστ. 845 Acrobat Reader File 79.177.pdf
78.957 10/6/2015 Εφαρμογή Προσφυγικής Στεγαστικής Πολιτικής με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6.11.2013 (Αρ. Απόφ. 76.026). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 851 Acrobat Reader File 78.957.pdf
78.972 10/6/2015 Εγγραφή Δημόσιου Δρόμου στη Χούλου της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 857 Acrobat Reader File 78.972.pdf
78.928 3/6/2015 Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου – Έκθεση Προόδου Σχεδίου Δράσης 2015-17 – Δείκτης DESI. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 821 Acrobat Reader File 78.928.pdf
78.966 10/6/2015 Διαπίστευση του κ. Nestor Z. Ochoa ως νέου Πρέσβη των Φιλιππινών στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 856 Acrobat Reader File 78.966.pdf
78.984 10/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 865 Acrobat Reader File 78.984.pdf
78.934 3/6/2015 Εθνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (IDF). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 827 Acrobat Reader File 78.934.pdf
78.952 3/6/2015 Δημιουργία Σταθμού Λεωφορείων σε απαλλοτριωθέντα τεμάχια στην Αλάμπρα (για το νέο δρόμο Λευκωσίας - Λεμεσού) – Επίσχεση. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 841 Acrobat Reader File 78.952.pdf
78.933 3/6/2015 Χρονική Επέκταση της Συμφωνίας Ανάθεσης Διαχείρισης του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου (ΔΣΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 826 Acrobat Reader File 78.933.pdf
78.954 3/6/2015 Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 843 Acrobat Reader File 78.954.pdf
78.948 3/6/2015 Διευκολύνσεις που προσφέρονται στο εξωτερικό σε δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 837 Acrobat Reader File 78.948.pdf
78.939 3/6/2015 Επέκταση του ορίου υδατοπρομήθειας του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Σούνι-Ζανατζιά. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 832 Acrobat Reader File 78.939.pdf
78.931 3/6/2015 Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στους υπαλλήλους διαφόρων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 824 Acrobat Reader File 78.931.pdf
78.937 3/6/2015 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 830 Acrobat Reader File 78.937.pdf
78.946 3/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιθέσεων κατά Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 835 Acrobat Reader File 78.946.pdf
78.953 3/6/2015 Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design-Build-Finance - Operate» (DBFO) – Λήξη ισχύος προσφορών 15.6.2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 842 Acrobat Reader File 78.953.pdf
78.950 3/6/2015 Αποζημίωση Συνδέσμου Αχθοφόρων Λεμεσού και Λάρνακας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 839 Acrobat Reader File 78.950.pdf
78.940 3/6/2015 Παράταση περιόδου ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού Δ.Ο. 28/2013 για Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση/Υποστήριξη και Τριετής συντήρηση εφαρμογών G.P.S. της Αστυνομίας Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 833 Acrobat Reader File 78.940.pdf
78.938 3/6/2015 Χρέωση Μετάγγισης αίματος, αιμοπεταλίων, πλάσματος, παραγόντων πήξης. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015. αρ. γνωστ. 831 Acrobat Reader File 78.938.pdf
78.935 3/6/2015 Τερματισμός Συμφωνίας Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (1962) [«Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the United States of America for Financing and Conducting Certain Educational Exchange Programs», (1962)]. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 828 Acrobat Reader File 78.935.pdf
78.930 3/6/2015 Αριθμός των Προσφερόμενων Θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 823 Acrobat Reader File 78.930.pdf
78.947 3/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ.γνωστ. 836 Acrobat Reader File 78.947.pdf
78.936 3/6/2015 Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και της Φοροδιαφυγής αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν καθώς επίσης και του σχετικού Πρωτοκόλλου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 829 Acrobat Reader File 78.936.pdf
78.951 3/6/2015 Δημιουργία Κρατικής Εταιρείας Ιδιωτικού Δικαίου παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και Αναδιάρθρωσης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 840 Acrobat Reader File 78.951.pdf
78.929 3/6/2015 Έργα και Προγράμματα που προωθούνται από Υπουργεία, Κρατικούς και Ημικρατικούς Οργανισμούς και αφορούν Ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4452, αρ. γνωστ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 822 Acrobat Reader File 78.929.pdf
78.944 3/6/2015 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 834 Acrobat Reader File 78.944.pdf
78.920 27/5/2015 Καθορισμός όρων εργασίας του Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 819 Acrobat Reader File 78.920.pdf
78.927 3/6/2015 Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2016-2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 820 Acrobat Reader File 78.927.pdf
78.889 27/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 794 Acrobat Reader File 78.889.pdf
78.917 27/5/2015 Σύνθεση και όροι εντολής της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης και της Τεχνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 817 Acrobat Reader File 78.917.pdf
78.897 27/5/2015 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Ανώτερης Εκπαίδευσης του Σουλτανάτου του Ομάν και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα Επιστήμης και Ανώτερης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 802 Acrobat Reader File 78.897.pdf
78.932 3/6/2015 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση Επιδόματος Επανεγκατάστασης στον Εφημέριο της Κοινότητας Κορμακίτη. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 825 Acrobat Reader File 78.932.pdf
78.904 27/5/2015 Παράταση Περιόδου Αξιολόγησης Διαγωνισμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αρ. 7/2014, για την Παροχή Υπηρεσιών Συντακτικής Επιμέλειας των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Μέρος 2, για τα Έτη 2014 - 2015. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 808 Acrobat Reader File 78.904.pdf
78.885 27/5/2015 Συμμετοχή Κυπριακής Δημοκρατίας στο Περιφερειακό Κέντρο Περιβάλλοντος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (REC). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 790 Acrobat Reader File 78.885.pdf
79.149 14/7/2015 Διορισμός μελών Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 844, ε.ε. 4453, ημερ. 31.7.2015 (διόρθωση) Acrobat Reader File 79.149.pdf
78.915 27/5/2015 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στις Πάνω Κυβίδες, τεμάχιο 564 (πρώην 402, Φ/Σχ. 53/10). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 816 Acrobat Reader File 78.915.pdf
78.886 27/5/2015 Στελέχωση του Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 791 Acrobat Reader File 78.886.pdf
78.907 27/5/2015 Παράταση ισχύος της προσφοράς για την Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής Οδού Κινύρα – Αρ. Διαγ.: Α/3/2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 811 Acrobat Reader File 78.907.pdf
78.898 27/5/2015 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Άλλων Ωφελημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτώμενους Αυτών) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 803 Acrobat Reader File 78.898.pdf
78.910 27/5/2015 Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για την ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Εργαστηρίων Βιοχημείας των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 814 Acrobat Reader File 78.910.pdf
78.909 27/5/2015 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για έξι μήνες Δρόμος Κιτίου – Μαζωτού – Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/723. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 813 Acrobat Reader File 78.909.pdf
78.905 27/5/2015 Παράταση Περιόδου Αξιολόγησης Διαγωνισμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αρ. 8/2014, για την Παροχή Υπηρεσιών Συντακτικής Επιμέλειας των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Μέρος 3, για τα Έτη 2014 – 2015. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 809 Acrobat Reader File 78.905.pdf
78.908 27/5/2015 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τέσσερις μήνες για τη μελέτη και κατασκευή του κάθετου δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου – Αρ. Διαγωνισμού: PS/DB/5. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 812 Acrobat Reader File 78.908.pdf
78.949 3/6/2015 Σχέδιο για την Προστασία της Πρώτης Κατοικίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4452, ημερ. 24.7.2015, αρ. γνωστ. 838 Acrobat Reader File 78.949.pdf
78.903 27/5/2015 Παράταση Περιόδου Αξιολόγησης Διαγωνισμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αρ. 6/2014, για την Παροχή Υπηρεσιών Συντακτικής Επιμέλειας των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Μέρος 1, για τα Έτη 2014 - 2015. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4451, ημερ. 17.7.2015, αρ. γνωστ. 807 Acrobat Reader File 78.903.pdf
79.105 1/7/2015 Σχέδιο Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο. ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 960 Acrobat Reader File 79.105.pdf
79.085 1/7/2015 Δωρεάν διάθεση κρασιών για το έτος 2015 που παράγονται στο Πρότυπο Οινοποιείο του Τμήματος Γεωργίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 946 Acrobat Reader File 79.085.pdf
79.088 1/7/2015 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 949 Acrobat Reader File 79.088.pdf
79.081 1/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 943 Acrobat Reader File 79.081.pdf
79.104 1/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 959 Acrobat Reader File 79.104.pdf
79.067 1/7/2015 Διατάξεις για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 929 Acrobat Reader File 79.067.pdf
79.076 1/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 938 Acrobat Reader File 79.076.pdf
79.089 1/7/2015 Διαπίστευση του κ. Nestor Z. Ochoa ως νέου Πρέσβη των Φιλιππινών στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 950 Acrobat Reader File 79.089.pdf
79.006 24/6/2015 Προϋπολογισμός για το έτος 2016 – Ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας Επιμελητές για τη σχολική χρονιά 2015-2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 885 Acrobat Reader File 79.006.pdf
79.070 1/7/2015 Το μέλλον του Δασικού Κολεγίου Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 932 Acrobat Reader File 79.070.pdf
79.106 1/7/2015 Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης ζητημάτων που αφορούν στις οικογένειες των ηρώων της έκρηξης στη Ναυτική Βάση «Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης», της 11ης Ιουλίου 2011, στο Μαρί. ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 961 Acrobat Reader File 79.106.pdf
79.100 1/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Δέκατης Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 955 Acrobat Reader File 79.100.pdf
79.087 1/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 948 Acrobat Reader File 79.087.pdf
79.074 1/7/2015 Μελέτη για τους τρόπους σφαιρικής κάλυψης των αναγκών των αποφυλακισθέντων ουσιοεξαρτωμένων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 936 Acrobat Reader File 79.074.pdf
79.096 1/7/2015 Μεταβίβαση στην Αρχή Λιμένων Κύπρου των περιουσιακών της στοιχείων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 953 Acrobat Reader File 79.096.pdf
79.071 1/7/2015 Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών στον Τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014- 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 933 Acrobat Reader File 79.071.pdf
79.108 2/7/2015 Παράταση των Μεταβατικών Διατάξεων για την Ελεύθερη Κυκλοφορία Εργαζομένων από την Κροατία στην Κύπρο. ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 963 Acrobat Reader File 79.108.pdf
79.072 1/7/2015 Εθνικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για Επαναδραστηριοποίηση Πληγέντων Αγροτών και για Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος σε Περιοχές που Κηρύσσονται ως Πληγείσες από Πυρκαγιές για την περίοδο 2014-2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 934 Acrobat Reader File 79.072.pdf
79.107 2/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 962 Acrobat Reader File 79.107.pdf
79.073 1/7/2015 Συνεισφορές των Τοπικών Αρχών για τα προγραμματιζόμενα έργα κατασκευής κυματοθραυστών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 935 Acrobat Reader File 79.073.pdf
79.068 1/7/2015 Εξαίρεση της Δικαστικής Υπηρεσίας από την διαδικασία εγκρίσεων σε σχέση με τον αριθμό προσώπων που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για συνέδρια, διαπραγματεύσεις και άλλους υπηρεσιακούς λόγους. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 930 Acrobat Reader File 79.068.pdf
79.080 1/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 942 Acrobat Reader File 79.080.pdf
79.075 1/7/2015 α)Μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου της ακίνητης ιδιοκτησίας. i)Ο περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 2015. ii)Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. iii)Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. iv)Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. β)Παραχώρηση πρόσθετης χορηγίας προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 937 Acrobat Reader File 79.075.pdf
79.102 1/2/2015 Ανακατασκευή Κοινοτικού Πάρκου στην Κοινότητα Μενεού, ως αντιστάθμισμα για την ανέγερση εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 957 Acrobat Reader File 79.102.pdf
79.091 1/7/2015 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Νεκτάριου Σωτηρίου, Ακόλουθου, που υπηρετεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία Νέας Υόρκης (ΜΑΝΥ). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 952 Acrobat Reader File 79.091.pdf
79.090 1/7/2015 Διαπίστευση του κ. Erik Edgar Haupt ως νέου Πρέσβη της Ουγγαρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 951 Acrobat Reader File 79.090.pdf
79.079 1/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 941 Acrobat Reader File 79.079.pdf
79.077 1/7/2015 Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας το έτος 2015, ως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 939 Acrobat Reader File 79.077.pdf
79.086 1/7/2015 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 947 Acrobat Reader File 79.086.pdf
79.249 29/7/2015 Αίτηση του κ. Μάριου Νικολάου (ΛΕΜ/0269/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση μεγάλης ενιαίας γραφειακής ανάπτυξης, στα τεμάχια με αρ. 678, 679, 689, 690 και 691, φ/σχ. 2-206-342, Τμήμα 8, στην Τοποθεσία «Φάουτο», στην Ενορία Αγίου Αθανασίου, στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4456, ημερ. 28.8.2015, αρ. γνωστ. 925 Acrobat Reader File 79.249.pdf
79.084 1/7/2015 Μετάβαση τεσσάρων μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας (Μ.Α.ΕΠ.) στο Βέλγιο, για μεταφορά στην Κύπρο, του ελικοπτέρου ΑΧΙΛΛΕΑΣ (CP-6) AW139, μετά την 4ετή συντήρησή του. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 945 Acrobat Reader File 79.084.pdf
79.261 29/7/2015 Αίτηση Εταιρείας ITTL Trade Tourist και Leisure Park Plc (ΛΕΥ/1486/2013) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για εσωτερικές μετατροπές/τροποποίηση χρήσεων και νέες προσθήκες/επέκταση σε εμπορικό κέντρο σύνθετου τύπου (The Mall of Cyprus), στα τεμάχια με αρ. 168, 169, 177, 178, 218, 2306 και 2445, φ/σχ. 30/7.W2 και φ/σχ. 30/6.Ε2, Τμήμα 10, στην Τοποθεσία «Κοκκινοκαυκάλλα» στην Ενορία Απόστουλου Βαρνάβα και Αγίου Μακαρίου, στο Στρόβολο, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4456, ημερ. 28.8.2015, αρ. γνωστ. 928, ε.ε 4459, ημερ. 25.9.2015 (διορθώση) Acrobat Reader File 79.261.pdf
79.291 19/8/2015 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4456, ημερ. 28.8.2015, αρ. γνωστ. 927 Acrobat Reader File 79.291.pdf
79.057 24/6/2015 Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Εκτάκτου Πράσινου Τέλους) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 921 Acrobat Reader File 79.057.pdf
79.250 29/7/2015 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4456, ημερ. 28.8.2015, αρ. γνωστ. 926 Acrobat Reader File 79.250.pdf
79.247 29/7/2015 Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για τους κ.κ. Λοΐζο, Νίκο και Χριστόδουλο Αθανασίου) (ΛΕΜ/0716/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση κέντρου αναψυχής (εστιατορίου και καφετέρια) στα τεμάχια με αρ. 403 και 404, φ/σχ. LV/41, στην Κοινότητα Μοναγρουλλίου, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4456, ημερ. 28.8.2015, αρ. γνωστ. 924 Acrobat Reader File 79.247.pdf
79.103 1/7/2015 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 958 Acrobat Reader File 79.103.pdf
79.018 24/6/2015 Κατά χάριν παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για την ολοκλήρωση του Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων Κερυνειωτών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 897 Acrobat Reader File 79.018.pdf
79.045 24/6/2015 Δρόμος Παρεκκλησιάς – Κελλακίου – Αίτημα για Επιστροφή Πλεονάζουσας Ιδιοκτησίας που αφορά τα τεμάχια με αρ. 1022 (πρώην 452), 1021 (πρώην 452), 963 (πρώην 794) και 1041 (πρώην 942) του Φ/Σχ. 48/54, Κελλάκι. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 914 Acrobat Reader File 79.045.pdf
79.059 24/6/2015 Αναθεώρηση Συμφωνίας Γ.Ν. Καλογερόπουλου με την Κυπριακή Δημοκρατία (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 923 Acrobat Reader File 79.059.pdf
79.016 24/6/2015 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό (Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί Αγώνες). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 895 Acrobat Reader File 79.016.pdf
79.009 24/6/2015 Τροποποίηση του Σχεδίου Μετακίνησης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε Καθορισμένες και Κατάλληλες Περιοχές. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 888 Acrobat Reader File 79.009.pdf
78.994 24/6/2015 Κατανομή των Αποθεμάτων Νερού κατά περιοχή και χρήση για το 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 873 Acrobat Reader File 78.994.pdf
79.023 24/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 902 Acrobat Reader File 79.023.pdf
79.054 24/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 920 Acrobat Reader File 79.054.pdf
79.025 24/6/2015 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της του Βασιλείου του Μπαχρέιν για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων και Πρόδρομων Ουσιών, της Παράνομης Μετανάστευσης και άλλων Ποινικών Αδικημάτων που Προβλέπονται στη Συμφωνία (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 904 Acrobat Reader File 79.025.pdf
79.027 24/6/2015 Οι περί Αιμοδοσίας (Λήψη, Ασφάλεια, Έλεγχος και Μετάγγιση Αίματος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 906 Acrobat Reader File 79.027.pdf
79.058 24/6/2015 Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα NER300 για Έργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Προκαταβολή Χρηματοδότησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 922 Acrobat Reader File 79.058.pdf
79.012 24/6/2015 Συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», «Τα παιδιά, οι πολίτες του μέλλοντος» επιχορηγούμενο από την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 891 Acrobat Reader File 79.012.pdf
78.995 24/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημοσίων Δανείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 874 Acrobat Reader File 78.995.pdf
79.044 24/6/2015 Αίτημα της κας Ελένης Χριστοδούλου για Επιστροφή Πλεονάζουσας γης μετά από απαλλοτρίωση του τεμαχίου με αρ. 371, του φ/σχ. 54/10 στην Κοινότητα Μαθηκολώνης Λεμεσού. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 913 Acrobat Reader File 79.044.pdf
79.082 1/7/2015 Ανάπτυξη των Λιμανιών κάτω Πάφου και Λατσιού. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 944 Acrobat Reader File 79.082.pdf
79.007 24/6/2015 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2015. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2014 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2015»). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 886 Acrobat Reader File 79.007.pdf
79.026 24/6/2015 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». β)Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 905 Acrobat Reader File 79.026.pdf
78.990 24/6/2015 Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κυβερνητικών κτιρίων και του οδικού φωτισμού. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 869 Acrobat Reader File 78.990.pdf
79.004 24/6/2015 Παράταση των Μεταβατικών Διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων από την Κροατία στην Κύπρο. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 883 Acrobat Reader File 79.004.pdf
79.020 24/6/2015 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 899 Acrobat Reader File 79.020.pdf
78.989 24/6/2015 Σύσταση και Ρόλος Μονάδων Στρατηγικού Προγραμματισμού στα Υπουργεία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 868 Acrobat Reader File 78.989.pdf
78.999 24/6/2015 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/39/ΕΚ. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 878 Acrobat Reader File 78.999.pdf
78.996 24/6/2015 Τροποποίηση του Νομικού Πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2015. β)Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2015. γ)Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 875 Acrobat Reader File 78.996.pdf
78.991 24/6/2015 Εισαγωγή της Χρήσης Υγραερίου στην Αυτοκίνηση. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 870 Acrobat Reader File 78.991.pdf
79.017 24/6/2015 Εκδηλώσεις για τη Μαύρη Επέτειο της Τουρκικής Εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 896 Acrobat Reader File 79.017.pdf
79.028 24/6/2015 Οι περί Μελιού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 907 Acrobat Reader File 79.028.pdf
79.034 24/6/2015 Διαγραφή Χρέους του νομικού προσώπου S.&S. CATERING LTD (Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 10027438Ν). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 912 Acrobat Reader File 79.034.pdf
79.003 24/6/2015 Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση και υποχρεώσεις που απορρέουν για την Κύπρο για πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσωτερικής επανεγκατάστασης (relocation) και μετεγκατάστασης (resettlement). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 882 Acrobat Reader File 79.003.pdf
79.011 24/6/2015 Συμμετοχή της Κύπρου στην 8η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC-15) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ), στη Γενεύη, από τις 2 έως τις 27 Νοεμβρίου 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 890 Acrobat Reader File 79.011.pdf
79.000 24/6/2015 α)Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. β)Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 879 Acrobat Reader File 79.000.pdf
78.993 24/6/2015 Προσφορά Θεματικών Ενοτήτων προπτυχιακού επιπέδου από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε εθνοφρουρούς. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 872 Acrobat Reader File 78.993.pdf
79.005 24/6/2015 Αιτήσεις κρατικών αξιωματούχων και μελών της Αστυνομίας για χρήση κινητών τηλεφώνων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 884 Acrobat Reader File 79.005.pdf
79.029 24/6/2015 Ανανέωση της απόσπασης του κ. Μιχάλη Μιχαήλ, Λειτουργού Τύπου και Πληροφοριών στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Κάιρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 908 Acrobat Reader File 79.029.pdf
79.030 24/6/2015 Ανανέωση της απόσπασης της κας Αννίτας Τσιαππάρη, Διοικητικού Λειτουργού Α’, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Κουβέιτ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 909 Acrobat Reader File 79.030.pdf
79.052 24/6/2015 Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του «Ιδρύματος Μουσείου Κώστα Αργυρού». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 918 Acrobat Reader File 79.052.pdf
79.014 24/6/2015 Μετάβαση τεσσάρων (4) μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας (Μ.Α.ΕΠ.) στη Γερμανία, για μεταφορά πίσω στην Κύπρο του ελικοπτέρου ΑΚΡΙΤΑΣ (CP-4) BELL 412, μετά την ολοκλήρωση της συντήρησής του. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 893 Acrobat Reader File 79.014.pdf
79.046 24/6/2015 Μετατροπή χώρου πρασίνου σε χώρο στάθμευσης πλησίον των οδών Κυκλώπων και Ποταμού Ιφασίδος στον Οικισμό Καμάρες ΙΙ στη Λάρνακα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 915 Acrobat Reader File 79.046.pdf
79.024 24/6/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 903 Acrobat Reader File 79.024.pdf
79.048 24/6/2015 Παράταση εργοδότησης του Καθηγητή Χριστόφορου Πισσαρίδη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4455, ημερ. 21.8.2015, αρ. γνωστ. 917 Acrobat Reader File 79.048.pdf
79.207 22/7/2015 Παράταση ισχύος προσφοράς για την αγορά νεφρολογικών αναλώσιμων για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1038 Acrobat Reader File 79.207.pdf
79.166 22/7/2015 Νέα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά Σχολεία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1022 Acrobat Reader File 79.166.pdf
79.162 22/7/2015 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιχείρηση ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πάταξη της Λαθρομετανάστευσης στη θαλάσσια περιοχή της Λιβύης (EUNAVFOR MED). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1018 Acrobat Reader File 79.162.pdf
79.204 22/7/2015 Υλοποίηση της πρόνοιας 3.9 του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικα – Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1036 Acrobat Reader File 79.204.pdf
79.173 22/7/2015 Δημιουργία μίας νέας θέσης Προϊστάμενου Λογιστηρίου με όρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1029 Acrobat Reader File 79.173.pdf
79.167 22/7/2015 Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 78.222, Πρόταση με αρ. 8/2015 (22/1/2015) που αφορά Αντιστοιχία Εμβαδού Κυβερνητικών Γραφείων και Μισθολογικής Κλίμακας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1023 Acrobat Reader File 79.167.pdf
79.165 22/7/2015 Καθορισμός διδάκτρων για το εξ αποστάσεως αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διεθνής Ναυτιλία» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1021 Acrobat Reader File 79.165.pdf
79.170 22/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1026 Acrobat Reader File 79.170.pdf
79.203 22/7/2015 Απαλλοτρίωση Ιδιωτικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την διερεύνηση/ βελτίωση της Λεωφόρου Τσερίου στο Στρόβολο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1035 Acrobat Reader File 79.203.pdf
79.078 1/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 940 Acrobat Reader File 79.078.pdf
79.168 22/7/2015 Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας για δορυφορική πλοήγηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δορυφορικής Πλοήγησης (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1024 Acrobat Reader File 79.168.pdf
79.169 22/7/2015 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1025 Acrobat Reader File 79.169.pdf
79.206 22/7/2015 Αλλαγή στους όρους εντολής και στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1037 Acrobat Reader File 79.206.pdf
79.198 22/7/2015 Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος στον Πρέσβη κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη για σκοπούς συνέχισης της ανάληψης των καθηκόντων, ως Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1033 Acrobat Reader File 79.198.pdf
79.197 22/7/2015 Παραχώρηση επί δανείω 19 Αρχαιοτήτων στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας για την έκθεση «Αγγείων Τέχνη από τη Γη της Λαπήθου». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1032 Acrobat Reader File 79.197.pdf
79.201 22/7/2015 Επαναδιαπραγμάτευση των όρων της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων Επαρχιών Λάρνακας/Αμμοχώστου» με τον Ανάδοχο του έργου (Αρ. Σύμβασης: Υπ. Εσ. 11/2005). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1034 Acrobat Reader File 79.201.pdf
79.164 22/7/2015 Εφαρμογή Σχεδίου Αύξησης της Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1020 Acrobat Reader File 79.164.pdf
79.163 22/7/2015 Αναπτυξιακό – Επιχειρησιακό Σχέδιο Ινστιτούτου Κύπρου για την περίοδο 2016-2018. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1019 Acrobat Reader File 79.163.pdf
79.172 22/7/2015 Αποζημίωση Συνδέσμου Αχθοφόρων Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1028 Acrobat Reader File 79.172.pdf
79.369 26/8/2015 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1013 Acrobat Reader File 79.369.pdf
79.491 16/9/2015 Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1017 Acrobat Reader File 79.491.pdf
79.354 26/8/2015 Αίτηση του κ. Γεώργιου Νεοφύτου (ΛΕΥ/1785/2013), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας, διάρκειας πέντε ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο, στα τεμάχια με αρ. 75 και 76, φ/σχ. 2-222-390, Τμήμα 24, Τοποθεσία «Κολύμπιν και Κοκκινόκρεμμος», στην Κοινότητα Παλαιομετόχου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1010 Acrobat Reader File 79.354.pdf
79.466 16/9/2015 Αντικατάσταση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας και μέλους στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1014 Acrobat Reader File 79.466.pdf
79.490 16/9/2015 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1016 Acrobat Reader File 79.490.pdf
79.355 26/8/2015 Αίτηση του κ. Χριστάκη Νεοφύτου (ΛΕΥ/1725/2012), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας, διάρκειας πέντε ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο, ανέγερση κατοικιών, γραφείων, μικρής κτηνιατρικής κλινικής, αποθηκών και άλλων βοηθητικών οικοδομών, στα τεμάχια με αρ. 130, 132 και 133, φ/σχ. 2-222-391 και 2-223-391, Τμήμα 24, Τοποθεσία «Καντάρκα, Καυκάλλα της Αγίας και Κοκκινοφόρακος», στην Κοινότητα Παλαιομετόχου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1011 Acrobat Reader File 79.355.pdf
79.208 22/7/2015 Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1039 Acrobat Reader File 79.208.pdf
79.356 26/8/2015 Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ.1012 Acrobat Reader File 79.356.pdf
79.176 22/7/2015 Παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στον κ. Ανδρέα Κεττή για υπηρεσία ως Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1031 Acrobat Reader File 79.176.pdf
79.129 14/7/2015 Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Εσθονία μέσα στα πλαίσια της επισκόπησης των αρμοδιοτήτων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 990 Acrobat Reader File 79.129.pdf
79.307 26/8/2015 Πρόταση για Εργασιακά Θέματα Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4458, ημερ. 18.9.2015, αρ. γνωστ. 973 Acrobat Reader File 79.307.pdf
79.140 14/7/2015 Διαπίστευση του κ. Calixte Batossie Madjoulba ως Πρέσβη της Δημοκρατίας του Τόγκο στην Κύπρο, με έδρα το Παρίσι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 999 Acrobat Reader File 79.140.pdf
79.121 14/7/2015 Εξέταση του αιτήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση κρατικής γης στην περιοχή της Στέγης Αγίου Χαραλάμπους στις Αλυκές Λάρνακας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 982 Acrobat Reader File 79.121.pdf
79.147 14/7/2015 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στην Ακανθού της Επαρχίας Αμμοχώστου (Κ.Δ.Π. 154/2015). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1002 Acrobat Reader File 79.147.pdf
79.148 14/7/2015 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Περιστερώνας Πάφου, τεμάχιο 596 (παλαιό 322), Φ/Σχ. 35/21. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1003 Acrobat Reader File 79.148.pdf
79.139 14/7/2015 Διαπίστευση του κ. Hussein Abdelkarim Tantawy Mubarak ως νέου Πρέσβη της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 998 Acrobat Reader File 79.139.pdf
79.142 14/7/2015 Διορισμός Αναπληρωτών των εκ της θέσης τους (ex-officio) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1001 Acrobat Reader File 79.142.pdf
79.159 14/7/2015 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για το έργο: Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής για Δημόσιες Μεταφορές Κύπρου το οποίο συμπεριλαμβάνει: 1.Σύστημα Έκδοση – Ακύρωσης Εισιτηρίων/ Έξυπνων Καρτών 2.Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Πληροφόρησης Επιβατών Αριθμός Διαγωνισμού PS/GS/11. ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1009 Acrobat Reader File 79.159.pdf
79.122 14/7/2015 Ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας κατά το Δεκέμβριο 2014 και Ιανουάριο 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 983 Acrobat Reader File 79.122.pdf
79.467 16/9/2015 Αντικατάσταση μελών Συμβουλίου Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1015 Acrobat Reader File 79.467.pdf
79.131 14/7/2015 Εξασφάλιση εξουσιοδότησης από το Υπουργικό Συμβούλιο για το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων για παραχώρηση Άδειας Χρήσης σε Πεζόδρομους με βάση τις πρόνοιες των περί Δημοσίων Οδών Νόμων (Κεφ.83 μέχρι 53(Ι)/2014). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 991 Acrobat Reader File 79.131.pdf
79.126 14/7/2015 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων – 3η Πρόσκληση Ομάδα Στόχος Μακροχρόνια Άνεργοι. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 987 Acrobat Reader File 79.126.pdf
79.292 19/8/2015 Αίτηση του κ. Λοΐζου Θεμιστοκλέους (ΛΕΥ/1865/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση διώροφης οικοδομής με κατάστημα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στο ισόγειο και δύο οικιστικά διαμερίσματα στον όροφο, στα τεμάχια με αρ. 1701 και 1698, φ/σχ. 29/05, στο Ακάκι, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4458, ημερ. 18.9.2015, αρ, γνωστ. 972 Acrobat Reader File 79.292.pdf
79.380 2/9/2015 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των Περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4458, ημερ. 18.9.2015, αρ. γνωστ. 974 Acrobat Reader File 79.380.pdf
79.134 14/7/2015 Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 994 Acrobat Reader File 79.134.pdf
79.136 14/7/2015 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». β)Οι Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Διαδικασία και Περιεχόμενο Εξετάσεων για την Εγγραφή Φαρμακοποιού) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 996 Acrobat Reader File 79.136.pdf
79.156 14/7/2015 Διάθεση προς το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του ποσού των €2.000.000 από τα έσοδα της δημοπράτησης των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του Θερμοκηπίου, για τις ανάγκες του Ταμείου για το έτος 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1007 Acrobat Reader File 79.156.pdf
79.141 14/7/2015 Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού - Αντικατάσταση μέλους και αναπληρωτή γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις Μαρίνες. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1000 Acrobat Reader File 79.141.pdf
79.157 14/7/2015 Απαλλαγή από την Πρόσκληση για Κατάταξη Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1008 Acrobat Reader File 79.157.pdf
79.116 14/7/2015 Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Παιδιών από την Σεξουαλική Εκμετάλλευση, τη Σεξουαλική Κακοποίηση και την Παιδική Πορνογραφία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 978 Acrobat Reader File 79.116.pdf
79.154 14/7/2015 Παραχώρηση Χορηγίας προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Ριζοκαρπάσου για Θέματα Υγείας των Εγκλωβισμένων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1005 Acrobat Reader File 79.154.pdf
79.132 14/7/2015 Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους 2014-2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 992 Acrobat Reader File 79.132.pdf
79.133 14/7/2015 Διάλυση του Αρδευτικού Τμήματος «Αμμάτι» Γιόλους και ένταξη του Αρδευτικού Έργου και των εκτάσεων που αρδεύονται από αυτό στο Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 993 Acrobat Reader File 79.133.pdf
79.448 9/9/2015 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων σύμφωνα με το Άρθρο 4 του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4458, ημερ. 18.9.2015, αρ. γνωστ. 976 Acrobat Reader File 79.448.pdf
79.135 14/7/2015 Κύρωση Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός και της Ακτής του Ελεφαντοστού, αφετέρου. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ακτής του Ελεφαντοστού, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 995 Acrobat Reader File 79.135.pdf
79.128 14/7/2015 Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης ζητημάτων που αφορούν στις οικογένειες των ηρώων της έκρηξης στη Ναυτική Βάση «Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης», της 11ης Ιουλίου 2011, στο Μαρί. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 989 Acrobat Reader File 79.128.pdf
79.120 14/7/2015 Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων και λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω των δεκαπέντε (15) και δέκα (10) αντίστοιχα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 981 Acrobat Reader File 79.120.pdf
79.119 14/7/2015 Επιδιόρθωση κτιρίου Ναυτικού Σταθμού Αγίας Νάπας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 980 Acrobat Reader File 79.119.pdf
79.118 14/7/2015 Καθορισμός/αναθεώρηση Τελών και Δικαιωμάτων για Υπηρεσίες που παρέχουν Οικονομικοί Φορείς και Ειδικά Ταμεία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 979 Acrobat Reader File 79.118.pdf
79.125 14/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 986 Acrobat Reader File 79.125.pdf
79.150 14/7/2015 Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στη Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4458, ημερ. 18.9.2015, αρ. γνωστ. 971 Acrobat Reader File 79.150.pdf
79.115 14/7/2015 Δημιουργία μίας νέας θέσης Προϊστάμενου Λογιστηρίου με όρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 977 Acrobat Reader File 79.115.pdf
79.155 14/7/2015 Σύσταση Κέντρων Επαγγελματικού και Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1006 Acrobat Reader File 79.155.pdf
79.127 14/7/2015 Ανάπτυξη Λιμανιού και Μαρίνας της Λάρνακας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 988 Acrobat Reader File 79.127.pdf
79.408 2/9/2015 Διορισμός Προέδρου και Μελών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4458, ημερ. 18.9.2015, αρ. γνωστ. 975 Acrobat Reader File 79.408.pdf
79.124 14/7/2015 Υλοποίηση της πρόνοιας 3.9 του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικα – Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης. α)Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015. β)Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. γ)Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 985 Acrobat Reader File 79.124.pdf
79.123 14/7/2015 Το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα) Διάταγμα του 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 984 Acrobat Reader File 79.123.pdf
79.137 14/7/2015 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 997 Acrobat Reader File 79.137.pdf
79.153 14/7/2015 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε τμήμα της Δημοτικής περιοχής Πέγειας (περιοχή «Τοξεύτρας»). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4459, ημερ. 25.9.2015, αρ. γνωστ. 1004 Acrobat Reader File 79.153.pdf
78.793 6/5/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Σύμφωνου Συμβίωσης Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4450, ημερ. 10.7.2015, αρ. γνωστ. 718 Acrobat Reader File 78.793.pdf
79.357 26/8/2015 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 967 Acrobat Reader File 79.357.pdf
79.372 26/8/2015 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 970 ε.ε. 4458, ημερ. 18.9.2015 (διόρθωση) Acrobat Reader File 79.372.pdf
79.359 26/8/2015 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 969 Acrobat Reader File 79.359.pdf
79.099 1/7/2015 Αναπληρωτικοί Διορισμοί Γενικών Διευθυντών (Γ.Δ.) σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 954 Acrobat Reader File 79.099.pdf
79.332 26/8/2015 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 966 Acrobat Reader File 79.332.pdf
79.202 22/7/2015 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, με βάση τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 και 2005. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 964 Acrobat Reader File 79.202.pdf
79.101 1/7/2015 Κατεδάφιση του Οικισμού Βερεγγάρια στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 956 Acrobat Reader File 79.101.pdf
79.069 1/7/2015 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψηφίους φοιτητές τρίτων χωρών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 931 Acrobat Reader File 79.069.pdf
79.360 26/8/2015 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε) για την περίοδο (2015-2018). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, αρ. γνωστ. 965 Acrobat Reader File 79.360.pdf
79.358 26/8/2015 Διορισμός Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας ΄Ενωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για περίοδο δύο χρόνων, από τις 4.9.2013 έως 3.9.2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4457, ημερ. 4.9.2015, ημερ. 968 Acrobat Reader File 79.358.pdf
79.352 26/8/2015 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του πυρήνα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1153 Acrobat Reader File 79.352.pdf
79.326 26/8/2015 Διαπίστευση της κας Anita Pipan ως νέας Πρέσβειρας της Σλοβενίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1132 Acrobat Reader File 79.326.pdf
79.174 22/7/2015 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Μιχάλη Σταυρινού, Πληρεξούσιου Υπουργού που υπηρετεί ως Πρέσβης στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Δουβλίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1030 Acrobat Reader File 79.174.pdf
79.309 26/8/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1116 Acrobat Reader File 79.309.pdf
79.335 26/8/2015 Αίτημα για παράταση της περιόδου αξιολόγησης της προσφοράς της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας για την παροχή υπηρεσιών Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Τουριστικού και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος για εμπλουτισμό του Κέντρου Πληροφόρησης Σολέας στη Γαλάτα, (Αρ. Προσφοράς Ε.ΛΕΥ.6/2015). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1140 Acrobat Reader File 79.335.pdf
79.302 26/8/2015 Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών που προνοούνται στο περί Αποβλήτων Νόμο (185(I)/2011) στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1110 Acrobat Reader File 79.302.pdf
79.361 26/8/2015 Εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) του 2014, 120 θέσεων στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1155 Acrobat Reader File 79.361.pdf
79.301 26/8/2015 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.694 ημερ. 22.4.2015 – Σχέδιο Μετριασμού της Αλληλεπίδρασης της Αλιείας και των Δελφινιών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1109 Acrobat Reader File 79.301.pdf
79.313 26/8/2015 Αρχαιολογική Έκθεση με τίτλο «Aspects of life of two distant worlds: The Qin-Han dynasties of China and Roman Cyprus». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1119 Acrobat Reader File 79.313.pdf
79.340 26/8/2015 Διαγραφή Χρέους του νομικού προσώπου P.G.A. FURNITURE LTD – Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 10103889R. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1144 Acrobat Reader File 79.340.pdf
79.626 22/10/2015 Αντικατάσταση μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4464, ημερ. 30.10.2015, αρ. γνωστ. 1100 Acrobat Reader File 79.626.pdf
79.682 29/10/2015 Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης-Έναρξη ισχύος του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4464, ημερ. 30.10.2015, αρ. γνωστ. 1104 Acrobat Reader File 79.682.pdf
79.631 22/10/2015 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4464, ημερ. 30.10.2015, αρ. γνωστ. 1102 ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015 διόρθωση Acrobat Reader File 79.631.pdf
79.333 26/8/2015 Ανανέωση της θητείας των επίσημων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1138 Acrobat Reader File 79.333.pdf
79.322 26/8/2015 Διορισμός Επιτίμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Faro της Πορτογαλίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1128 Acrobat Reader File 79.322.pdf
79.348 26/8/2015 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στα Μανδριά Λεμεσού, τεμάχιο 1103 (πρώην 306) Φ/Σχ. 47/18. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1150 Acrobat Reader File 79.348.pdf
79.343 26/8/2015 Αίτημα για Παραχώρηση Άδειας Χρήσης του Κτηρίου του Πρώην Δημοτικού Σχολείου Χούλου (Πάφος) στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χούλου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1145 Acrobat Reader File 79.343.pdf
79.639 22/10/2015 Διορισμός μέλους της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4464, ημερ. 30.10.2015, αρ. γνωστ. 1103 Acrobat Reader File 79.639.pdf
79.298 26/8/2015 α)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. β)Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1106 Acrobat Reader File 79.298.pdf
79.331 26/8/2015 Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1137 Acrobat Reader File 79.331.pdf
79.627 22/10/2015 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4464, ημερ. 30.10.2015, αρ. γνωστ. 1101 Acrobat Reader File 79.627.pdf
79.567 7/10/2015 Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1099 Acrobat Reader File 79.567.pdf
79.285 19/8/2015 Αξιολόγηση των προσφορών για τη Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου Φάση ΙΙ – Τμήμα Β (Παράλληλος Δρόμος) – Αρ. Διαγωνισμού PS/DP/10 – Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/6/2015, Ημερομηνία Λήξεως Ισχύος Προσφορών: 16/12/2015. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1096 Acrobat Reader File 79.285.pdf
79.273 19/8/2015 Διαμόρφωση Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1084 Acrobat Reader File 79.273.pdf
79.277 19/8/2015 Κηδεία Δημόσια Δαπάνη του Τελωνειακού Λειτουργού Πολύκαρπου Βλάχου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1088 Acrobat Reader File 79.277.pdf
79.280 19/8/2015 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χιλή, τη Γουιάνα, την Ουρουγουάη, την Παραγουάη, τη Βολιβία, το Περού και την Αργεντινή, με έδρα τη Μπραζίλια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1091 Acrobat Reader File 79.280.pdf
79.271 19/8/2015 Άμεση πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1082 Acrobat Reader File 79.271.pdf
79.283 19/8/2015 Διορισμός Επίτιμου Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1094 Acrobat Reader File 79.283.pdf
79.281 19/8/2015 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Λουκία και την Αντίγκουα & Mπαρμπούντα, με έδρα το Γενικό Προξενείο στη Νέα Υόρκη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1092 Acrobat Reader File 79.281.pdf
79.276 19/8/2015 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς «ασυνόδευτους ανήλικους». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1087 Acrobat Reader File 79.276.pdf
79.278 19/8/2015 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Καθορισμός Τέλους) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1089 Acrobat Reader File 79.278.pdf
79.274 19/8/2015 Λειτουργία του Θεσμού του Συστήματος Μαθητείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1085 Acrobat Reader File 79.274.pdf
79.294 19/8/2015 Παράταση περιόδου ισχύος της προσφοράς του Διαγωνισμού Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών του Κέντρου Παραγωγικότητας – Training of the Technical Vocational Training Instructors of the Cyprus Productivity Centre for the project «Modernization of the Technical Vocational Training of the CPC» within the Framework of the Cooperation Programme between Switzerland and the Republic Cyprus. – Αρ. Διαγωνισμού 29/2014 – Λήξη ισχύος διαγωνισμού 20.8.2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1097 Acrobat Reader File 79.294.pdf
79.296 19/8/2015 Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Ανθρωπιστικών ζητημάτων «Μαρί», «Ήλιος» και «Άλλων Ανθρωπιστικών Θεμάτων». ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1098 Acrobat Reader File 79.296.pdf
79.279 19/8/2015 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Εκουαδόρ, την Κόστα Ρίκα, την Κολομβία, το Μπελίζ, τη Νικαράγουα, την Ουνδούρα και τον Παναμά, με έδρα την πόλη του Μεξικού. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1090 Acrobat Reader File 79.279.pdf
79.272 19/8/2015 Ταχυδρομικά Αντικείμενα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας με Ειδική Τιμολόγηση (Βιβλία, Εφημερίδες και Περιοδικά). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1083 Acrobat Reader File 79.272.pdf
79.284 19/8/2015 Διορισμός Επίτιμου Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Σεϋχέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1095 Acrobat Reader File 79.284.pdf
79.551 7/10/2015 Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα NER300 για Έργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ατομικό Μέτρο Στήριξης για το έργο «CY CSPe Helios Power». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1081 Acrobat Reader File 79.551.pdf
79.282 19/8/2015 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία με έδρα το Βουκουρέστι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1093 Acrobat Reader File 79.282.pdf
79.223 29/7/2015 Κήρυξη των κρατικών περιοχών, κατοικιών/υποστατικών και κτιρίων της περιοχής Τροόδους ως περιουσιακών στοιχείων υποκείμενων σε αποκρατικοποίηση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1055 Acrobat Reader File 79.223.pdf
79.275 19/8/2015 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2015-2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4463, ημερ. 23.10.2015, αρ. γνωστ. 1086 Acrobat Reader File 79.275.pdf
79.237 29/7/2015 Διαπίστευση του κ. Kebba S. Touray ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Γκάμπια στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Ραμπάτ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1067 Acrobat Reader File 79.237.pdf
79.221 29/7/2015 Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για το Έργο Αποϊδρυματοποίησης 8 Ατόμων με πολύ Σοβαρές Αναπηρίες από το Θάλαμο 14 του Νοσοκομείου Αθαλάσσας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1053 Acrobat Reader File 79.221.pdf
79.220 29/7/2015 Νέο Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1052 Acrobat Reader File 79.220.pdf
79.231 29/7/2015 Άμεση πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας . ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1063 Acrobat Reader File 79.231.pdf
79.238 29/7/2015 Διαπίστευση του κ. Edward Mier-Jedrzejowicz ως νέου Πρέσβη του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Τάγματος του Ξενώνα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ της Ρόδου και της Μάλτας, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1068 Acrobat Reader File 79.238.pdf
79.219 29/7/2015 Οδηγίες για την Επιλογή και Εφαρμογή των Δημοσίων Επενδυτικών Έργων. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1051 Acrobat Reader File 79.219.pdf
79.246 29/7/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας IV Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1070 Acrobat Reader File 79.246.pdf
79.258 29/7/2015 Νόμος που ρυθμίζει την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων και συναφή θέματα. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμος του 2015»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1074 Acrobat Reader File 79.258.pdf
79.264 29/7/2015 Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1078 Acrobat Reader File 79.264.pdf
79.265 29/7/2015 Εισήγηση για παραμονή στην υπηρεσία του Επιθεωρητή Φυλακών κ. Λοΐζου Λεωνίδου, μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1079 Acrobat Reader File 79.265.pdf
79.234 29/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1064 Acrobat Reader File 79.234.pdf
79.257 29/7/2015 Οι περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Προστασία Αγοραστών) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1073 Acrobat Reader File 79.257.pdf
79.255 29/7/2015 Μίσθωση Υπηρεσιών τριών Συμβούλων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας – Εξάμηνα Συμβόλαια. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1072 Acrobat Reader File 79.255.pdf
79.215 29/7/2015 Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας. (Θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κώδικας Διακυβέρνησης και Δεοντολογίας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1047 Acrobat Reader File 79.215.pdf
79.245 29/7/2015 Παροχή έγκρισης προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1069 Acrobat Reader File 79.245.pdf
79.266 29/7/2015 Επάνδρωση και αποστολή τον Οκτώβριο του 2015 της Α/Ακάτου «ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ» της Μονάδας Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στην Ελλάδα στα πλαίσια της κοινής επιχείρισης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του Οργανισμού FRONTEX. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1080 Acrobat Reader File 79.266.pdf
79.262 29/7/2015 Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1076 Acrobat Reader File 79.262.pdf
79.230 29/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1062 Acrobat Reader File 79.230.pdf
79.227 29/7/2015 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας για την Κατάργηση Θεωρήσεων σε Διπλωματικά και Υπηρεσιακά Διαβατήρια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1059 Acrobat Reader File 79.227.pdf
79.235 29/7/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση και του Πρωτόκολλου για τις Διαγραμμίσεις των Οδών προστιθέμενο στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1065 Acrobat Reader File 79.235.pdf
79.224 29/7/2015 Υποθήκευση μέρους κρατικής γης για εξασφάλιση στεγαστικών δανείων σε άτομα που επωφελήθηκαν από το Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1056 Acrobat Reader File 79.224.pdf
79.218 29/7/2015 Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας - Ακύρωση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.745 και ημερ. 20.2.2013. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1050 Acrobat Reader File 79.218.pdf
79.225 29/7/2015 Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1057 Acrobat Reader File 79.225.pdf
79.222 29/7/2015 Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1054 Acrobat Reader File 79.222.pdf
79.228 29/7/2015 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1060 Acrobat Reader File 79.228.pdf
79.263 29/7/2015 Μέτρα για τη νομιμοποίηση/αδειοδότηση μικρής κλίμακας αυθαίρετων/νέων κατασκευών σε εγκριμένες αναπτύξεις. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1077 Acrobat Reader File 79.263.pdf
79.226 29/7/2015 Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού - Τροποποίηση Πολιτικής για την αδειοδότηση για τη διαχείριση χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμους 2007-2013. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1058 Acrobat Reader File 79.226.pdf
79.260 29/7/2015 Διορισμός Μελών Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1075 Acrobat Reader File 79.260.pdf
79.254 29/7/2015 Μετάθεση κ. Κυριάκου Κούρου, Πληρεξούσιου Υπουργού, που υπηρετεί ως Αρχηγός στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Χάγη, στην Κεντρική Υπηρεσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1071 Acrobat Reader File 79.254.pdf
79.236 29/7/2015 Διορισμός Επιτίμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Cape Town της Νοτίου Αφρικής. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1066 Acrobat Reader File 79.236.pdf
79.370 26/8/2015 Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015. αρ. γνωστ. 1040 Acrobat Reader File 79.370.pdf
79.538 28/9/2015 Σύσταση για διορισμό νέου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1044 Acrobat Reader File 79.538.pdf
79.216 29/7/2015 Δημιουργία μίας θέσης Αρχειοφύλακα/Λογιστή στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τεχεράνη με όρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού κατόπιν κατάργησης της απόσπασης/τοποθέτησης μόνιμου προσωπικού στην Πρεσβεία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1048 Acrobat Reader File 79.216.pdf
79.535 28/9/2015 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Μεταμοσχέσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1041 Acrobat Reader File 79.535.pdf
79.217 29/7/2015 Παράταση υπηρεσιών εργοδοτούμενου προσωπικού καθορισμένης διάρκειας στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικές Υπηρεσίες, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Γενικό Χημείο του Κράτους και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως μέχρι 31.12.2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1049 Acrobat Reader File 79.217.pdf
79.489 16/9/2015 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4461, ημερ. 9.10.2015, αρ. γνωστ. 1046 Acrobat Reader File 79.489.pdf
79.536 28/9/2015 Διορισμός μελών Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1042 Acrobat Reader File 79.536.pdf
79.488 16/9/2015 Αίτηση του κ. Παντελή Παντελή (ΛΕΜ/0294/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στo τεμάχιo με αρ. 461, φ/σχ. 54/32, Τοποθεσία «Άγγουλος», στην Κοινότητα Μονής, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4461, ημερ. 9.10.2015, αρ. γνωστ. 1045 Acrobat Reader File 79.488.pdf
79.229 29/7/2015 Εκτέλεση ποινικών ενταλμάτων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4462, ημερ. 16.10.2015, αρ. γνωστ. 1061 Acrobat Reader File 79.229.pdf
79.537 28/9/2015 Διορισμός Προέδρου και Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4460, ημερ. 2.10.2015, αρ. γνωστ. 1043, ε.ε. 4474, ημερ. 15.1.2016 (διόρθωση) Acrobat Reader File 79.537 διόρθωση.pdf
79.436 9/9/2015 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για την Κατάργηση Θεωρήσεων σε Διπλωματικά και Επίσημα/ Υπηρεσιακά Διαβατήρια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1202 Acrobat Reader File 79.436.pdf
79.447 9/9/2015 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου, καθώς και την αύξηση της έκπτωσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1210 Acrobat Reader File 79.447.pdf
79.712 5/11/2015 Διορισμός Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου και καθορισμός αντιμισθίας και όρων υπηρεσίας του. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1188 Acrobat Reader File 79.712.pdf
79.438 9/9/2015 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια Κανονισμοί του 2015. α)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015. β)Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1204 Acrobat Reader File 79.438.pdf
79.713 5/11/2015 Διορισμός μέλους του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) σε αντικατάσταση μέλους του (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1182 Acrobat Reader File 79.713.pdf
79.312 26/8/2015 Επικύρωση τροποποίησης του Ιδρυτικού Εγγράφου του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1118 Acrobat Reader File 79.312.pdf
79.731 5/11/2015 Διορισμός Συμβουλίου Γεωπόνων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1189 Acrobat Reader File 79.731.pdf
79.708 5/11/2015 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ.γνωστ. 1184 Acrobat Reader File 79.708.pdf
79.425 9/9/2015 Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1192 Acrobat Reader File 79.425.pdf
79.431 9/9/2015 Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2013-2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1198 Acrobat Reader File 79.431.pdf
79.437 9/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1203 Acrobat Reader File 79.437.pdf
79.433 9/9/2015 Παγκύπρια Οργάνωση Αποκαταστάσεως Παθόντων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1199 Acrobat Reader File 79.433.pdf
79.391 2/9/2015 Αξιολόγηση της Κύπρου από την ομάδα αξιολόγησης του Global Forum (Peer Review Group – PRG) και της ολομέλειας του Global Forum για τη Διαφάνεια και Ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1173 Acrobat Reader File 79.391.pdf
79.394 2/9/2015 Ανανέωση της απόσπασης του κ. Νικολάου Γ. Λυρακίδη, Επιθεωρητή Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1176 Acrobat Reader File 79.394.pdf
79.397 2/9/2015 Συμμετοχή Λειτουργών της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών σε υπηρεσιακό συνέδριο στο εξωτερικό, για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1179 Acrobat Reader File 79.397.pdf
79.410 2/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμος του 2015». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1181 Acrobat Reader File 79.410.pdf
79.379 2/9/2015 Διεθνές Ράλι Κύπρος 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1162 Acrobat Reader File 79.379.pdf
79.445 9/9/2015 Συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1208 Acrobat Reader File 79.445.pdf
79.430 9/9/2015 Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμοί του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1197 Acrobat Reader File 79.430.pdf
79.428 9/9/2015 Τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 μέχρι 2014. (Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1195 Acrobat Reader File 79.428.pdf
79.383 2/9/2015 Μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης και Αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1165 Acrobat Reader File 79.383.pdf
79.388 2/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1170 Acrobat Reader File 79.388.pdf
79.389 2/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1171 Acrobat Reader File 79.389.pdf
79.385 2/9/2015 Ρύθμιση της κινητικότητας υπαλλήλων μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1167 Acrobat Reader File 79.385.pdf
79.386 2/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2012. (Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1168 Acrobat Reader File 79.386.pdf
79.387 2/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2012. (Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1169 Acrobat Reader File 79.387.pdf
79.392 2/9/2015 Παραχώρηση «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας στον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών και Φίλων Λάρνακας για εξόφληση του ποσού Φ.Π.Α. από την ανέγερση «Κέντρου Αποκατάστασης». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1174 Acrobat Reader File 79.392.pdf
79.390 2/9/2015 Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμοί του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1172 Acrobat Reader File 79.390.pdf
79.393 2/9/2015 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Εύη Γαβριηλίδη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1175 Acrobat Reader File 79.393.pdf
79.381 2/9/2015 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1163 Acrobat Reader File 79.381.pdf
79.409 2/9/2015 Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού – Επίσημος συνεργάτης Archimedia’s Investment Guide. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1180 Acrobat Reader File 79.409.pdf
79.396 2/9/2015 Διοργάνωση Συνεδρίου του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Διευθυντών Δρόμων στην Κύπρο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1178 Acrobat Reader File 79.396.pdf
79.395 2/9/2015 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βερολίνο για θέματα Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου (Better Regulation). ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1177 Acrobat Reader File 79.395.pdf
79.382 2/9/2015 Μεταστέγαση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1164 Acrobat Reader File 79.382.pdf
79.320 26/8/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποιεί τον Περί Αποθήκευσης Διοξειδίου του ΄Ανθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμο του 2012» (Ο περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του ΄Ανθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1126 Acrobat Reader File 79.320.pdf
79.328 26/8/2015 Διαπίστευση της κας Eda Rivas Franchini ως νέας Πρέσβειρας του Περού στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1134 Acrobat Reader File 79.328.pdf
79.349 26/8/2015 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1151 Acrobat Reader File 79.349.pdf
79.384 2/9/2015 Καθορισμός κριτηρίων πολιτικής για την παραχώρηση νέων κυβερνητικών εγγυήσεων και εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης, κυβερνητικών εγγυήσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1166 Acrobat Reader File 79.384.pdf
79.679 29/10/2015 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1160 Acrobat Reader File 79.679.pdf
79.321 26/8/2015 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1127 Acrobat Reader File 79.321.pdf
79.315 26/8/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1121 Acrobat Reader File 79.315.pdf
79.308 26/8/2015 Νομοσχέδια/Κανονισμοί για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας: α)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός)(Αρ. 2) Νόμος του 2015». β)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2015». γ)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». δ)«Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2015. ε)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κρατικού Μισθολογίου (Προσαυξήσεις, Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων και των Εργοδοτουμένων της Κρατικής Υπηρεσίας) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1115 Acrobat Reader File 79.308.pdf
79.319 26/8/2015 Κύρωση Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός και του Μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1125 Acrobat Reader File 79.319.pdf
79.329 26/8/2015 Συνομολόγηση Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιαπωνίας για την άφιξη και αναχώρηση πολιτών της Ιαπωνίας στην Κύπρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκένωσης από την περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ιαπωνία μέσω της Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1135 Acrobat Reader File 79.329.pdf
79.310 26/8/2015 Τροποποίηση Κανονισμών Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1117 Acrobat Reader File 79.310.pdf
79.334 26/8/2015 Ανανέωση της θητείας των επίσημων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1139 Acrobat Reader File 79.334.pdf
79.363 26/8/2015 Λειτουργία του παράκτιου σταθμού «ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ» και πρόσληψη με σύμβαση δέκα (10) οπλιτών για στελέχωση της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1157 Acrobat Reader File 79.363.pdf
79.323 26/8/2015 Τερματισμός υπηρεσιών του Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας στο Michigan. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1129 Acrobat Reader File 79.323.pdf
79.304 26/8/2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίων Υπαλλήλων. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. Τροποποίηση του Άρθρου 70 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1112 Acrobat Reader File 79.304.pdf
79.317 26/8/2015 Νόμος που τροποποιεί τον περί της Σύμβασης του Μοντρεάλ για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων για τις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Κυρωτικό) Νόμο του 2002. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σύμβασης του Μόντρεαλ για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για τις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1123 Acrobat Reader File 79.317.pdf
79.374 26/8/2015 Αμοιβή Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1159 Acrobat Reader File 79.374.pdf
79.336 26/8/2015 Παράταση της ισχύος προσφορών Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης στη Λευκωσία (πρώην κτήριο ΣΠΕΛ) –Αναδιαμόρφωση - Αρ. Διαγωνισμού: T.Y.95/2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1141 Acrobat Reader File 79.336.pdf
79.345 26/8/2015 Παραχώρηση του Πρώην Δημοτικού Σχολείου Πυργών (Λάρνακα) στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών για τη Στέγαση του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας Πυργών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1147 Acrobat Reader File 79.345.pdf
79.338 26/8/2015 Παράταση της ισχύος προσφορών της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης στη Λευκωσία (πρώην κτήριο ΣΠΕΛ), για τις μηχανολογικές εργασίες - Αρ. Διαγωνισμού: T.Y.101/2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1143 Acrobat Reader File 79.338.pdf
79.314 26/8/2015 Προσχέδιο Γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου για την έναρξη ισχύος του περί της Διεθνούς Σύμβασης του Ναϊρόμπι για την Ανέλκυση Ναυαγίων και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικού) Νόμου του 2015, Ν. 12(ΙΙΙ)/2015). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1120 Acrobat Reader File 79.314.pdf
79.330 26/8/2015 Εξαίρεση από τις πρόνοιες του άρθρου 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ.2) του 2014, 25 θέσεων για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, πέντε θέσεων Διευθυντών Κλινικής/Τμήματος (Κλ.Α16(i))-Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και εννιά θέσεων Χημικών (Κλ. Α9, Α11 και Α12), Χημικών 1ης Τάξεως (Κλ. Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλ. Α9)- Γενικό Χημείο του Κράτους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1136 Acrobat Reader File 79.330.pdf
79.683 29/10/2015 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1161 Acrobat Reader File 79.683.pdf
79.299 26/8/2015 Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1107 Acrobat Reader File 79.299.pdf
79.344 26/8/2015 Παραχώρηση του παλαιού Νηπιαγωγείου Λιβαδιών (Λάρνακα) στον Δήμο Λιβαδιών για τη Δημιουργία Μουσείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και για τη Διοργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1146 Acrobat Reader File 79.344.pdf
79.303 26/8/2015 Εργοδότηση σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1111 Acrobat Reader File 79.303.pdf
79.327 26/8/2015 Διαπίστευση της κας Cristina Eduvigis Liakopulos Falcon de Papadikis ως νέας Πρέσβειρας του Παναμά στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1133 Acrobat Reader File 79.327.pdf
79.350 26/8/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α (11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας VI, Επαρχίας Λευκωσίας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1152 Acrobat Reader File 79.350.pdf
79.316 26/8/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1990 για την Ασφάλεια κατά τη Χρήση Χημικών Προϊόντων στην Εργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1122 Acrobat Reader File 79.316.pdf
79.305 26/8/2015 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ και με ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ: α) Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2015. β)Οι περί της Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1113 Acrobat Reader File 79.305.pdf
79.347 26/8/2015 Κατασκευή του δρόμου ΄Αρσους – Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα ΄Αρσους – Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1149 Acrobat Reader File 79.347.pdf
79.297 26/8/2015 Επέκταση του θεσμού της κινητικότητας και στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό (ΩΚΠ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1105 Acrobat Reader File 79.297.pdf
79.362 26/8/2015 Προϋπολογισμοί Ημικρατικών Οργανισμών για το 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1156 Acrobat Reader File 79.362.pdf
79.346 26/8/2015 Μελέτη για τη βελτίωση του κόμβου Αγ. Φύλας του παρακαμπτήριου Λεμεσού – Επιστροφή Πλεονάζουσας Ιδιοκτησίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1148 Acrobat Reader File 79.346.pdf
79.337 26/8/2015 Παράταση της ισχύος προσφορών της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης στη Λευκωσία (πρώην κτήριο ΣΠΕΛ), για τις ηλεκτρολογικές εργασίες - Αρ. Διαγωνισμού: T.Y.100/2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1142 Acrobat Reader File 79.337.pdf
79.318 26/8/2015 Κυρωτικό νομοσχέδιο Συμφωνίας για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, με την συνημμένη σε αυτήν Τελική Πράξη (Κοτονού 23.6.2000, Λουξεμβούργο 25.6.2015 και Ουαγκατούγκου 22.6.2010). Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Συμφωνίας για την Τροποποίηση, για δεύτερη φορά, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μελών της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μελών της, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1124 Acrobat Reader File 79.318.pdf
79.353 26/8/2015 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε σχέση με το διάδρομο όδευσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1154 Acrobat Reader File 79.353.pdf
79.306 26/8/2015 Αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου που περιλαμβάνει το Συνεδριακό Κέντρο, το Ξενοδοχείο Φιλοξενία και το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1114 Acrobat Reader File 79.306.pdf
79.300 26/8/2015 Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το νέο Κυπριακό Μουσείο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1108 Acrobat Reader File 79.300.pdf
79.325 26/8/2015 Διαπίστευση του κ. José Isaias Barahona Herrera ως νέου Πρέσβη της Ονδούρας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1131 Acrobat Reader File 79.325.pdf
79.371 26/8/2015 Απαλλοτρίωση Ιδιωτικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη διεύρυνση/ βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρας στο Παραλίμνι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1158 Acrobat Reader File 79.371.pdf
79.324 26/8/2015 Διαπίστευση του κ. Marthimus Christoffel Johannes Van Schalkwyk ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Νοτίου Αφρικής στην Κυπριακή Δημοκρατίαμε έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4465, ημερ. 6.11.2015, αρ. γνωστ. 1130 Acrobat Reader File 79.324.pdf
79.549 7/10/2015 Σχέδια Χορηγιών για επενδύσεις σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1271 Acrobat Reader File 79.549.pdf
79.503 28/9/2015 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1238 Acrobat Reader File 79.503.pdf
79.564 7/10/2015 Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1285 Acrobat Reader File 79.564.pdf
79.566 7/10/2015 Ανανέωση απόσπασης μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στη Γενική Γραμματεία της Διεθνούς Αστυνομίας Ιντερπόλ. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1286 Acrobat Reader File 79.566.pdf
79.592 7/10/2015 Αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1294 Acrobat Reader File 79.592.pdf
79.539 28/9/2015 Διαγωνισμός με αρ. 13.25.020.2015.019.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων για τους Δήμους Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου στα πλαίσια συγχρηματοδότησης σε ποσοστό 85% από το Ταμείο Συνοχής. Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1267 Acrobat Reader File 79.539.pdf
79.591 7/10/2015 Παράταση περιόδου ισχύος των προσφορών για το έργο της Περιοδικής Συντήρησης Δρόμων και Αυτοκινητοδρόμων Επαρχίας Αμμοχώστου (Αρ. Διαγωνισμού PS/C/738). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1293 Acrobat Reader File 79.591.pdf
79.560 7/10/2015 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1281 Acrobat Reader File 79.560.pdf
79.563 7/10/2015 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1284 Acrobat Reader File 79.563.pdf
79.709 5/11/2015 Διορισμός μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1185 Acrobat Reader File 79.709.pdf
79.521 28/9/2015 Τροποποίηση της περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας. (Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2015). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1255 Acrobat Reader File 79.521.pdf
79.516 28/9/2015 Παραχώρηση στην κα Ελένη Βελιγρατλή, Κτηνιατρικό Λειτουργό Α΄ - Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, άδειας χωρίς απολαβές, για εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1250 Acrobat Reader File 79.516.pdf
79.523 28/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1257 Acrobat Reader File 79.523.pdf
79.524 28/9/2015 Διορισμός Επίτιμου Πρόξενου της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Λεμεσό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1258 Acrobat Reader File 79.524.pdf
79.510 28/9/2015 Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2015 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1245 Acrobat Reader File 79.510.pdf
79.517 28/9/2015 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιχείρηση ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την Πάταξη της Λαθρομετανάστευσης στη Θαλάσσια Περιοχή της Λιβύης (EUNAVFOR MED). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1251 Acrobat Reader File 79.517.pdf
79.511 28/9/2015 Κύρωση της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την κλιματική αλλαγή από την Τροπολογία της Ντόχα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1246 Acrobat Reader File 79.511.pdf
79.533 28/9/2015 Κήρυξη έκτασης γης που απαλλοτριώθηκε ως μη αναγκαίας για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1265 Acrobat Reader File 79.533.pdf
79.534 28/9/2015 Παραχώρηση κατά χάριν οικονομικής βοήθειας στο Ταμείο Ευημερίας της Σχολής Κωφών Παίδων για εξόφληση της οφειλής του προς το Τμήμα Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1266 Acrobat Reader File 79.534.pdf
79.508 28/9/2015 Έγκριση αναθεωρημένου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED 2014-2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1243 Acrobat Reader File 79.508.pdf
79.518 28/9/2015 Διεύρυνση της ευχέρειας καταβολής χορηγημάτων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συντήρηση παιδιών τοποθετημένων σε Ανάδοχες Οικογένειες ή Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1252 Acrobat Reader File 79.518.pdf
79.528 28/9/2015 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για το έργο της Περιοδικής Συντήρησης Δρόμων Επαρχίας Λάρνακας (Αρ. Διαγωνισμού PS/C/735). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1262 Acrobat Reader File 79.528.pdf
79.509 28/9/2015 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών για την περίοδο 2015-2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1244 Acrobat Reader File 79.509.pdf
79.506 29/9/2015 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2016. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1241 Acrobat Reader File 79.506.pdf
79.520 28/9/2015 Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για Συνεργασία στους Τομείς του Αθλητισμού και της Αναψυχής. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1254 Acrobat Reader File 79.520.pdf
79.526 28/9/2015 Επέκταση προξενικής δικαιοδοσίας Επίτιμου Προξένου της Ρωσίας στην Κύπρο με έδρα την Πάφο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1260 Acrobat Reader File 79.526.pdf
79.505 28/9/2015 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1240 Acrobat Reader File 79.505.pdf
79.525 28/9/2015 Αναβάθμιση Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βομβάη σε Επίτιμο Γενικό Πρόξενο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1259 Acrobat Reader File 79.525.pdf
79.519 28/9/2015 Δωρεάν παραχώρηση δενδρυλλίων προς Σχολεία, Κοινότητες, Δήμους, Εκκλησίες, Ιδρύματα και άλλα Οργανωμένα Σύνολα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1253 Acrobat Reader File 79.519.pdf
79.507 28/9/2015 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1242 Acrobat Reader File 79.507.pdf
79.522 28/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2015». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1256 Acrobat Reader File 79.522.pdf
79.514 28/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1248 Acrobat Reader File 79.514.pdf
79.541 28/9/2015 Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1268 Acrobat Reader File 79.541.pdf
79.515 28/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που προνοεί για τη Θέσπιση Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία των Θυμάτων της Εγκληματικότητας του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1249 Acrobat Reader File 79.515.pdf
79.532 28/9/2015 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών κοινότητας Κολοσσίου, που εμπίπτει στη Χωροταξική Περιφέρεια Χ της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1264 Acrobat Reader File 79.532.pdf
79.542 28/9/2015 Αναπλήρωση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1269 Acrobat Reader File 79.542.pdf
79.792 17/11/2015 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αντικατάσταση μέλους που έχει παραιτηθεί. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4469, ημερ. 27.11.2015, αρ. γνωστ. 1235 Acrobat Reader File 79.792.pdf
79.513 28/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1247 Acrobat Reader File 79.513.pdf
79.504 28/9/2015 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2016 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016-2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1239 Acrobat Reader File 79.504.pdf
79.527 28/9/2015 Σχέδια Υπηρεσίας Προσωπικού του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1261 Acrobat Reader File 79.527.pdf
79.529 28/9/2015 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου CONTRAD ENGINEERING COMPANY LTD (Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 10018583W). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1263 Acrobat Reader File 79.528.pdf
79.805 17/11/2015 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων [Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)]. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4469, ημερ. 27.11.2015, αρ. γνωστ. 1237 Acrobat Reader File 79.805.pdf
79.459 16/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας Νόμος του 2015». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1216 Acrobat Reader File 79.459.pdf
79.799 17/11/2015 Διορισμός δύο μη εκτελεστικών συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4469, ημερ. 27.11.2015, αρ. γνωστ. 1236 Acrobat Reader File 79.799.pdf
79.776 17/11/2015 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4469, ημερ. 27.11.2015, αρ. γνωστ. 1234 Acrobat Reader File 79.776.pdf
79.465 16/9/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1220 Acrobat Reader File 79.465.pdf
79.458 16/9/2015 Επιβεβαίωση ίδρυσης κοινότητας Τροόδους με σκοπό την εξασφάλιση στατιστικού κωδικού για την κοινότητα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1215 Acrobat Reader File 79.458.pdf
79.700 5/11/2015 Νομοσχέδιο για κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός, και της Ισλανδίας αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Κράτη Μέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές. (Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Ισλανδίας αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (Κυρωτικός) Νόμος του 2015.). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4468, ημερ. 24.11.2015, αρ. γνωστ. 1232 Acrobat Reader File 79.700.pdf
79.455 16/9/2015 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1212 Acrobat Reader File 79.455.pdf
79.775 17/11/2015 Διορισμός Επιτροπών που προβλέπονται από τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4469, ημερ. 27.11.2015, αρ. γνωστ. 1233 Acrobat Reader File 79.775.pdf
79.469 16/9/2015 Παράταση περιόδου αξιολόγησης των προσφορών. Θέμα Διαγωνισμού: Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης του Συστήματος Τηλεμετρίας του Τ.Α.Υ. Αρ. Διαγωνισμού Τ.Α.Υ. 6/2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1222 Acrobat Reader File 79.469.pdf
79.464 16/9/2015 Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους πάνω στο εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας καθώς επίσης και σχετικού Πρωτοκόλλου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1219 Acrobat Reader File 79.464.pdf
79.494 16/9/2015 Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού-Πιλοτικό πρόγραμμα προβολής της Κύπρου από αεροπορικές εταιρείες με απευθείας ανάθεση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1225 Acrobat Reader File 79.494.pdf
79.487 16/9/2015 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1223 Acrobat Reader File 79.487.pdf
79.498 16/9/2015 Έγκριση Δωρεάς για Ανέγερση Μεταλυκειακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) στη Λεμεσό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1229 Acrobat Reader File 79.498.pdf
79.495 16/9/2015 Οικονομική ενίσχυση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1226 Acrobat Reader File 79.495.pdf
79.499 16/9/2015 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανακατανομή 120.000 ατόμων με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας από την Ιταλία, Ουγγαρία και Ελλάδα στα υπόλοιπα Κράτη – Μέλη στα πλαίσια της οποίας η Κύπρος καλείται να υποδεχθεί 274 άτομα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1230 Acrobat Reader File 79.499.pdf
79.500 16/9/2015 Συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ίδρυση Ταμείου Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων. ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1231 Acrobat Reader File 79.500.pdf
79.492 16/9/2015 Υποβολή παραίτησης ενός μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1224 Acrobat Reader File 79.492.pdf
79.456 16/9/2015 Αποζημίωση υπαλλήλων Αδειούχων Αχθοφόρων Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1213 Acrobat Reader File 79.456.pdf
79.457 16/9/2015 Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων οργανισμών οι οποίοι καταργήθηκαν και των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία έχουν μεταφερθεί στο Κράτος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1214 Acrobat Reader File 79.457.pdf
79.497 16/9/2015 Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης (ΣΕΑ) του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1228 Acrobat Reader File 79.497.pdf
79.424 9/9/2015 Ολοκλήρωση αποστολής και λειτουργίας Ημικρατικών Οργανισμών/Συμβουλίων (Παράταση λειτουργίας του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1191 Acrobat Reader File 79.424.pdf
79.429 9/9/2015 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1196 Acrobat Reader File 79.429.pdf
79.711 5/11/2015 Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Acrobat Reader File 79.711.pdf
79.446 9/9/2015 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010. Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1209 Acrobat Reader File 79.446.pdf
79.460 16/9/2015 α)Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) Καταργητικός Κανονισμός του 2015. β) Το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2015. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1217 Acrobat Reader File 79.460.pdf
79.461 16/9/2015 Εκπαίδευση έντεκα (11) μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, το Νοέμβριο 2015, στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στον Πειραιά. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1218 Acrobat Reader File 79.461.pdf
79.496 16/9/2015 Σύναψη Διπλωματικών Σχέσεων μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας του Τόγκο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1227 Acrobat Reader File 79.496.pdf
79.468 16/9/2015 Παράταση της ισχύος των Προσφορών. Θέμα Διαγωνισμού: «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works». Αρ. Διαγωνισμού Τ.Α.Υ. 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1221 Acrobat Reader File 79.468.pdf
79.707 5/11/2015 Διορισμός νέων μελών του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4466, ημερ. 13.1.12015, αρ, γνωστ. 1183 Acrobat Reader File 79.707.pdf
79.423 9/9/2015 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1190 Acrobat Reader File 79.423.pdf
79.435 9/9/2015 Παραχώρηση Κυβερνητικού βυτιοφόρου οχήματος στο Δήμο Αραδίππου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1201 Acrobat Reader File 79.435.pdf
79.434 9/9/2015 Αύξηση επιχορήγησης του Ινστιτούτου Κυπριακών Διεπιστημονικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μύνστερ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1200 Acrobat Reader File 79.434.pdf
79.442 9/9/2015 Συνοικισμός Αυτοστέγασης στο Κίτι (Φάση Γ). Συγχώνευση μέρους χώρου πρασίνου σε δημόσιο δρόμο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1206 Acrobat Reader File 79.442.pdf
79.710 5/11/2015 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4466, ημερ. 13.11.2015, αρ. γνωστ. 1186 Acrobat Reader File 79.710.pdf
79.443 9/9/2015 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1207 Acrobat Reader File 79.443.pdf
79.426 9/9/2015 Αναθεώρηση των προνοιών του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1193 Acrobat Reader File 79.426.pdf
79.439 9/9/2015 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελβετική Συνομοσπονδία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1205 Acrobat Reader File 79.439.pdf
79.427 9/9/2015 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων και σε κυβερνητικά οικόπεδα αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1194 Acrobat Reader File 79.427.pdf
79.449 9/9/2015 Επαναδιαπραγμάτευση των όρων της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων Επαρχιών Λάρνακας/ Αμμοχώστου» με τον Ανάδοχο του έργου (Αρ. Σύμβασης: Υπ. Εσ. 11/2005). ε.ε. 4467, ημερ. 20.11.2015, αρ. γνωστ. 1211 Acrobat Reader File 79.449.pdf
79.678 29/10/2015 Αναπληρωματικός διορισμός Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1365 Acrobat Reader File 79.678.pdf
79.554 7/10/2015 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1275 Acrobat Reader File 79.554.pdf
79.684 29/10/2015 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους της Παλαιστίνης στον τομέα της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1368 Acrobat Reader File 79.684.pdf
79.653 29/10/2015 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το 2014/2015 (1.10.2014-30.9.2015). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1346 Acrobat Reader File 79.653.pdf
79.686 29/10/2015 Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΝER300 για Έργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ατομικό Μέτρο Στήριξης για το έργο «CY CSPc EOS GREEN ENERGY». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1370 Acrobat Reader File 79.686.pdf
79.659 29/10/2015 Επικύρωση της Απόφασης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1352 Acrobat Reader File 79.659.pdf
79.660 29/10/2015 Απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη των πλοιοκτητών κυπριακής καταγωγής και των τέκνων τους. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1353 Acrobat Reader File 79.660.pdf
79.654 29/10/2015 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1347 Acrobat Reader File 79.654.pdf
79.677 29/10/2015 Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με την ένταξη της Κοινότητας Φοινικαριών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1364 Acrobat Reader File 79.677.pdf
79.666 29/10/2015 Έγκριση για υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1358 Acrobat Reader File 79.666.pdf
79.671 29/10/2015 Απονομή στρατιωτικών μεταλλίων σε μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1363 Acrobat Reader File 79.671.pdf
79.680 29/10/2015 Διορισμός μέλους του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) σε αντικατάσταση μέλους του (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1366 Acrobat Reader File 79.680.pdf
79.953 14/12/2015 Διορισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αντικατάσταση του Προέδρου που έχει παραιτηθεί. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4471, ημερ. 18.12.2015, αρ. γνωστ. 1340 Acrobat Reader File 79.953.pdf
79.669 29/10/2015 Έργο: Προμήθεια συστημάτων/εξαρτημάτων στηθαίων ασφαλείας, Αρ. Διαγωνισμού: PS/G/80. Αίτημα προς Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρεις (3) μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1361 Acrobat Reader File 79.669.pdf
79.662 29/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1354 Acrobat Reader File 79.662.pdf
79.837 24/11/2015 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4471, ημερ. 18.12.2015, αρ. γνωστ. 1338 Acrobat Reader File 79.837.pdf
79.623 22/10/2015 Κανονισμοί με τίτλο: Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1324 Acrobat Reader File 79.623.pdf
79.905 3/12/2015 Διορισμός Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ. 18.12.2015, αρ. γνωστ. 1339 Acrobat Reader File 79.905.pdf
79.954 14/12/2015 Πλήρωση κενής θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4471, ημερ. 18.12.2015, αρ. γνωστ. 1341 Acrobat Reader File 79.954.pdf
79.605 22/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος του 2015». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1306 Acrobat Reader File 79.605.pdf
79.624 22/10/2015 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1325 Acrobat Reader File 79.624.pdf
79.640 22/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Αρχής Λιμένων (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 2) του 2015». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1335 Acrobat Reader File 79.640.pdf
79.625 22/10/2015 Παράταση της μετάθεσης της κας Έλλης Κανάρη-Μορφάκη, Ανώτερης Διοικητικού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1326 Acrobat Reader File 79.625.pdf
79.608 22/10/2015 Σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παραχώρηση δανείων προς τις κυπριακές τράπεζες για χρηματοδότηση έργων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Αύξηση του ύψους του σχεδίου από €300 εκ. σε €500 εκ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1309 Acrobat Reader File 79.608.pdf
79.598 22/10/2015 Σύνθεση και Εκπροσώπηση της Κύπρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1299 Acrobat Reader File 79.598.pdf
79.599 22/10/2015 Παράταση της απασχόλησης του εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού που είναι τοποθετημένο στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1300 Acrobat Reader File 79.599.pdf
79.634 22/10/2015 Επιστροφή μέρους γης που απαλλοτριώθηκε για τη βελτίωση του δρόμου Χολετριών – Σταυροκόννου, Τεμάχιο 608, Φ/Σχ. 52/09, Χολέτρια. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1331 Acrobat Reader File 79.634.pdf
79.604 22/10/2015 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1305 Acrobat Reader File 79.604.pdf
79.619 22/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: Νόμος με τον οποίο κυρώνεται η Συνθήκη Εμπορίας Όπλων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 2 Απριλίου 2013. (Ο περί της Συνθήκης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εμπορία Όπλων (Κυρωτικός) Νόμος του 2015). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1320 Acrobat Reader File 79.619.pdf
79.613 22/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1314 Acrobat Reader File 79.613.pdf
79.609 22/10/2015 Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ελληνική Τράπεζα για τη σύναψη δανείου ύψους 15 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1310 Acrobat Reader File 79.609.pdf
79.629 22/10/2015 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου P. & S. PAPAS LTD, (Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 10044341Β). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1328 Acrobat Reader File 79.629.pdf
79.603 22/10/2015 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1304 Acrobat Reader File 79.603.pdf
79.618 22/10/2015 Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1319 Acrobat Reader File 79.618.pdf
79.636 22/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που κυρώνει τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου για τη Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Πρόδρομών τους, της Παράνομης Μετανάστευσης και Άλλων Ποινικών Αδικημάτων». (Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων και Πρόδρομων Ουσιών, της Παράνομης Μετανάστευσης και ΄Αλλων Ποινικών Αδικημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2015). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1333 Acrobat Reader File 79.636.pdf
79.614 22/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμος του 2015.». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1315 Acrobat Reader File 79.614.pdf
79.644 22/10/2015 Τήρηση δίλεπτης σιγής στις 11 Νοεμβρίου, 2015 και ώρα 11:00 π.μ. εις μνήμη των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη διάρκεια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1337 Acrobat Reader File 79.644.pdf
79.606 22/10/2015 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1307 Acrobat Reader File 79.606.pdf
79.607 22/10/2015 Κριτήρια για το Σχέδιο Δανειοδότησης για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση Νέων Επιστημόνων (ΔΝΕΠ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1308 Acrobat Reader File 79.607.pdf
79.635 22/10/2015 Υπογραφή και επικύρωση από τη Δημοκρατία της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1332 Acrobat Reader File 79.635.pdf
79.601 22/10/2015 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1302 Acrobat Reader File 79.601.pdf
79.641 22/10/2015 Συμμετοχή της Κύπρου στην 38η Γενική Διάσκεψη της UNESCO, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από τις 3 έως τις 18 Νοεμβρίου 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1336 Acrobat Reader File 79.641.pdf
79.628 22/10/2015 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010. Έγκριση του καταλόγου Ειδικών Ιατρών που μπορούν να ορισθούν ως μέλη των Ιατρικών Συμβουλίων ή του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1327 Acrobat Reader File 79.628.pdf
79.610 22/10/2015 Ανανέωση Σχεδίου Ενθαρρυντικής Αμοιβής σε Δημόσιους Υπαλλήλους που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1311 Acrobat Reader File 79.610.pdf
79.616 22/10/2015 Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1317 Acrobat Reader File 79.616.pdf
79.632 22/10/2015 Απαλλοτρίωση χώρου για την ανέγερση του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Παλώδιας, Σπιτάλι, Παραμύθα, Άλασσα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1329 Acrobat Reader File 79.632.pdf
79.617 22/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 2015». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1318 Acrobat Reader File 79.617.pdf
79.622 22/10/2015 Τροποποίηση των περί Πολιτικής Άμυνας Κανονισμών του 2006. (Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1323 Acrobat Reader File 79.622.pdf
79.615 22/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1316 Acrobat Reader File 79.615.pdf
79.620 22/10/2015 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο αναφορικά με την διεύρυνση του όρου «διάθεσης». Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1321 Acrobat Reader File 79.620.pdf
79.655 29/10/2015 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1348 Acrobat Reader File 79.655.pdf
79.638 22/10/2015 Καθορισμός όρων εργασίας του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1334 Acrobat Reader File 79.638.pdf
79.553 7/10/2015 Υπογραφή Συμφωνίας Δανείου ύψους μέχρι €200 εκ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τη χρηματοδότηση των έργων και προγραμμάτων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1274 Acrobat Reader File 79.553.pdf
79.612 22/10/2015 Νομοθετική Ρύθμιση της Απασχόλησης των Συμβούλων – Συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2015, Νόμος του 2014 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015)». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1313 Acrobat Reader File 79.612.pdf
79.633 22/10/2015 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Μονής της Επαρχίας Λεμεσού, Τεμάχιο 1012, Φ/Σχ. 54/32. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1330 Acrobat Reader File 79.633.pdf
79.621 22/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμους του 2007 μέχρι 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1322 Acrobat Reader File 79.621.pdf
79.611 22/10/2015 Υποθήκευση μέρους κρατικής γης, για εξασφάλιση των στεγαστικών δανείων που θα παραχωρούνται από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, σε εκτοπισθέντες δικαιούχους οικοπέδου σε συνοικισμό αυτοστέγασης εκτοπισθέντων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1312 Acrobat Reader File 79.611.pdf
79.602 22/10/2015 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1303 Acrobat Reader File 79.602.pdf
79.842 24/11/2015 Σύσταση – Σύνθεση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου με βάση το άρθρο 3 των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4470, ημερ. 4.12.2015, αρ. γνωστ. 1270 Acrobat Reader File 79.842.pdf
79.593 7/10/2015 Αναστολή εργασιών της Υπουργικής Επιτροπής Διαφώτισης (ΥΕΔ). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1295 Acrobat Reader File 79.593.pdf
79.557 7/10/2015 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ιορδανίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Πρόδρομών τους, της Παράνομης Μετανάστευσης και άλλων Ποινικών Αδικημάτων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1278 Acrobat Reader File 79.557.pdf
79.550 7/10/2015 Παραχώρηση άδειας χρήσης κτηρίων σχολείων που δεν λειτουργούν, για κοινωφελείς σκοπούς. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1272 Acrobat Reader File 79.550.pdf
79.588 7/10/2015 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων 504, 533, 278, 272 και 279 του Φ/Σχ. 18/52, στην Κοινότητα Πάνω Πύργου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1290 Acrobat Reader File 79.588.pdf
79.594 7/10/2015 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τη Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1296 Acrobat Reader File 79.594.pdf
79.558 7/10/2015 Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1279 Acrobat Reader File 79.558.pdf
79.561 7/10/2015 Κύρωση του Πρωτοκόλλου 2014 στη Σύμβαση για την Καταναγκαστική Εργασία, 1930 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και αποδοχή της σχετικής Σύστασης Νο. 203. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1282 Acrobat Reader File 79.561.pdf
79.562 7/10/2015 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1283 Acrobat Reader File 79.562.pdf
79.595 7/10/2015 Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής CytaHellas στην Αθήνα – Μετάβαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπηρεσιακών Στελεχών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1297 Acrobat Reader File 79.595.pdf
79.569 7/10/2015 Μισθοί των αγνοούμενων μελών του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για το 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1288 Acrobat Reader File 79.569.pdf
79.589 7/10/2015 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων 77, 82, 96 και 248 (μέρος) του Φ/Σχ. 2-213-342, Τμήμα 5, στον Άγιο Τύχωνα της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1291 Acrobat Reader File 79.589.pdf
79.555 7/10/2015 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1275 Acrobat Reader File 79.555.pdf
79.552 7/10/2015 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1273 Acrobat Reader File 79.552.pdf
79.596 7/10/2015 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας – Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1298 Acrobat Reader File 79.596.pdf
79.568 7/10/2015 Υπερωριακή Αποζημίωση Διευθυντή Κέντρου Παραγωγικότητας Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1287 Acrobat Reader File 79.568.pdf
79.590 7/10/2015 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, σχετικά με την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία 2016-2018, στο πλαίσιο του Προγράμματος επιμόρφωσης των δημοσίων λειτουργών στη γαλλική γλώσσα «Τα γαλλικά στις διεθνείς σχέσεις». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1292 Acrobat Reader File 79.590.pdf
79.556 7/10/2015 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Σεϋχελλών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1277 Acrobat Reader File 79.556.pdf
79.559 7/10/2015 Οι περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Γενικοί) Κανονισμοί του 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1280 Acrobat Reader File 79.559.pdf
79.600 22/10/2015 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1301 Acrobat Reader File 79.600.pdf
79.587 7/10/2015 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στην Επαρχία Λευκωσίας (Κ.Δ.Π. 232/2015). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4471, ημερ.18.12.2015, αρ. γνωστ. 1289 Acrobat Reader File 79.587.pdf
79.801 17/11/2015 Επιδότηση για επί του πλοίου εκπαίδευση νεοεισερχομένων στο επάγγελμα του Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 79.801.pdf
79.791 17/11/2015 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 79.791.pdf
79.739 17/11/2015 Τροποποίηση του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών του Υπουργείου Υγείας ώστε να είναι συμβατό με το σχετικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Απόφαση 2012/21 ΕΕ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 79.739.pdf
79.738 17/11/2015 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 79.738.pdf
79.773 17/11/2015 Διαπίστευση του κ. Daya Srikantha John Pelpola ως νέου ΄Υπατου Αρμοστή της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 79.773.pdf
79.744 17/11/2015 Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2015 – Μαρτίου 2016. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 79.744.pdf
79.667 29/10/2015 Κατάργηση του περί Πετρελαιοειδών (Ορισμέναι Εύφλεκτοι Ύλαι εκτός του Πετρελαίου) Διατάγματος του 1977 (Κ.Δ.Π. 186/77). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4472, ημερ. 31.12.2015, αρ. γνωστ. 1359 Acrobat Reader File 79.667.pdf
79.757 17/11/2015 Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Καταργητικός) Κανονισμός του 2015. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 79.757.pdf
79.754 17/11/2015 Υλοποίηση αθλητικών υποδομών από τις Σχολικές Εφορείες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 79.754.pdf
79.766 17/11/2015 Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς όπλων και συναφούς υλικού προς τη Σομαλία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 79.766.pdf
79.760 17/11/2015 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 79.760.pdf
79.794 17/11/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο «University of Lancashire (UCLan Cyprus)». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 79.794.pdf
79.774 17/11/2015 Διαπίστευση του κ. Young-jip Ahn ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 79.774.pdf
79.765 17/11/2015 Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς όπλων και συναφούς υλικού προς την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 58