Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου

Η σύσταση και η λειτουργία της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπεται από το ΄Αρθρο 60 του Συντάγματος, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«1. Συνιστάται κοινή γραμματεία τού Υπουργικού Συμβουλίου, διευθυνομένη υπό δύο γραμματέων, δημοσίων υπαλλήλων, έξ ών ό είς ανήκει είς τήν ελληνικήν κοινότητα καί ό έτερος είς τήν τουρκικήν κοινότητα.

2. Οί δύο γραμματείς τής κοινής γραμματείας τού Υπουργικού Συμβουλίου διευθύνουσι τό γραφείον τού Υπουργικού Συμβουλίου καί, συμφώνως τών οδηγιών τού Υπουργικού Συμβουλίου, παρίστανται είς τάς συνεδριάσεις αυτού τηρούντες τά πρακτικά καί διαβιβάζουσι τάς αποφάσεις τού Υπουργικού Συμβουλίου είς τάς αρμοδίους αρχάς ή είς τά αρμόδια όργανα ή πρόσωπα.».


Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

1. Η ετοιμασία και αποστολή στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της Ημερήσιας Διάταξης των Συνεδριών του, ο καταρτισμός της οποίας αποτελεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 56 του Συντάγματος, συνταγματική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
2. Η σύνταξη των πρακτικών και η διαβίβαση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στις αρμόδιες αρχές ή στα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα.
3. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
4. Η ετοιμασία Σημειωμάτων για ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου και τυχόν ενέργειες του.
5. Η δημοσίευση ορισμένων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για τις οποίες, το ίδιο το Συμβούλιο σε κάθε συνεδρία του αποφασίζει να δημοσιευτούν (άρθρο 57 του Συντάγματος).

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 74.995 και ημερ. 24.4.2013, ανέθεσε στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου:

1. Την παρακολούθηση, με τη συμμετοχή του Γραμματέα ή εκπροσώπου του στην Υπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνταντήληψης, της εφαρμογής του Μνημονίου και την επίλυση τυχών προβλημάτων στην υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται σ’ αυτό.
2. Την παρακολούθηση, με τη συμμετοχή του Γραμματέα ή εκπροσώπου του στην Μονάδα Παρακολούθησης του Προγράμματος Διακυβέρνησης.

Back To Top