Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Η σύσταση και η λειτουργία της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπεται από το ΄Αρθρο 60 του Συντάγματος, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«1. Συνιστάται κοινή γραμματεία τού Υπουργικού Συμβουλίου, διευθυνομένη υπό δύο γραμματέων, δημοσίων υπαλλήλων, έξ ών ό είς ανήκει είς τήν ελληνικήν κοινότητα καί ό έτερος είς τήν τουρκικήν κοινότητα.

2. Οί δύο γραμματείς τής κοινής γραμματείας τού Υπουργικού Συμβουλίου διευθύνουσι τό γραφείον τού Υπουργικού Συμβουλίου καί, συμφώνως τών οδηγιών τού Υπουργικού Συμβουλίου, παρίστανται είς τάς συνεδριάσεις αυτού τηρούντες τά πρακτικά καί διαβιβάζουσι τάς αποφάσεις τού Υπουργικού Συμβουλίου είς τάς αρμοδίους αρχάς ή είς τά αρμόδια όργανα ή πρόσωπα.».


Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

1. Η ετοιμασία και αποστολή στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της Ημερήσιας Διάταξης των Συνεδριών του, ο καταρτισμός της οποίας αποτελεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 56 του Συντάγματος, συνταγματική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
2. Η σύνταξη των πρακτικών και η διαβίβαση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στις αρμόδιες αρχές ή στα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα.
3. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
4. Η ετοιμασία Σημειωμάτων για ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου και τυχόν ενέργειες του.
5. Η δημοσίευση ορισμένων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για τις οποίες, το ίδιο το Συμβούλιο σε κάθε συνεδρία του αποφασίζει να δημοσιευτούν (άρθρο 57 του Συντάγματος).

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων:

Από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι και σήμερα, η Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου συμμετέχει ενεργά, στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, στις εργασίες παρακολούθησης της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου στο σύνολό του, μέσω της εφαρμογής και λειτουργίας συγκεκριμένου μηχανισμού ο οποίος τυγχάνει, συν τω χρόνω, αξιολόγησης και αναθεώρησης.

Σήμερα, οι εν λόγω εργασίες διεκπεραιώνονται μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος «ΕΞΑΝΤΑΣ» το οποίο λειτουργεί στη βάση της τελευταίας σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 86.828 και ημερ. 6/2/2019, υπό την πολιτική ευθύνη του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και τον Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, για τον ίδιο σκοπό συστάθηκε και λειτουργεί, βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 3/2/2021, αρμόδια Τεχνική Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Γραφείου του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, του Γραφείου του Διευθυντή του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου, της Γραμματείας Προεδρίας και της ΓΔ ΕΠΣΑ.

Back To Top