Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

• Εφαρμογή και λειτουργία των ηλεκτρονικών συνεδριών του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσω:
- Της άριστης αποτελεσματικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος και της συνεχούς βελτίωσής του, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.
- Της συνεχούς προσπάθειας για εφαρμογή και τήρηση ενιαίας και ομοιόμορφης λειτουργίας του Συστήματος, διά μέσου:
- Της κατάλληλης εκπαίδευσης όλων των χρηστών του Συστήματος.
- Της έκδοσης, κατά καιρούς, σχετικών Εγκυκλίων για τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές διαδικασίες και μεθόδους λειτουργίας των συνολικών εργασιών και ενημέρωση όλων των αρμόδιων Αρχών για πιστή τήρηση και εφαρμογή τους.

• Διαφάνεια στο έργο του Υπουργικού Συμβουλίου και αναβάθμιση και εμπλουτισμό του ιστοχώρου της Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου, για σκοπούς άμεσης εξυπηρέτησης κάθε ενδιαφερόμενου φορέα και του πολίτη, μέσω:
- Της άμεσης δημοσίευσης των τελικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στον ιστοχώρο της Γραμματείας.
- Της δημοσίευσης Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες λήφθηκαν σε προηγούμενα χρόνια και για την περίοδο των δέκα τελευταίων ετών περίπου.
- Της δημοσίευσης περισσότερων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις Συνεδρίες και τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά μήνα, για σκοπούς διαφάνειας στο έργο του Υπουργικού Συμβουλίου.
- Της διατήρησης και συνέχισης του θεσμού της έκδοσης ετήσιων εκθέσεων από τη Γραμματεία για σκοπούς διαφάνειας στο έργο και στις συνολικές δραστηριότητές της.

• Εφαρμογή και τήρηση μηχανογράφησης και ηλεκτρονικών μεθόδων λειτουργίας της Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου, στους ακόλουθους άξονες:
- Μηχανογράφηση όλων των εργασιών της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων καταχώρησης δεδομένων/ στοιχείων και πληροφοριών.
- Εισαγωγή και λειτουργία του νέου Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOASIS), για τις ανάγκες της Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου.
- Ηλεκτρονική διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου.
- Μηχανισμός ετοιμασίας και αποστολής Προσχεδίων Αποφάσεων προς τις επηρεαζόμενες Αρχές, εντός 2 ημερών και αύξηση του συνολικού αριθμού Προσχεδίων που αποστέλλονται για διευκόλυνση και επίσπευση των εργασιών υλοποίησης έργων από τα Υπουργεία/ αρμόδιες Αρχές.

• Ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της υλοποίησης του συνολικού κυβερνητικού έργου, μέσω:
- Της ενίσχυσης της υφιστάμενης εφαρμογής και λειτουργίας των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων που τηρούνται από τη Γραμματεία, για καταχώριση και παρακολούθηση όλων των Αποφάσεων που λαμβάνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
- Της δημιουργίας ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για παρακολούθηση του υπόλοιπων δράσεων και μέτρων που συνιστούν κυβερνητικό έργο, εκτός των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
- Της ανάπτυξης κατάλληλων μηχανισμών συνεργασίας, για αποτελεσματικό συντονισμό και παρακολούθηση του συνολικού κυβερνητικού έργου, μεταξύ της Γραμματείας και των Υπουργείων.
- Της ενίσχυσης της επικοινωνίας και συνεργασίας, σε μεγαλύτερη συχνότητα, με το Γραφείο του Υφυπουργού παρά τῳ Προέδρῳ και με τη Διεύθυνση Προεδρίας.


• Δημιουργία ιστοχώρου για τη Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου, για σκοπούς άμεσης εξυπηρέτησης κάθε ενδιαφερόμενου φορέα και του πολίτη, στους ακόλουθους άξονες:
- Δημοσίευση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στον ιστοχώρο της Γραμματείας.
- Τήρηση και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις Συνεδρίες και τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

• Τήρηση και εφαρμογή ενιαίας και ομοιόμορφης λειτουργίας για τις εργασίες του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και της Γραμματείας, στους ακόλουθους άξονες:
- Εξορθολογισμός μεθόδων και ακολουθούμενων διαδικασιών για εφαρμογή ομοιόμορφης πρακτικής και διασφάλιση ενιαίου τρόπου λειτουργίας εντός της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.
- Αποσαφήνιση όλων των ακολουθούμενων διαδικασιών και συνολικών εργασιών που άπτονται σε θέματα των Συνεδριών του Υπουργικού Συμβουλίου και ενημέρωση όλων των αρμόδιων Αρχών για πιστή τήρηση και εφαρμογή τους.
- Μηχανισμός ετοιμασίας και αποστολής Προσχεδίων Αποφάσεων προς τις επηρεαζόμενες Αρχές, εντός 2 ημερών.

• Εισαγωγή μηχανογράφησης και ηλεκτρονικών μεθόδων λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου και της Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου, στους ακόλουθους άξονες:
- Μηχανογράφηση όλων των εργασιών της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων καταχώρησης δεδομένων/ στοιχείων και πληροφοριών.
- Εισαγωγή και λειτουργία του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOAS), για τις ανάγκες της Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου.
- Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
- Αξιολόγηση τρόπου μετάβασης από τις χειρόγραφες στις μηχανογραφημένες Συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου.

• Λήψη μέτρων φυσικής ασφάλειας, στους ακόλουθους άξονες:
- Προστασία όλων των εγγράφων που τηρούνται στη Γραμματεία,
- Εφαρμογή συστήματος ασφάλειας και ελέγχου της πρόσβασης στη Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου.
- Επιμόρφωση προσωπικού της Γραμματείας σε θέματα ασφάλειας, από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας.Back To Top